Фінансові показники

        Товариство з обмеженою відповідальністю
     

Аудиторська фірма  “Бізнес-Рішення”

       

Україна, м. Київ, вул. Л. Гавро, 20

       

Код ЄДРПОУ 31749819

       

п/р. 26006123699 в РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

       

МФО 380805

       

тел/факс     (044) 502-51-59, 233-85-71

Вих. №06-22/04-14

Від 22квітня 2014 р.

Загальним зборам учасників

ТДВ «СК «АГРОПОЛІС»

 

Генеральному директору

ТДВ «СК «АГРОПОЛІС»

Сєдову К.В.

 

В Національну комісію, що

здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «АГРОПОЛІС»

станом на 31 грудня 2013 р.

 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю  «Страхова компанія «АГРОПОЛІС» (код ЄДРПОУ 38451237; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд.5, офіс 55, дата державної реєстрації 17 жовтня 2012 р., надалі за текстом звіту незалежного аудитора – Товариство), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік, Звіт про власний капітал за 2013 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки; що додається.

 

Відповідальність управлінського персоналу Товариства за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з приводу наданої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідних облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висловлення  думки

Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також характеру робіт існує ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві невідповідності можуть бути невиявлені, за що аудитор не несе відповідальності.

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Пояснювальний параграф

Інші питання

Наведена в цьому розділі аудиторського висновку інформація не впливає на аудиторський висновок, поданий вище. В цьому параграфі ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої допоміжної інформації, подання якої передбачено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року N 39.

Товариство отримало ліцензії на здійснення страхової діяльності в квітні 2013 року, від цього періоду і розпочало свою страхову діяльність у відповідності до установчих документів, чинного законодавства та ліцензій на право здійснення страхової діяльності, які отримані у встановленому порядку.

Дані, наведені в Додатку 2 до Порядку складання звітних даних страховика відповідають бухгалтерським регістрам.

За 2013 рік Товариством отримано 205,5тис. грн. страхових платежів, з них від страхувальників – фізичних осіб – 103,60 тис. грн. та 20,1 тис.грн. вхідне перестрахування. Ведення аналітичного обліку надходжень страхових платежів відповідає нормативним документам Міністерства фінансів України та Нацфінпослуг.

Частка страхових платежів, належних перестраховикам, становить 35,0 тис. грн.

Обсяг страхових відшкодувань за період, що перевірявся, становлять 372,10 тис. грн.

Збиток Товариства від реалізації страхових послуг за 2013 рік визначено в сумі 817,70 тис. грн.

Формування та облік витрат відповідає чинному законодавству.

Дані, наведені в Додатку 4 до Порядку складання звітних даних страховика відповідають бухгалтерським регістрам.

Передбачений ст. 30 Закону України “Про страхування” Гарантійний фонд Товариства станом на 31.12.2013 р. не сформований.

Вартість нетто-активів Товариства на 31 грудня 2013 р. становить 10507 тис.грн.

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом становить 10499тис. грн., тобто значно більше, ніж на 25 відсотків, що відповідає нормативним вимогам.

У відповідності до вимог, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 40п.п. 2.5.:«Вартість чистих активів страховика, створеного у формі акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика». Згідно розрахунку, вартість чистих активів Товариства, зареєстрованого як фінансова компанія 07 березня 2013 року (свідоцтво СТ№605, реєстраційний номер – 11102830),  станом на звітну дату становить 10 632тис. грн., а уставний капітал – 11450 тис.грн.; тобто зазначений норматив – не порушено.

Здійснюючи фінансову діяльність, пов’язану з розміщенням коштів технічних резервів та їх управлінням, Товариство дотримувалось умов щодо безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості у відповідності до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104.

Товариство формує страхові резерви відповідно до Закону України «Про страхування», їх структура  та види активів, якими представлені страхові резерви, відповідають вимогам чинного законодавства.Сформовані страхові резерви Товариства у сумі 131,6 тис. грн. представлені такими видами дозволених активів:

Грошові кошти на поточних рахунках – 39,4тис. грн.;

Банківські вклади (депозити) –  73,0тис. грн.;

Права вимоги до перестраховиків –16,2 тис. грн.;

Готівка в касі – 3,0 тис. грн.

Збиток,визначений Товариством за 2013 рік у сумі 817,70 тис. грн., виник через перевищення витрат над доходами, оскільки Товариство тільки розпочало свою діяльність та здійснює нарощування клієнтської бази.

Система бухгалтерського обліку, що використовується на підприємстві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Кожна складова частина річних звітних даних страховика вцілому відповідає вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39.

 

 

Аудитор                                                                                           Семенченко Т.В.

Директор ТОВ «АФ «Бізнес-Рішення»                                        Трухановська І.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки до річної фінансової звітності

станом на 31.12.2013 року

Товариства з додатковою відповідальністю

«Страхова Компанія «АГРОПОЛІС»

 

 


ЗМІСТ

 

 

 

 

1          Вступ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2          Економічне середовище, у котрому Компанія здійснює свою діяльність……………………………………………………

3          Стислий виклад принципів облікової політики………………………………………………………………………………………………

4          Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики……………………………………………..

5          Застосування МСФЗ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

6          Нові облікові положення………………………………………………………………………………………………………………………………….

7          Грошові кошти та їх еквіваленти…………………………………………………………………………………………………………………….

8          Депозити в банках……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9          Страхові та інші фінансові зобов’язання………………………………………………………………………………………………………

10        Страхові резерви та доля перестраховика у страхових резервах……………………………………………………………..

11        Власний капітал ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12        Аналіз страхових премій, виплат за видами страхування за 2013 рік………………………………………………………..

13        Оцінка договорів страхування…………………………………………………………………………………………………………………………

14        Адміністративні та інші операційні витрати………………………………………………………………………………………………….

15        Податки на прибуток……………………………………………………………………………………………………………………………………….

16        Управління фінансовими і страховими ризиками…………………………………………………………………………………………

17        Управління капіталом……………………………………………………………………………………………………………………………………..

18        Умовні та інші зобов`язання…………………………………………………………………………………………………………………………..

19         Справедлива вартість фінансових інструментів…………………………………………………………………………………………..

20        Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки………………………………………………………………………….

21         Оцінка адекватності страхових зобов’язань………………………………………………………………………………………………….

 

 


1           Вступ

Дана фінансова звітність за МСФЗ за 2013 фінансовий рік підготовлена  ТДВ СК «АГРОПОЛІС» (далі – «Страхова компанія») у рамках процесу переходу Товариства на облік у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

ТДВ СК «АГРОПОЛІС» була створена 17 жовтня 2012 року. Страхова компанія має безстрокові ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення страхування від нещасного випадку серії АЕ №198654, страхування наземного транспорту (крім залізничного) серії АЕ №198690, страхування майна серії АЕ №198689, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ серії АЕ №198688, страхування сільськогосподарської продукції серії АЕ №198691, страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту,відповідальності власників повітряного транспорту,відповідальності власників водного транспорту) серія  АЕ №198687.

Основна діяльність. Основний вид діяльності Страхової компанії – надання страхових послуг на території України. Послуги Страхової компанії включають страхування від нещасних випадків, страхування наземного транспорту (крім залізничного), страхування майна, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування сільськогосподарської продукції , страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту,відповідальності власників повітряного транспорту,відповідальності власників водного транспорту) .

.

 

Юридична та фактична адреса Страхової компанії: вул.Анрі Барбюса, 5, офіс 55 Київ, 03150, Україна.

 

2                Економічне середовище, у котрому Страхова компанія проводить свою діяльність

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, відносно високу інфляцію і високі процентні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов’язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у світовій економіці. Нещодавня глобальна фінансова криза відчутно вплинула на економіку України. Фінансова ситуація у фінансовому та корпоративному секторах України значно погіршилася із середини 2008 року. У 2010-2013 роках в українській економіці спостерігалося помірне відновлення економічного зростання. Це відновлення супроводжувалося поступовим зниженням ставок рефінансування, стабілізацією обмінного курсу української гривні по відношенню до основних іноземних валют.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється.

2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий кодекс. Податковий кодекс набув чинності 1 січня 2011 року, а розділ, що стосується податку на прибуток підприємств, набув чинності з 1 квітня 2011 року. Однією з основних змін, передбачених Податковим кодексом, є істотне зниження ставки оподаткування: 23% на період з 1 квітня 2011 року по 1 січня 2012 року, 21% на 2012 рік, 19% на 2013 рік і 16%, починаючи з 2014 року. Крім того, Податковий кодекс ввів нові підходи до визначення доходів і витрат, нові правила податкової амортизації для основних засобів і нематеріальних активів та нові підходи до визначення курсових різниць, які зараз стали ближче до правил фінансового обліку.

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на страховий сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Страхової Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Страхової Компанії.

3                Стислий виклад принципів облікової політики

Основа підготовки. Фінансова звітність Компанії була підготовлена згідно МСФЗ  станом на 31 грудня 2013 року.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності , наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

Фінансові інструменти – основні терміни оцінки. Як зазначено нижче, залежно від класифікації фінансові інструменти обліковуються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю.

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов’язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для фінансових зобов’язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів і зобов’язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між непов’язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування.

Витрати на проведення операції – це додаткові витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням, емісією або вибуттям фінансового інструмента. Додаткові витрати – це витрати, які не були б понесені, якби операція не відбулася. Витрати на проведення операції включають винагороду й комісійні, сплачені агентам (включаючи співробітників, які виступають в якості торгових агентів), консультантам, брокерам і дилерам, збори, що сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки і збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премії або дисконти за борговими зобов’язаннями, витрати на фінансування, внутрішні адміністративні витрати або витрати на зберігання.

Амортизована вартість являє собою вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус виплати основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів – мінус будь-яке зменшення вартості для відображення понесених збитків від знецінення. Нараховані відсотки включають амортизацію відстрочених при первісному визнанні витрат на проведення операції та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахований процентний дохід та нараховані процентні витрати, включаючи як нарахований купон, так і амортизований дисконт або премію (у тому числі відстрочену комісію при первісному визнанні, при наявності такої), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей балансу.

Метод ефективної ставки відсотка – це метод визнання процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної відсоткової ставки (ефективної ставки відсотка) від балансової вартості інструмента. Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка точно дисконтує розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (не включаючи майбутніх збитків за кредитами) протягом терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну, до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна ставка відсотка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни відсотка, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, зазначену для даного інструмента, або за іншими змінними факторам, не встановлюваними в залежності від ринкового значення. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну обігу інструменту. Розрахунок дисконтованої вартості включає всі комісійні та збори, сплачені та отримані сторонами контракту, і складають невід’ємну частину ефективної ставки відсотка.

Первісне визнання фінансових інструментів. Всі фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, первісно обліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при первісному визнанні найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному визнанні виникає лише тоді, коли є різниця між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки відкрита ринкова інформація.

Всі операції із придбання та продажу фінансових активів, що передбачають поставку протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (договори «звичайної» купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Страхова компанія зобов’язується придбати або продати фінансовий актив. Всі інші операції з придбання фінансових інструментів визнаються тоді, коли суб’єкт господарської діяльності стає стороною договору щодо придбання фінансового інструмента.

Припинення визнання фінансових активів.

Страхова компанія  припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи погашені або права на грошові потоки від них іншим чином закінчилися або (б) коли Страхова компанія передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклало угоду щодо передачі, і при цьому (I) також передало , в основному, всі ризики та вигоди володіння активом або (II) не передавало і не зберігало, в основному, всі ризики та вигоди володіння, але не зберегло контроль. Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості повністю продати актив незв’язаної стороні, не накладаючи при цьому обмежень на продаж.

Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю. Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку або збитку в міру їхнього виникнення за результатом однієї або більше подій («події збитку»), що відбулися після первісного визнання фінансового активу і впливають на величину чи строки розрахункових майбутніх грошових потоків, що пов’язані з фінансовим активом або із групами фінансових активів, якщо їх можна оцінити з достатнім рівнем надійності. Якщо Страхова компанія визначає, що не існує об’єктивних ознак знецінення для фінансового активу, оціненого на індивідуальній основі, незалежно від того, чи є актив індивідуально суттєвим чи ні, він включається до групи фінансових активів із подібними характеристиками кредитного ризику, і ця група оцінюється на предмет знецінення на колективній основі. Основним чинником, який враховує Страхова компанія при оцінці фінансового активу на предмет знецінення, є його прострочений статус.

Нижче наведено інші основні критерії, на підставі яких визначається наявність об’єктивних ознак збитку від знецінення:

  • прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюватись затримкою у роботі розрахункових систем;
  • позичальник зазнає суттєвих фінансових труднощів, що підтверджує отримана Товариством фінансова інформація позичальника;
  • ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації позичальника;
  • платоспроможність позичальника погіршилася внаслідок змін загальнонаціональних або місцевих економічних умов, які чинять вплив на діяльність позичальника.

Для колективної оцінки знецінення фінансові активи групуються за схожими характеристиками кредитного ризику. Ці характеристики відносяться до оцінки майбутніх грошових потоків для груп таких активів і свідчать про здатність дебіторів погасити всі належні суми відповідно до контрактних умов у відношенні оцінюваних активів.

Майбутні грошові потоки в групі фінансових активів, які колективно оцінюються на предмет знецінення, визначаються на основі контрактних грошових потоків, пов’язаних із цими активами, та на основі досвіду керівництва щодо прострочених сум, що виникнуть у майбутньому в результаті минулих збиткових подій, а також успішного повернення простроченої заборгованості. Дані минулих років коригуються з урахуванням поточних існуючих даних для відображення впливу поточних умов, які не впливали на попередні періоди, і для усунення впливу минулих умов, які не існують в даний час.

Якщо умови знеціненого фінансового активу, що обліковується за амортизованою вартістю, переглядаються чи іншим чином змінюються внаслідок фінансових труднощів позичальника чи емітента, знецінення такого активу оцінюється із використанням ефективної ставки відсотка, що використовувалася до зміни його умов.

Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву в розмірі, необхідному для зменшення балансової вартості активу до теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків (не враховуючи майбутніх, ще не понесених кредитних збитків), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка для даного активу. Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків від фінансового активу, забезпеченого заставою, відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення щодо стягнення предмету застави за мінусом витрат на отримання та реалізацію застави, незалежно від того, наскільки ймовірно звернення щодо стягнення предмету застави.

Якщо в наступному періоді сума збитку від знецінення зменшується, і це зменшення може бути об’єктивно віднесене до події, що настала після визнання знецінення (як, наприклад, підвищення кредитного рейтингу дебітора), раніше відображений збиток від знецінення сторнується шляхом коригування створеного резерву через прибуток або збиток.

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву під знецінення після завершення всіх необхідних процедур щодо відшкодування і після визначення остаточної суми збитку.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 6 місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Депозити в банках. Депозити в банках обліковуються амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення.

Дебіторська заборгованість та передплата. Дебіторська заборгованість обліковується за принципом нарахування і відображається за амортизованою вартістю. Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. Передплата визнається на дату платежу та відображається у звіті про сукупні доходи після надання послуг.

Якщо у Страхової Компанії існує об’єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість і передоплата не будуть відшкодовані, Страхова Компанія створює відповідний резерв на знецінення та зменшує чисту балансову вартість дебіторської заборгованості й передоплати до вартості їх відшкодування. Знецінення відображається у звіті про сукупні доходи. Страхова Компанія збирає об’єктивні свідчення щодо знецінення дебіторської заборгованості та передплат по страховій діяльності, використовуючи ті ж методи та оціночні розрахунки, що й у випадку знецінення фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю.

Страхова Компанія аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет знецінення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежності від умов договорів страхування, строків і сум грошових коштів, отриманих в ході погашення зазначених сум, Компанія створює резерв на знецінення по кожному боржнику.

Обладнання та інші основні засоби. Обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на знецінення, якщо необхідно.

Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються.

На кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак знецінення обладнання та інших основних засобів. Якщо такі ознаки знецінення існують, керівництво Страхової компанії оцінює відшкодовану суму, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості його використання, в залежності від того, яка з них вища. Балансова вартість активу зменшується до суми його очікуваного відшкодування, а збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік. Збиток від знецінення активу, визнаний у попередніх періодах, сторнується, якщо відбулися зміни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості мінус витрати на продаж.

Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу на дату вибуття відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних доходах або витратах).

Амортизація. Амортизація устаткування й інших основних засобів розраховується лінійним методом для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за такими нормами:

 

Строки експлуатації, років

Машини та обладнання

3-5

Транспортні засоби

3-5

Інші основні засоби

3-5

 

Ліквідаційна вартість активу – це розрахункова сума, яку б Страхова компанія отримала в даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалізацію, якби актив вже був у тому віці та в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації активів переглядаються та, за необхідності, коригуються на кінець кожного звітного періоду.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Страхової компанії включають капіталізоване комп’ютерне програмне забезпечення. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним методом протягом розрахункового строку служби активів. Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 5 років. Ліцензії на здійснення страхової діяльності з необмеженим терміном дії не амортизуються і щорічно переглядаються на наявність ознак невизначеності строку їх використання та можливого зменшення корисності активу.

 

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.

 

Операційна оренда. Коли Страхова компанія виступає в ролі орендаря в рамках договору оренди, за яким всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, в основному не передаються орендодавцем , загальна сума орендних платежів відноситься на прибуток або збиток із використанням методу рівномірного списання протягом строку оренди.

Оренда, включена в інші договори, виділяється, якщо (а) виконання договору пов’язане з використанням конкретного активу або активів та (б) договір передбачає передачу права на використання активу.

Податки на прибуток. Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу, в тому ж або іншому періоді.

Поточний податок – це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на прибуток, відображені у складі адміністративних та інших операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно перенесених із минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються відносно тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов’язання в разі операції, що не є об’єднанням компаній, коли така операція при її первісному визнанні не впливає ні на фінансовий, ні на податковий прибуток. Суми відстрочених податків розраховуються за ставками оподаткування, які введені в дію або повинні бути введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде реалізовано тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки визнаються лише в тій мірі, в якій існує імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносної якої можна буде реалізувати тимчасові різниці.

Невизначені податкові позиції. Керівництво оцінює невизначені податкові позиції Страхової Компанії на кінець кожного звітного періоду. Зобов’язання, що відображаються у відношенні податків, визначаються керівництвом як податкові позиції із невисокою імовірністю того, що їх вдасться відстояти у випадку, якщо такі позиції будуть оскаржені податковими органами, на підставі тлумачення Товариством податкового законодавства, що вступило або практично вступило в силу на кінець звітного періоду, і будь-якого відомого рішення судових або інших органів з подібних питань. Зобов’язання зі штрафів, відсотків і податків, окрім податку на прибуток, визнаються на підставі розрахованих керівництвом витрат, необхідних для врегулювання зобов’язань на кінець звітного періоду.

Резерви за зобов’язаннями та платежами. Резерви за зобов’язаннями та платежами – це нефінансові зобов’язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Страхова Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов’язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю нараховується, коли контрагент виконав свої зобов’язання за договором, і враховується за амортизованою вартістю.

Визнання доходів і витрат. Процентні доходи та витрати враховуються для всіх боргових інструментів за принципом нарахування із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Цей метод включає до складу процентних доходів і витрат та розносить на весь період дії усі комісії, які сплачуються або одержуються учасниками контракту, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати на проведення операції, а також усі інші премії та дисконти.

Комісії, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка, включають платежі за надання, одержувані або які виплачуються організацією при створенні або придбанні фінансового активу, або видачі фінансового зобов’язання, наприклад, комісії за оцінку кредитоспроможності, узгодження умов інструменту та за обробку документів по операції.

Якщо виникає сумнів щодо можливості погашення банківських депозитів або інших боргових інструментів, їх вартість зменшується до теперішньої вартості очікуваних грошових потоків, після чого процентний дохід відображається з урахуванням ефективної ставки відсотка за даним інструментом, що використовувалася для розрахунку збитку від знецінення.

Всі інші збори, комісійні та інші статті доходів і витрат зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу послуг і загального обсягу послуг, які мають бути надані.

Операції страхування. Договори страхування – це договори, які передбачають передачу істотного страхового ризику. Такі договори також можуть передбачати передачу фінансового ризику. У цілому, Страхова компанія визначає істотний страховий ризик як імовірність того, що при настанні страхової події їй доведеться виплатити страхове відшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% більша за суму страхового відшкодування в разі, якщо страхова подія не настає. Страховий ризик існує, коли на момент підписання договору Страхова компанія не впевнена в таких аспектах: настання страхової події, дата настання страхової події та сума відшкодування по страховій події.

Інвестиційні контракти – це контракти, які передбачають передачу фінансового ризику, але не передбачають передачу значного страхового ризику.

Якщо контракт віднесений до категорії страхових контрактів, він залишається таким до тих пір, поки не припиняться всі права та зобов’язання по ньому або не закінчиться термін їх дії, навіть якщо страховий ризик істотно зменшується протягом цього періоду. Однак інвестиційні контракти можуть бути рекласифіковано в страхові контракти після їх вступу в силу в тому випадку, якщо рівень страхового ризику значно підвищується.

Премії зароблені. Після вступу договору в силу премії враховуються як отримані в момент початку дії страхового захисту та вважаються заробленими на пропорційній основі протягом строку дії відповідного страхового покриття за договором страхування.

Резерв незароблених премій. Резерв незароблених премій являє собою частину отриманих премій, що стосується незавершеного терміну дії страхового покриття за договорами страхування, які існують станом на кінець звітного періоду, розраховану на пропорційно-тимчасовій основі.Розраховується методом 1/365 – «pro rata temporis».

Відшкодування виплачені. Страхові відшкодування виплачені у звіті про сукупні доходи включають суми відшкодувань і відповідні витрати на врегулювання, кошти щодо яких були перераховані пред’явникам вимог або постачальникам послуг.

Резерв на покриття збитків. Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки остаточних збитків і включає резерв заявлених, але не виплачених збитків і резерв збитків які виникли, але ще не заявлені. В обидва вищевказаних резерва включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кінець звітного періоду. Його розрахунок здійснюється на основі інформації, отриманої Страховою Компанією в ході розслідування страхових випадків після закінчення звітного періоду. Резерв збитків які виникли, але ще не заявлені здійснюється із застосуванням математично-статистичних методів для аналізу розвитку збитків у страхуванні і розраховується методом фіксованого відсотка: у розмірі 10 відсотків від заробленої премії з попередніх чотирьох кварталів,які передують звітній даті.. В обидва вищевказаних резерва включаються витрати на фактичних виплат і витрат на врегулювання в попередніх роках. Методи таких розрахунків і визначення остаточної суми резервів постійно аналізуються та оновлюються. Коригування, здійснювані в результаті такого аналізу, відображаються у звіті про сукупні доходи по мірі їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі виплати надходять і розглядаються досить швидко.

Тест адекватності зобов`язань. За станом на кінець кожного звітного періоду Страхова компанія  проводить тести адекватності зобов’язань для перевірки адекватності договірних зобов’язань за вирахуванням відповідних неамортизованих відстрочених аквізиційних витрат. При проведенні цих тестів використовуються поточні оцінки майбутніх грошових потоків, витрат на врегулювання та адміністративних витрат, а також інвестиційного доходу від активів, які забезпечують зазначені зобов’язання. Будь відсутня сума негайно відноситься на прибуток або збиток: спочатку списуються неамортизованого відстрочені аквізиційні витрати, а потім створюється резерв на покриття збитків, що виникають в результаті тестування адекватності зобов’язань (резерв непередбачуваного ризику).

Перестрахування. У ході нормальної діяльності Страхова компанія передає ризики в перестрахування. Політика Страхової компанії передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового продукту. Договори, які Страхова компанія укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має право на відшкодування збитків по одному або більше договорів, виданих Страховою компанією та відповідають вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори перестрахування. Договори, що не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових активів.

Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Страхову компанію від її зобов’язань перед власниками страхових договорів. Активи перестрахування включають суми до отримання від перестрахувальних компаній по виплачених відшкодувань, включаючи відповідні витрати на врегулювання. Кредиторська заборгованість по перестрахуванню являє собою зобов’язання Страхової компанії передати перестраховикам премії з перестрахування.

Страхова компанія регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення. Якщо існує об’єктивне свідчення того, що актив перестрахування знецінено, Страхова компанія зменшує балансову вартість цього активу до його вартості відшкодування і визнає у звіті про сукупні доходи відповідний збиток від знецінення. Страхова компанія збирає об’єктивні свідчення знецінення активу перестрахування з використанням тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів, враховуються за амортизованою вартістю. Збиток від знецінення також розраховується на підставі аналогічного методу, який застосовується до цих фінансових активів.

Відстрочені аквізиційні витрати. Аквізиційні витрати, які включають витрати на виплату комісійних страховим агентам, заробітну плату і деякі інші витрати на здійснення страхової діяльності, які є змінними і виникають у зв’язку з придбанням або продовженням страхових договорів, відносяться на витрати майбутніх періодів і амортизуються протягом періоду, за який будуть зароблені відповідні премії отримані. Відстрочені аквізиційні витрати розраховуються окремо по кожному напрямку діяльності і аналізуються по кожному напрямку діяльності в момент видачі страхового поліса або в кінці кожного звітного періоду, щоб переконатися в можливості їх відшкодування на основі майбутніх оцінок.

Опис страхових продуктів. Діяльність Страхової компанії представлена наступними основними видами страхових продуктів:

Cтрахування майна. Договори страхування майна передбачають страховий захист клієнтів від ризику пошкодження або знищення майна в наслідок ризиків,передбачених договороми та правилами страхування.

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Договори страхування майна передбачають страховий захист від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ клієнтів Страхової компанії.

Страхування від нещасних випадків. Договори індивідуального страхування передбачають страховий захист клієнтів Страхової компанії від ризику смерті, інвалідності та травматичних тілесних ушкоджень у результаті нещасних випадків. Як правило, термін дії цих страхових договорів становить від 2 місяців до року.

Страхування наземного транспорту (крім залізничного). Договори страхування передбачають страховий захист клієнтів Страхової компанії від викрадення транспортного засобу, ДТП, противоправних дій третіх осіб, стихійного лиха,пожежі,вибуху та інше,передбачене договороми страхування та правилами страхування.

     Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної      відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту,відповідальності власників водного транспорту).  Договори страхування передбачають страховий захист клієнтів Страховох компанії від невиконання контрагентом Страхувальника строків та умов,передбачених угодою,невиконання контрагентом Страхувальника своїх договорних зобов”язань в наслідок противоправних дій третіх осіб,та інше, передбачене договороми страхування та правилами страхування

Страхування сільськогосподарської продукції. Договори страхування передбачають страховий захист клієнтів Страхової компанії в випадках загибелі посівів в період перезимівлі та виплати витрат , фактично понесених на вирощування культур. Страховий захист клієнтів на весняно-літній період страхування втрати урожаю та недобору урожаю в наслідок погодно-кліматичних умов.Страхування тварин від нещасних випадків,пожежі та інфекційних та інших хвороб.

Переоцінка іноземної валюти. Функціональною валютою Компанії є національна валюта України – гривня.
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) за станом на кінець відповідного звітного періоду. Прибуток та збитки, що виникають у результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки від курсових різниць). Перерахунок по обмінним курсам на кінець року не застосовується до немонетарних статей.

Взаємозаліки. Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями.

Витрати на персонал та відповідні відрахування. Зарплата, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, щорічні відпускні та лікарняні, преміальні і негрошові пільги нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надаються працівникам Страхової компанії. Страхова компанія не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої ділової практики, зобов’язань з виплати пенсій або аналогічних виплат, крім платежів згідно з державним планом із встановленими внесками.

4                  Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики

Страхова компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань у наступному фінансовому році. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансових звітах, і оцінки, які можуть призвести до значних коректувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:

Резерв на покриття збитків і витрати на врегулювання збитків. У відповідності з діючими законодавчими і нормативними актами, які регулюють страхову діяльність, а також МСФЗ, Страхова компанія зобов’язана створювати резерви на покриття збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, що виникають в результаті діяльності Страхова компанія по загальному страхуванню і у зв’язку з припиненням діяльності з перестрахування з її колишніми третіми сторонами. Ці резерви являють собою очікувані остаточні витрати на виплату відшкодувань по страхових подіях, які настали до закінчення звітного періоду, але які все ще залишаються невиплаченими за станом на кінець звітного періоду. Страхова компанія створює резерви за напрямками діяльності, видам і сумам страхового покриття, а також по рокам настання страхових подій. Резерви на покриття збитків відносяться до двох категорії: резерв заявлених, але не виплачених битків і резерв збитків понесених, але ще не заявлених.

Товариство створює резерви на покриття заявлених збитків на основі оціночних майбутніх виплат для покриття заявлених збитків по загальній страховій діяльності. Оціночні розрахунки Товаристваї засновані на фактах, які є наявними у момент резервування. Як правило, при створенні цих резервів дисконтування не проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням інфляції), а також інші фактори, які можуть впливати на суми відповідних резервів, одні з яких є суб’єктивними, а інші залежать від майбутніх подій. При визначенні суми резервів Страхова компанія враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків, існуючі суми невиплачених відшкодувань і види страхового покриття. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервів Страхової компанії. Протягом періоду між датою повідомлення про настання страхової події і датою остаточної виплати відшкодування можуть відбуватися зміни обставин, які можуть призвести до зміни суми створених резервів. Відповідно, Страхова компанія регулярно переглядає та переоцінює суми відшкодувань і резервів. Суми, які остаточно виплачуються на покриття збитків та витрат на коригування збитків, можуть істотно відрізнятися від сум першоначально створених резервів.

Як правило, при створенні резервів збитків понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування Страховою компанією не проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на покриття збитків по страхових подіях, які вже настали, але про яких ще не було заявлено. Ці резерви створюються для відображення оціночних витрат, необхідних для остаточної виплати відшкодувань на покриття цих ще не заявлених збитків. Оскільки ці збитки ще не заявлені, Страхова компанія використовує історичну інформацію та статистичні моделі за напрямками діяльності, видами і сумами страхового покриття для розрахунку резервів збитків понесених, але ще не заявлених. При оцінці резервів збитків понесених, але ще не заявлених Товариство також використовує дані про тенденції заявлених збитків, суттєвості сум збитків, збільшенні ризику, а також враховує інші фактори. Страхова компанія переглядає оцінку цих резервів після отримання додаткової інформації та фактичних повідомлень про виникнення збитків. При створенні резервів Страхової компанії важливим аспектом є час, необхідний для отримання повідомлення про настання страхової події та виплати відповідного відшкодування. Повідомлення по короткострокових страхових зобов’язаннях по відшкодуванню збитків, наприклад, тих, які виникають в результаті  майна, зазвичай надходять відразу після настання страхової події. Відповідні відшкодування, як правило, виплачуються протягом кількох місяців з моменту повідомлення про настання страхового випадку. У Страхової компанії  відсутні значні довгострокові напрямки діяльності.

5                   Застосування МСФЗ

Фінансова звітність Страхової компанії за 2013 фінансовий рік буде першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.

 

 

6             Нові облікові положення

Були опубліковані наступні нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Компанією в річних періодах, починаючи з 1 січня 2013 року або в більш пізніх періодах. Компанія не використала дострокове застосування цих стандартів і тлумачень.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти Частина 1: Класифікація та оцінка». МСФЗ 9, випущений в листопаді 2009 року, замінює розділи МСБО (IAS) 39, що відносяться до класифікації та оцінки фінансових активів. Додаткові зміни були внесені в МСФЗ 9 у жовтні 2010 року у відношенні класифікації та оцінки фінансових зобов’язань і в грудні 2011 року у відношенні  зміни дати набрання чинності, що встановлена ​​як річні періоди, що починаються 1 січня 2015 або після цієї дати,  додавання вимоги про розкриття інформації про перехід на цей стандарт. Основні відмінності стандарту наступні:

  • Фінансові активи повинні класифікуватися за двома категоріями оцінки: оцінювані згодом за справедливою вартістю та оцінювані згодом за амортизованою вартістю. Вибір методу оцінки повинен бути зроблений при первісному визнанні. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими інструментами компанії та від характеристик договірних потоків грошових коштів по інструменту.
  • Інструмент згодом оцінюється за амортизованою вартістю тільки у тому випадку, коли він є борговим інструментом, а також  бізнес-модель Товариства орієнтована на утримання даного активу для цілей отримання контрактних грошових потоків, та одночасно  контрактні грошові потоки за цим активу являють собою лише виплати основної суми і відсотків (тобто фінансовий інструмент має тільки “базові характеристики кредиту”). Всі інші боргові інструменти повинні оцінюватися за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
  • Всі пайові інструменти повинні згодом оцінюватися за справедливою вартістю. Пайові інструменти, утримувані для торгівлі, оцінюватимуться за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Для решти пайових інвестицій під час первісного визнання може бути прийняте остаточне рішення про відображення нереалізованого та реалізованої прибутку або збитку від переоцінки за справедливою вартістю у складі іншого сукупного доходу, а не у складі прибутків або збитків. Доходи і витрати від переоцінки не переносяться на рахунки прибутків або збитків. Це рішення може прийматися індивідуально для кожного фінансового інструменту. Дивіденди мають відображатися у складі прибутків або збитків, оскільки вони являють собою прибутковість інвестицій.
  • Більшість вимог МСФЗ (IAS) 39 і у відношенні класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основною відмінністю є вимога до компанії розкривати ефект змін власного кредитного ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, у складі іншого сукупного доходу.

Прийняття МСФЗ (IFRS) 9 є обов’язковим з 1 січня 2015 року, дострокове застосування дозволяється. В даний час керівництво Страхової компанії оцінює вплив цих змін на її фінансову звітність.

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань – Зміни до МСФЗ (IAS) 32 (випущено в грудні 2011 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати). Дана зміна вводить керівництво по застосуванню МСФЗ (IAS) 32 з метою усунення суперечностей, виявлених при застосуванні деяких критеріїв взаємозаліку. На думку керівництва Страхової компанії, зазначені зміни не матимуть впливу на її фінансову звітність.

Якщо вище не зазначено інше, очікується, що дані нові стандарти і інтерпретації істотно не вплинуть на фінансову звітність Страхової компанії.

 

7             Грошові кошти та їх еквіваленти

У тисячах українських гривень

31 грудня 2012 р.

31 грудня 2013 р.

     
 

Грошові кошти у касі

-

3

Грошові кошти на банківських рахунках

-

1037

 

 

 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів

-

1040

     

 

Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо грошових коштів та їх еквівалентів за кредитною якістю на основі рейтингів за національною шкалою, наданих рейтинговими агентствами « Рюрік»,«IBI Rating», «Кредит-Рейтинг»:

У тисячах українських гривень

31 грудня 2012 р.

31 грудня 2013 р.

     
Не прострочені і не знецінені    
- рейтинг uaA- та вище

-

-

- рейтинг від uaBBB- до uaBBB+

-

1037

- рейтинг uaBB+ та нижче

-

-

- без рейтингу

-

-

 

 

Всього грошових коштів на їх еквівалентів, за вирахування грошових коштів у касі

-

1037

     

Грошові кошти та їх еквіваленти не мають забезпечення.

Станом на 31 грудня 2013 року у Компанії було 3 банка-контрагента .Совокупка сума залишків складала 1037,0 тисячі гривень .

8        Депозити в банках

У тисячах українських гривень

31 грудня 2012 р.

31 грудня 2013 р.

     
Депозити в гривнях

-

998

Депозити в доларах США

-

-

 

 

Всього депозитів в банках

-

998

     

Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо депозитів в банках за кредитною якістю на основі рейтингів за національною шкалою, наданих рейтинговими агентствами Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch або «Кредит-Рейтинг»:

У тисячах українських гривень

31 грудня 2012 р.

31 грудня 2013 р.

     
Не прострочені і не знецінені    
- рейтинг uaA- та вище

-

- рейтинг від uaBBB- до uaBBB+

-

998

- рейтинг uaBB+ та нижче

- без рейтингу

 

 

Всього депозитів в банках

-

998

     

Процентна ставка за банківськими депозитами в гривнях складає 8-19% річних  в залежності від дати розміщення та погашення депозитів. .

Депозити в банках не мають забезпечення.

Станом на 31 грудня 2013 року у Компанії було 3 банках-контрагентах . Сукупна сума залишків складала 1037 тисяч гривень).

9       Страхові та інші фінансові зобов’язання

Страхові та інші фінансові зобов’язання складаються з наступних компонентів:

У тисячах українських гривень

31 грудня 2012 р.

31 грудня 2013 р.

Поточна кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги

-

91

Страхове відшкодування до сплати

-

15

Премії за перестрахуванням до виплати

-

19

Інша кредиторська заборгованість

-

81

З оплати праці та страхування

-

-

З бюджетом

-

43

 

Всього страхових та інших фінансових зобов’язань

-

 

 

 

 

10            Страхові резерви та доля перестраховика у страхових резервах

У тисячах українських гривень

31 грудня 2012 р.

31 грудня 2013 р.

     
Загальні суми    
Резерв незароблених премій

-

107

Резерв на покриття збитків

-

25

 

 

Всього страхових резервів, загальна сума

-

132

 

 

 

 

Частка перестраховика

Резерв незароблених премій

-

(30)

Резерв на покриття збитків

-

-

 

 

Всього частка перестраховика у страхових резервах

-

(30)

 

 

 

 

Чисті суми

Резерв незароблених премій

-

77

Резерв на покриття збитків

-

25

 

 

Всього страхових резервів, чиста сума

-

102

     

11     Власний капітал.

У тисячах українських гривень, крім кількості акцій

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Нерозподілений прибуток

Всього

 

На 1 січня 2013 р.

-

-

-

 

На 31 грудня 2013 р.

11450

-

(818)

10632

12       Аналіз страхових премій, виплат за видами страхування  за 2013 рік

У тисячах українських гривень

дДДддд с

Добровільне страхування від нещасних випадків

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровільне страхування на земного транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровільне страхування  від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровільнестрахування майна

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровільне страхування

відповідальності

перед

третіми

особами

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

             
Премії отримані, загальна сума             7 130 11 57 170

206

- пряме страхування

7

110

11

57

1

186

- вхідне перестрахування

-

20

-

-

-

20

 

 

Частки страхових платежів ,які сплачуються перестраховикам

 

-

26

2

7

-

 

35

 

 

Страхові виплати/ відшкодування

-

47

-

325

-

 

372

 

 

Частки страхових виплат,компенсовані перестраховиком

 

-

-

-

-

-

 

-

13       Оцінка договорів страхування

Методи, використані при прийнятті рішень про припущення.  Найбільш істотні ризики Товариства пов’язані зі страховими відшкодуваннями, які виплачуються по договорах страхування  наземного транспорту (крім залізничного).  Географічна концентрація цих ризиків спостерігається в Україні.

Для оцінки зобов’язань з виплати відшкодувань Страхова компанія використовує допущення, засновані на власній аналітиці. Аналітичні дані Страхової компанії надходять переважно з її щоквартальних звітів про виплату страхових відшкодувань.

14       Адміністративні та інші операційні витрати

У тисячах українських гривень

Прим.

2013 рік

 

Витрати на персонал

188

Оренда

119

Консультаційні та інші послуги

185

Витратні та інші матеріали

26

Аудиторськы послуги

11

Знос та амортизація

3

Банківські комісії

3

ІТ-витрати

5

Нотаріальні  витрати

1

Витрати на відрядження

3

Інші адміністративні витрати

184

Страхові виплати

372

 

 

Всього адміністративних та інших операційних витрат

 

1100

 

 

До складу витрат на персонал включений єдиний соціальний і внесок в пенсійний фонд у сумі  51 тисяча гривень.

15       Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток від страхової діяльності  за 2013 рік 43 тис.грн.

Товариство сплачує податок на прибуток від страхової діяльності за ставкою 3% .  Податок від іншої діяльності  не пов”язаної зі страхуванням за ставкою 19% .

16       Управління фінансовими і страховими ризиками

Функція управління ризиками в Страховій компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Страхова компанія не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.

Кредитний ризик. Страхова компанія піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою стороною своїх зобов’язань. Основні статті, у зв’язку з якими у Страхової компанії виникає кредитний ризик, – це грошові кошти та депозити в банках.

Максимальний рівень кредитного ризику Страхової компанії, в цілому, відбивається в балансовій вартості фінансових і страхових активів у балансі.

Найбільш значна концентрація кредитного ризику Страхової компанії виникає у зв’язку з  поточною дебіторською заборгованістю, загальною сумою 9790 тисяч гривень . Беручи до уваги природу цього контрагента, Страхова компанія вважає, що така концентрація кредитного ризику не призведе до підвищення його рівня.

Ринковий ризик. Страхова компанія піддається ринковим ризикам, які виникають у зв’язку з відкритими позиціями по  процентних ставках, які схильні до впливу загальних і специфічних коливань ринку.

Валютний ризик. Валютний ризик – це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань валютних курсів. Страхова компанія проводить операції тільки в гривнях, отже, воно не піддавалася впливу  валютного ризику за станом на 31 грудня 2013 року.

Ризик процентної ставки. Страхова компанія піддається ризику у зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Страхової компанії відсутня офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Страхової компанії є несуттєвим. Інформація про процентні активи і зобов’язання Страхової компанії представлена у Примітці 8. За станом на кінець кожного звітного періоду у Страхової компанії не було фінансових активів зі змінною процентною ставкою або процентних зобов’язань. Станом на 31 грудня 2013 року  зміни процентних ставок не надали б впливу на прибуток або збиток і / або капітал Страхової компанії.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов’язань. Страхова компанія щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів про страхові випадки. Страхова компанія  має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов’язані з доходом від страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних зобов’язань. Станом на 31 грудня 2013 року  всі фінансові зобов’язання Страхової компанії погашаються за вимогою або протягом 1 місяця після закінчення звітного періоду. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов’язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення всіх страхових активів і зобов’язань Страхової компанії не перевищує одного року.

 

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування – це ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок цього непередбачуваним.

 

Страхова компанія контролює страховий ризик шляхом:

  • стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Страхова компанія встановлює ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які воно може відшкодувати, і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів проводиться з метою всебічного аналізу пов’язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків з точки зору майбутніх доходів.
  • укладання відповідних договорів перестрахування.Страхова компанія прагне диверсифікувати діяльність з перестрахування, використовуючи як договори облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування. Крім того, політика Страхової коспанії передбачає максимальне утримання ризику відповідальності по окремих страхових продуктах.

Страхова компанія здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності. Відповідна інформація представлена ​​в Примітці 12.

 

17                Управління капіталом

Управління капіталом Страхової компанії спрямовано на досягнення наступних цілей:  дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і  забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Страхова компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду Страхова компанія аналізує наявну суму власного капіталу.
На Страхову компанію поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу – це мінімальна сума статутного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. Страхова компанія дотримувалась всіх зовнішніх вимог до капіталу у 2013 році.

18       Умовні та інші зобов`язання

Українське податкове адміністрування поступово посилюється, у тому числі підвищується ризик перевірок операцій, які не мають чіткої фінансово-господарської мети або виконаних за участю контрагентів, які не дотримуються вимог податкового законодавства. Відповідні органи мають право перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх завершення. За певних обставин перевірки можуть охоплювати більш тривалий період.

19       Справедлива вартість фінансових інструментів

1 Валові резерви незароблених премій на звітну дату 127,0 16,8 30,8 226,8 0,0 401,3
2 Відкладені аквізиційні витрати 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Нетто-резерви незароблених премій на звітну дату 127,0 16,8 30,8 226,8 0,0 401,3
4 Експозиція ризику 162,8 16,4 31,8 290,8 0,0 501,7
5 Оцінка збитковості 50,2% 21,6% 43,3% 5,7% 5,2% 23,1%
6 Очікувані виплати -81,7 -3,5 -13,8 -16,6 0,0 -115,7
7 Рівень витрат на врегулювання (у збитках) 4,5% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,3%
8 Очікувані майбутні витрати на врегулювання -3,7 -0,1 -0,6 -0,7 0,0 -5,0
9 Рівень майбутніх витрат на збут 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9 Очікувані майбутні витрати на збут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Рівень операційних витрат 23,3% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3%
11 Очікувані майбутні інші операційні витрати -37,9 -3,8 -7,4 -67,8 0,0 -116,9
12 Очікувані доходи 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
13 в т.ч. від реалізаціі регресних вимог 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
14 Очікувана комбінована збитковість 73,5% 44,9% 66,6% 29,0% 28,5% 46,4%
15 Очікувані витрати -119,0 -7,4 -21,7 -85,1 0,0 -233,3
16 Результат тесту 7,9 9,3 9,1 141,8 0,0 168,0
17 Адекватність резервів незароблених премій так так так так так так
18 Резерв незароблених премій з урахуванням результату тесту 127,0 16,8 30,8 226,8 0,0 401,3

 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що відображаються за амортизованою вартістю, за станом на 31 грудня 2013 року  приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Справедлива вартість визначалась з використанням методу дисконтованих грошових потоків і інформації щодо поточних ринкових процентних ставок.

20       Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки

Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії фінансових активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість, (б) фінансові активи для подальшого продажу, (в) фінансові активи, утримувані до погашення та (г) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Категорія «фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» має дві підкатегорії: (i) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні, та (ii) фінансові активи, утримувані для торгівлі.

Станом на 31 грудня 2013 року  всі фінансові активи Товариства були віднесені до категорії  фінансові активи для подальшого продажу- «Торгові цінні папери» за МСФЗ.  Торгові цінні папери обліковуються за балансовою вартістю.

21       Оцінка адекватності страхових зобов’язань.

 

Оцінка страхових резервів на 31.12.2013 (далі –«звітна дата») Товариства з додатковою відповідальністю “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АГРОПОЛІС”, розрахована відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі –МСФЗ) та тестування їх адекватності зобов’язанням на звітну дату.

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки.

Результати проведення тесту адекватності страхових резервів незароблених премій наведені у наступній таблиці.

  Результати перевірки адекватності страхових резервів незароблених премій.

Для оцінки адекватності резервів незароблених премій використовуються методи математичного моделювання комбінованої збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та математичної статистики.

Результати перевірки тесту адекватності зобов’язань для резерву незароблених премій підтверджують, що останні є адекватними до страхових зобов’язань Товариства на звітну дату. Таким чином, з урахуванням проведеної оцінки адекватності зобов’язань розмір сформованих резервів незароблених премій для кожного виду страхування співпадає з фактичним розміром сформованих резервів відповідно до вимог чинного законодавства.

Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що заявлені, але не врегульовані) використовуються методи математичної статистики, зокрема перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат.

Відповідно до проведеного аналізу вважаємо, що страхові резерви, що формовані Товариством на звітну дату та можуть бути перевірені актуарними методами, сформовано у відповідності до вимог МСФЗ. Дані підтверджені Актуарним висновком Дослідницького центру «Евклід»,актуарій /канд.фіз.-мат. наук Карташов Ю.М. Свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх №03-007 від 06.12.2012.

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                  Сєдов К.В.

 

Головний бухгалтер                                                                      Виговська Л. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна сума 4707242BBB0C11BEA559818E023942ADC1833FE0    
       
Додаток 1      
до Національного положення (стандарту)    
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги    
до фінансової звітності»    
       
       
       
      КОДИ
 

Дата (рік, місяць, число)

10 квітня 2014 р.
Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АГРОПОЛІС” за ЄДРПОУ 38451237
Територія Україна за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання інші види страхування за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників _____ Контрольна сума 4707242BBB0C11BEA559818E023942ADC1833FE0
Адреса, телефон 03150 КИЇВ, КИЇВ 150, АНРІ БАРБЮСА, буд.5, корп.-, оф. 55    
044 2466540 ,2870376
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)      
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
       

БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2013 р.

       

Форма N 1   Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

0

125

первісна вартість

1001

0

128

накопичена амортизація

1002

0

3

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

0

7

первісна вартість

1011

0

7

знос

1012

0

0

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

0

0

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

0

132

II. Оборотні активи
Запаси

1100

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

3

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

0

0

з бюджетом

1135

0

4

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

0

14

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

9790

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

1040

Готівка

1166

0

3

Рахунки в банках

1167

0

1037

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

30

у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

0

10881

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

0

11013

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0

11450

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

0

-818

Неоплачений капітал

1425

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

0

10632

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

132

у тому числі:резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

25

резерв незароблених премій

1533

0

107

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

132

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

0

91

розрахунками з бюджетом

1620

0

43

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

43

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

0

1

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

0

0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

0

34

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

80

Усього за розділом IІІ

1695

0

249

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

0

11013

Керівник

СЄДОВ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

___________________

 
   

(підпис)

 
Головний бухгалтер

ВИГОВСЬКА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

___________________

 
   

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна сума 4707242BBB0C11BEA559818E023942ADC1833FE0    
       
       
      КОДИ
 

Дата (рік, місяць, число)

10 квітня 2014 р.
Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АГРОПОЛІС” за ЄДРПОУ 38451237
       

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 р.

       

Форма №2     Код за ДКУД 1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

94

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

94

0

Премії підписані, валова сума

2011

205

0

Премії, передані у перестрахування

2012

35

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

106

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

30

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

105

0

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

372

0

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

383

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-25

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

548

0

Витрати на збут

2150

72

0

Інші операційні витрати

2180

3

0

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

1030

0

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

256

0

Інші доходи

2240

198

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

0

0

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0

Інші витрати

2270

199

0

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

775

0

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

43

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

818

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-818

0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

26

0

Витрати на оплату праці

2505

137

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

51

0

Амортизація

2515

3

0

Інші операційні витрати

2520

883

0

Разом

2550

1100

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Керівник

СЄДОВ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

___________________

 
   

(підпис)

 
Головний бухгалтер

ВИГОВСЬКА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

___________________

 
   

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна сума 4707242BBB0C11BEA559818E023942ADC1833FE0    
       
       
      КОДИ
 

Дата (рік, місяць, число)

10 квітня 2014 р.
Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АГРОПОЛІС” за ЄДРПОУ 38451237
       

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 рік

       

Форма №3     Код за ДКУД 1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

197

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

563

0

Праці

3105

112

0

Відрахувань на соціальні заходи

3110

60

0

Зобов’язань з податків і зборів

3115

20

0

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

0

0

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість

3117

0

0

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

0

0

Витрачання на оплату авансів

3135

0

0

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

0

0

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

0

0

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

356

0

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

0

0

Інші витрачання

3190

31

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-945

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

242

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

80

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

0

0

необоротних активів

3260

0

0

Виплати за деривативами

3270

0

0

Витрачання на надання позик

3275

9790

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

0

0

Інші платежі

3290

998

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-10466

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

11450

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

0

0

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

0

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

0

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

0

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

0

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

0

0

Інші платежі

3390

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

11450

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

39

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

39

0

Керівник

СЄДОВ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

___________________

 
   

(підпис)

 
Головний бухгалтер

ВИГОВСЬКА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

___________________

 
   

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна сума 4707242BBB0C11BEA559818E023942ADC1833FE0                  
                     
                     
      КОДИ              
 

Дата (рік, місяць, число)

10 квітня 2014 р.              
Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АГРОПОЛІС” за ЄДРПОУ 38451237              
                     

Звіт про власний капітал

за 2013 рік

                     

Форма №4     Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Інші резерви

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування: Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-818

0

0

0

-818

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

11450

0

0

0

0

0

0

0

11450

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

11450

0

0

0

-818

0

0

0

10632

Залишок на кінець року

4300

11450

0

0

0

-818

0

0

0

10632

Керівник

СЄДОВ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

___________________

               
   

(підпис)

               
Головний бухгалтер

ВИГОВСЬКА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

___________________

               
   

(підпис)