Правила страхування від вогневих ризиків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ  2013

 

 

 

 

 

 

 

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.        Ці Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АГРОПОЛІС», надалі – Правила, розроблені відповідно до законодавства України і регулюють правовідносини між сторонами договору добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ при його укладанні та в період його дії.

1.2.        За договором добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, укладеним на підставі Правил, Страхувальник зобов’язується сплатити страхову премію у встановлених цим договором розмірах та строки, а Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у порядку і на умовах, визначених цим договором добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

2.             ТЕРМІНИ

2.1.        СтраховикТДВ «СК «АГРОПОЛІС», яке на підставі Правил укладає зі Страхувальниками договори добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

2.2.       Страхувальник – юридична або дієздатна фізична особа, що уклала зі Страховиком договір добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

2.3.       Договір добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – це письмова угода між Страховиком і Страхувальником, укладена на підставі Правил, надалі – Договір.

2.4.       Сторони Договору – Страховик та Страхувальник.

2.5.       Вигодонабувач – особа, яка має законний майновий інтерес в застрахованому майні та може зазнати збитків у разі настання страхового випадку.

2.6.       Треті особи – держава, будь-які юридичні або фізичні особи, крім Сторін Договору.

2.7.       Компетентні органи:

2.8.       державні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків подій, аналогічних до страхових ризиків, встановлення причин та обставин настання цих подій, оцінка їх наслідків, а також надання офіційних роз’яснень відносно питань, що мають відношення до застрахованого майна, яке пошкоджено або втрачено внаслідок страхового ризику;

2.9.       юридичні особи або фізичні особи, що мають відповідні ліцензії (у передбачених законодавством України випадках) та до яких можуть звертатись Страховик та Страхувальник для вирішення спорів та з інших питань, що випливають з Договору.

2.10.   Законодавство – законодавство України.

2.11.        Застраховане майно – зазначене у Договорі рухоме або нерухоме майно, у якому Страхувальникові належить майновий інтерес, що не суперечить закону, пов’язаний з володінням, користуванням і розпорядженням цим майном.

2.12.        Нерухоме майно (нерухомі речі, нерухомість) – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

2.13.        Рухоме майно (рухомі речі) – речі, які можна вільно переміщувати у просторі. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю.

2.14.        Втрата застрахованого майна – викрадення, зруйнування чи визнання непридатним застрахованого майна внаслідок настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок зі страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ за Договором.

2.15.        Субліміт страхової суми – встановлений у межах страхової суми за Договором ліміт, яким обмежено суму виплачуваних за Договором окремих видів страхових відшкодувань.

2.16.        Знос (знецінення) – втрата вартості застрахованого майна порівняно з
вартістю нового майна, при цьому у цілях Договору застосовуються:

2.16.1.   фізичний знос – знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей застрахованого майна;

2.16.2.   функціональний знос – знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних функціональних (споживчих) характеристик застрахованого майна.

2.17.        Дійсна вартість застрахованого майна для цілей Договору – вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість застрахованого майна, визначені відповідно до умов договору страхування, а саме:

2.17.1.   вартість заміщення – визначена на дату оцінки застрахованого майна поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об’єкта (майна), подібного до застрахованого майна, який може бути йому рівноцінною заміною;

2.17.2.   вартість відтворення – визначена на дату оцінки застрахованого майна поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта (майна), який є ідентичним застрахованому майну;

2.17.3.   ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження застрахованого майна на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;

2.18.        Подібне майно – майно, що за своїми характеристиками та/або властивостями подібне до застрахованого майна і має таку саму інвестиційну привабливість.

2.19.        Коефіцієнт недострахування – співвідношення страхової суми за Договором до дійсної вартості Застрахованого майна.

2.20.        Франшиза – частина збитків Страхувальника, що не відшкодовується Страховиком відповідно до умов Договору.

2.21.        У Правилах застосовано такі скорочення:

2.21.1.   м – метр;

2.21.2.   см – сантиметр;

2.21.3.   мм – міліметр;

2.21.4.   м/с – метрів на секунду;

2.21.5.   м2 – квадратний метр.

2.22.        Договір може містити інші положення, ніж передбачені Правилами, або що не передбачені Правилами, якщо ці положення не суперечать закону України.

2.23.        Інші терміни, що не обумовлені Правилами, визначені законодавством України. Якщо значення якого-небудь терміну (найменування або поняття) не обумовлено Правилами та не може бути визначено, виходячи з законодавства, то таке найменування або поняття використовується у своєму звичайному лексичному значенні.

 

3.         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у правилах та договорі страхування

3.2. Застрахованим за Договором може бути:

3.2.1. нерухоме майно;

та/або

3.2.2. рухоме майно;

що відповідним чином зазначене у Договорі та належить Страхувальнику на праві власності (господарського відання, оперативного управління).

 

4.    СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

4.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

4.2. Страховий випадок – передбачена Договором подія, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, а саме: настання збитків Страхувальника внаслідок:

4.2.1. пошкодження;

та/або

4.2.2. втрати;

та/або

4.2.3. знищення;

застрахованого майна внаслідок настання страхових ризиків за Договором.

4.3. Страховим ризиком, у разі відповідного зазначення у Договорі, може бути:

4.3.1. Вогневі ризики, а саме:

4.3.1.1.     пожежа – раптове виникнення вогню, що здатний самостійно поширюватися поза межі місць, спеціально призначених для його розведення і підтримки, крім випадків підпалу, у тому числі задимлення в результаті пожежі, виділення сажі і корозійного газу, а також вплив на застраховане майно продуктів згоряння (диму, сажі, кіптяви), незалежно від місця виникнення пожежі, а також збитки, завдані внаслідок заходів, спрямованих на порятунок застрахованого майна, гасіння пожежі чи запобігання поширення пожежі, в тому числі збитки, завдані засобами пожежегасіння;

4.3.1.2.     удар блискавки – безпосередній перехід на застраховане майно розряду блискавки або вибух кульової блискавки;

4.3.1.3.     вибух газу – вибух природного газу, що застосовується для побутових або виробничих потреб;

4.3.1.4.     вибух котельного обладнання – вибух обладнання, що працює під високим або низьким тиском, у тому числі, але не обмежуючись: бойлери, парові водогрійні котли й інші резервуари, паро-газотурбінні установки, турбодетандери, компресори осьового або центрального стиску, газосховища тощо. Вибухом резервуара (котла, трубопроводу та ін.) вважається тільки такий випадок, коли стінки цього резервуара виявляться розірваними настільки, що вирівнюється тиск в резервуарі та поза ним. При цьому страхування не діє щодо збитків Страхувальника, що заподіяні розрідженням газу в резервуарі;

4.3.1.5.     хімічний вибух – вибух внаслідок хімічної реакції, що є наслідком аварії;

при цьому вибух – швидкоплинний процес звільнення великої кількості енергії в обмеженому просторі за короткий проміжок часу, спричинений розширенням пару, газів, або хімічною реакцією

4.3.2.  Стихійні явища, а саме:

4.3.2.1.     землетрус – пружні коливання в земній корі чи верхній частині мантії, що викликають коливання земної поверхні, деформацію в земній корі та деформацію чи руйнування інженерних споруд;

4.3.2.2.     зсув – поступове, повільне зміщення (сковзання) вниз по схилу мас землі під впливом сили тяжіння, як наслідок порушення рівноваги порід, спричиненого природними процесами: збільшенням крутизни схилу внаслідок підмиву його морем, озером або річкою, послабленням міцності порід через вивітрювання або перезволоження атмосферними опадами та підземними водами;

4.3.2.3.     обвал – відрив снігових (льодяних) брил або мас гірських порід від схилу до відкосу і їх вільне падіння під дією сил тяжіння;

4.3.2.4.     провалля – форма рельєфу, що виникла внаслідок обвалення ґрунтів над карстовими або суфозійними порожнечами чи гірничими виробками;

4.3.2.5.     буря, ураган, шквал, смерч, при цьому:

а)      буря – сильний вітер, швидкість вітру 25-28 м/с, при сильній бурі вітер досягає швидкості 29-32 м/с;

б)      ураган – вітер руйнівної сили і значної тривалості, швидкість якого перевищує 30 м/с;

в)      шквал – різке короткочасне збільшення швидкості вітру до 20-30 м/с, що супроводжується зміною його напрямку;

г)       смерч – сильний вихор, який опускається з основи купчасто-дощової хмари у вигляді темної вирви чи хобота і має майже вертикальну вісь, невеликий поперечний перетин і дуже низький тиск у центральної його частині;

4.3.2.6.сильний дощ, тривалі дощі, сильна злива, град, при цьому:

а)      сильний дощ, в тому числі сильні опади: дощ зі снігом – кількість опадів більше 50 мм на рівнинній території та 30 мм у гірських, селевих, лавинонебезпечних і зливонебезпечних районах тривалістю менш 12 годин;

б)      тривалі дощі – кількість опадів 100 мм та більше за 1-3 доби (за винятком зливонебезпечних районів);

в)      сильна злива – випадання інтенсивного короткочасного дощу кількістю більше 30 мм за період часу менше 1 години;

г)       град – опади, що випадають в теплий період року у вигляді часточок льоду різних розмірів;

4.3.2.7.     тиск снігового (льодового) шару – сильне налипання (відкладення) снігу, сильна ожеледь, сильний снігопад, при цьому:

а)      сильне налипання (відкладення) снігу – відкладення або намерзання мокрого снігу (на деревах, дротах, конструкціях) діаметром 35 мм і більше на ожеледному станку на висоті 2 м над поверхнею землі;

б)      сильна ожеледь – шар щільного льоду, який утворюється на земній поверхні та на предметах під час намерзання переохолоджених крапель дощу або туману, діаметром 35 мм і більше на ожеледному станку на висоті 2м над поверхнею землі;

в)      сильний снігопад – інтенсивне випадання снігу у кількості більше 20 мм за період менше 12 годин;

4.3.2.8.         паводок – фаза водного режиму річки, що може багаторазово повторюватися у різні сезони року, характеризується збільшенням витрат і рівнів води внаслідок дощів чи сніготанення під час відлиг;

4.3.2.9.         підтоплення – підвищення рівня ґрунтових вод і зволоження ґрунтів, що призводить до порушення господарської діяльності та умов проживання на певній території;

4.3.2.10.     затоплення – утворення вільної поверхні води на території знаходження місця страхування у результаті підвищення рівня водотоку, водойми або підземних вод;

4.3.2.11.     інші стихійні явища, що зазначені у Договорі.

4.4. Страховим ризиком за Договором можуть бути окремі випадкові події, що наведені у підпунктах пунктів 4.3.1 – 4.3.2 Правил.

4.5. Відшкодуванню за Договором підлягають:

4.5.1.       прямий збиток Страхувальника;

4.5.2.       застраховані витрати Страхувальника.

4.6. Прямий збиток Страхувальника, що пов’язаний з пошкодженням, знищенням або втратою застрахованого майна внаслідок настання страхових ризиків – поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості застрахованого майна без урахування неотриманих Страхувальником майбутніх вигод.

4.7. Застраховані витрати – витрати Страхувальника, необхідність здійснення яких виникла внаслідок настання страхового ризику та на відшкодування яких Договором передбачено страхову суму/субліміт страхової суми, при цьому застрахованими за Договором можуть бути такі витрати Страхувальника:

4.7.1.       на запобігання та зменшення розміру збитку;

4.7.2.       на розчищення та знос – витрати Страхувальника, спрямовані на розчищення місця страхування, знос застрахованого нерухомого майна, транспортування залишків застрахованого майна поза межі місця страхування у місця, спеціально призначені для зберігання сміття (залишків) відповідного виду;

4.7.3.       на переміщення та захист – витрати Страхувальника, спрямовані на переміщення (транспортування) поза межі місця страхування застрахованого рухомого майна (у цілому або частинами), його розміщення та/або охорону у цілях запобігання його втрати (знищення) або пошкодження, зокрема витрати на демонтаж та/або повторний монтаж, пролом, знос або відновлення частин будинку або розширення прорізів;

4.7.4.       на термінову доставку – витрати Страхувальника, спрямовані на транспортування матеріалів та запчастин, що необхідні для відновлення застрахованого майна, видами транспорту, що дозволяють здійснити таке транспортування у максимально короткий час, незважаючи на збільшену вартість такого транспортування;

4.7.5.       інші, що передбачені Договором.

4.8. За Договором одним страховим випадком розглядається поєднання збитків Страхувальника внаслідок пошкодження, втрати та/або знищення застрахованого майна внаслідок однієї події, при цьому строк події обмежено:

4.8.1. 72 послідовними годинами у відношенні бурі, урагану, шквалу, смерчу, що тривають протягом зазначеного проміжку часу безперервно або з перервами;

24 послідовними годинами у відношенні сильного дощу, тривалого дощу, сильної зливи, граду, що тривають протягом зазначеного проміжку часу безперервно або з перервами;

4.8.2. 72 послідовними годинами у відношенні землетрусу;

4.8.3. 72 послідовними годинами у відношенні події, яка включає індивідуальні випадки чи збиток по будь-якому з ризиків, вказаних вище;

4.8.4. 168 послідовними годинами у відношенні будь-якої іншої події, яка не включає індивідуальні випадки чи збиток за будь-яким з ризиків, вказаних вище.

4.9. Страховик може обрати час, коли починається будь-який з періодів, зазначених у пункті 4.8 Правил, якщо подія буде продовжуватись довше, ніж зазначено у пункті 4.8 Правил, Страховик може розділити таку подію на два і більше випадки за умови, що жодний з періодів не накладається на інший, і ніякий такий період не починається раніше, ніж дата і час настання першого зареєстрованого індивідуального випадку.

 

5.    ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Страховик не відшкодовує збитки Страхувальника, якщо інше не передбачено Договором, що сталися внаслідок:

5.1.1. військових дій або військових заходів, інтервенції, ворожих дій армій інших держав (незалежно від того була оголошена війна або ні), або їх наслідків;

5.1.2. революцій, повстань, громадських заворушень і страйків, конфіскації, а саме: безвідплатного позбавлення Страхувальника права власності на застраховане майно за рішенням суду у якості санкції за вчинення правопорушення у випадках, встановлених законом; реквізиції, а саме: примусового відчуження у Страхувальника застрахованого майна з метою суспільної необхідності на підставі та в порядку, встановлених законом, за умови попереднього або наступного – у випадках, передбачених законом, і повного відшкодування його вартості; арешту або знищення застрахованого майна за розпорядженням органів державної влади, узурпації влади, тощо, при цьому:

5.1.2.1.     страйк – це організована відмова частини робітників або всіх робітників працювати, спрямована на досягнення певних цілей, що може супроводжуватися псуванням і знищенням застрахованого майна Страхувальника – юридичної особи або призвести до саботажу – свідомого невиконання або умисного недбалого виконання робітниками своїх трудових зобов’язань на час оголошеного страйку, що спричиняє пошкодження або знищення застрахованого майна;

5.1.2.2.     громадські заворушення – це протиправні дії будь-якої кількості фізичних осіб, спрямовані проти людей і майна, що супроводжуються насильством і опором представникам влади;

5.1.3. тероризму, терористичного акту, технологічного тероризму, терористичної діяльності та/або антитерористичних дій;

5.1.4. дії мін, торпед, бомб та іншої зброї;

5.1.5. самозаймання, шумування, тління, зносу, корозії, окислювання, бродіння, гниття, вибуху зернового пилу, інших екзотермічних реакцій, або інших природних властивостей матеріалів, з яких виготовлене застраховане майно чи окремі його частини, а також пошкодження застрахованого майна гризунами, комахами, цвіллю;

5.1.6. втрати (знищення) або пошкодження застрахованого майна – електричного устаткування (включаючи внутрішні електромережі нерухомого майна) внаслідок порушення ізоляції, короткого замикання, замикання в обмотці, замикання на корпус або на землю, іскріння, відмовлення вимірювальних, регулюючих приладів і приладів, що забезпечують безпеку, якщо внаслідок зазначеного впливу електричного струму відбулася пожежа або вибух, то збиток, заподіяний майну Страхувальника в результаті пошкодження або втрати (знищення) застрахованого майна, підлягає відшкодуванню, за винятком вартості знищеного або пошкодженого електричного устаткування, що з’явилося джерелом виникнення пожежі або вибуху;

5.1.7. неготовності до експлуатації застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у якому розташоване застраховане рухоме майно, при цьому нерухоме майно вважається не готовим до експлуатації, якщо не закінчене будівництво чи ремонт даху, зовнішніх стін, цілком не закриті віконні і дверні прорізи і не розібрано будівельне риштування й огородження;

5.1.8.       встановлення та використання машин і устаткування при будівництві, монтажних та оздоблювальних (ремонтних) роботах, а також здійснення будівельних, монтажних та оздоблювальних (ремонтних) робіт, дії вібрації, копра, пов’язаного з цим усіданням ґрунту, знесення/вибуху або внаслідок зміщення, усунення чи ослаблення опори;

5.1.9.       обвалу застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у межах якого розташоване застраховане рухоме майно, якщо цей обвал не викликаний настанням страхового ризику, при цьому обвал – це раптове руйнування нерухомого майна (будинку, споруди), а також обвалу застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у межах якого розташоване застраховане рухоме майно, через ветхість, знос, внаслідок проведення його несанкціонованого перебудування, проведення ремонтних робіт;

5.1.10.   усідання, розтріскування, розбухання, скорочування чи поширення фундаментів, стін, стель, конструкцій даху, доріг, бордюрів, загорож, підпірних стінок чи басейнів;

5.1.11.   чищення, переобладнання, відбудови, будівництва, зносу, реставрації чи ремонту майна, незалежно від того провадяться такі роботи у межах місця страхування або на прилеглих до нього територіях;

5.1.12.   зсуву, осідання або іншого руху ґрунту, якщо вони викликані проведенням вибухових робіт, вийманням ґрунту із котлованів або кар’єрів, засипкою пустот або проведенням земляних робіт, а також добуванням або розробкою родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних копалин;

5.1.13.   проникнення у застраховане нерухоме майно або у нерухоме майно, у межах якого розташоване застраховане рухоме майно, приміщення атмосферних опадів (дощу, снігу, граду) або бруду через незачинені вікна, двері, не відремонтовану покрівлю або інші отвори в будинках, якщо ці отвори не виникли внаслідок природних явищ, що є страховими ризиками за Договором;

5.1.14.   крадіжки або розкрадання застрахованого майна під час або безпосередньо після настання страхового ризику, іншого ніж зазначений у пункті 4.1. Правил;

5.1.15.   пошкодження або втрати (знищення) застрахованого комп’ютерного обладнання, інформації та/або програмного забезпечення, що зберігаються та/або використовуються у роботі застрахованого комп’ютерного обладнання, якщо це не є наслідком страхового ризику;

5.1.16.   прямого або опосередкованого впливу іонізуючого випромінювання, радіації або забруднення радіоактивними матеріалами, ядерним паливом або радіоактивними відходами, а також прямого або опосередкованого впливу ядерного вибуху;

5.1.17.   дії токсичних, вибухових та інших небезпечних або забруднюючих речовин;

5.2. Страховик не відшкодовує непрямі збитки Страхувальника, якщо інше не передбачено Договором, при цьому непрямий збиток складається з:

5.2.1.       неотримання Страхувальником майбутніх вигод;

5.2.2.       здійснення Страхувальником постійних поточних витрат;

під час тимчасового припинення бізнесу або зменшення обсягів бізнесу Страхувальника внаслідок неможливості здійснення такого бізнесу з причин пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна, при цьому:

5.2.2.1.     майбутні вигоди – прибуток, що Страхувальник одержав би протягом періоду часу, на який було тимчасово припинено бізнес або відбулося зменшення обсягів бізнесу Страхувальника, за рахунок випуску і реалізації продукції, надання послуг тощо;

5.2.2.2.     постійні поточні витрати складаються з:

а)      витрат на основну заробітну плату штатних працівників Страхувальника та/або винагороду фізичним особам, які співпрацюють зі Страхувальником у цілях здійснення бізнесу, крім оплати праці робітникам з відрядною оплатою праці (крім оплати праці, гарантованої законодавством України);

б)      плати за оренду (найом, лізинг) застрахованого та/або іншого майна у цілях здійснення бізнесу, якщо платежі за договорами оренди (найму, лізингу) підлягають оплаті Страхувальником незалежно від факту пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна, нездійснення бізнесу або зменшення обсягів бізнесу;

в)      загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі, що підлягають сплаті незалежно від обігу й результатів бізнесу;

г)       відсотків за кредитами або іншими залученими коштами, якщо таки кошти залучалися у цілях здійснення бізнесу, що був тимчасово припинений внаслідок пошкодження, знищення або втрати майна;

д)      неустойки (пені, штрафів), які Страхувальник відповідно до укладених ним договорів (контрактів) зобов’язаний сплатити контрагенту у зв’язку з невиконанням своїх договірних зобов’язань за такими договорами (контрактами) внаслідок тимчасової перерви у бізнесі, зокрема, через недотримання строків виготовлення та/або постачання товарів та/або надання послуг, якщо:

-         таке невиконання зобов’язань за договорами (контрактами) є безпосереднім наслідком тимчасової перерви у бізнесі внаслідок настання страхового ризику;

-         сплату неустойки (пені, штрафів), передбаченої договорами, що набувають чинності до настання страхового ризику, внаслідок настання якого відбулася тимчасова перерва у бізнесі;

е)       інших витрат Страхувальника: платежі за користування електричною і тепловою енергією, за газ, воду і телефон; постійні витрати на проведення технічних перевірок, підтримка основних засобів у робочому стані, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог, вимог техніки безпеки, вимог пожежної безпеки й охорони тощо, що підлягають оплаті Страхувальником незалежно від факту пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна, нездійснення бізнесу або зменшення обсягів бізнесу;

при цьому відшкодуванню за Договором не підлягають також непрямі збитки Страхувальника внаслідок:

5.2.3.       невчасного відновлення пошкодженого або заміни втраченого або знищеного застрахованого майна або невчасного здійснення заходів щодо поновлення бізнесу через відсутність (нестачу) коштів у Страхувальника або, якщо Страхувальник мав можливість вчасно відновити (замінити) майно та здійснити заходи щодо поновлення бізнесу, але не скористався нею;

5.2.4. невчасного відновлення бізнесу, що безпосередньо викликано страйком та /або протиправними діями третіх осіб – у тому розмірі, у якому таке невчасне відновлення призвело до збільшення розміру збитку від тимчасової перерви у бізнесі;

а також непрямі збитки Страхувальника, що пов’язані з:

5.2.5. витратами на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, палива, запчастин, тари тощо, що необхідні для відновлення бізнесу;

5.2.6. сплатою податку на додану вартість, податку на прибуток, акцизів, мита й інших податків, об’єктом оподатковування яких є обіг або фінансовий результат бізнесу Страхувальника (обсяг реалізації, дохід, прибуток);

5.2.7. сплатою ліцензійних та авторських винагород, що розраховуються виходячи з обсягу бізнесу;

5.2.8. сплатою заробітної плати робітникам з відрядною оплатою праці (крім оплати праці, гарантованої законодавством України), премій і винагород, інших видів матеріального заохочення працівників, основою нарахування яких є обіг та/або фінансовий результат бізнесу Страхувальника;

5.2.9. витратами на оплату вартості послуг, придбання (отримання) яких не є обов’язковим для відновлення бізнесу;

5.2.10.   страховими платежами (внесками, преміями) за будь-якими договорами страхування;

5.2.11.   сплатою пені (штрафів, неустойки), які Страхувальник відповідно до укладених ним договорів (контрактів) зобов’язаний сплатити контрагенту у зв’язку з невиконанням своїх договірних зобов’язань за такими договорами (контрактами) внаслідок тимчасової перерви у бізнесі, зокрема, через недотримання строків виготовлення та/або постачання товарів та/або надання послуг, якщо:

5.2.11.1.     таке невиконання зобов’язань за договорами (контрактами) не є безпосереднім наслідком тимчасової перерви у бізнесі внаслідок настання страхового ризику;

5.2.11.2.     сплату пені (штрафів, неустойки) передбачено договорами, що набули чинності після настання страхового ризику, внаслідок настання якого відбулася тимчасова перерва у бізнесі;

5.2.12.       судовими витратами.

5.3. У будь якому випадку, Страховик не відшкодовує збитки Страхувальника, що сталися внаслідок:

5.3.1. пошкодження застрахованого майна внаслідок його обробки вогнем, теплом або шляхом іншого термічного впливу з метою переробки, наприклад: для сушіння, варіння, прасування, копчення, смаження, гарячої обробки або плавлення металів і т. ін.;

5.3.2. зберігання та/або використання у межах місця страхування газового устаткування та інших вибухонебезпечних предметів, матеріалів і речовин, що не є невід’ємною частиною інженерних комунікацій або не застосовуються у виробничому процесі, що здійснюється за місцем страхування;

5.3.3. регулярного та тривалого впливу на застраховане майно газів, пару, променів, рідин, вологості, осаду, включаючи кіптяву, дим, пил та інші не атмосферні опади та відкладення (якщо збиток настає раптово, це не вважається тривалим впливом);

а також Страховик не відшкодовує непрямі збитки Страхувальника внаслідок:

5.3.4. пошкодження, знищення або втрати майна, що використовується за рекламним призначенням;

5.3.5. збільшення обсягів або оновлення бізнесу порівняно зі станом безпосередньо перед настанням події, яка може бути визнана страховим випадком;

5.3.6. невчасного відновлення бізнесу, що безпосередньо викликаний розглядом у суді або арбітражі справ щодо з’ясування відносин власності, володіння, оренди (найму, лізингу) застрахованого майна – у розмірі, у якому таке невчасне відновлення призвело до збільшення розміру збитку від тимчасової перерви у бізнесі;

5.3.7. обмеження бізнесу органами влади;

5.3.8. змін законодавства України, що унеможливлюють вчасне відновлення бізнесу або відновлення бізнесу взагалі.

5.4. Якщо інше не передбачено Договором, страхуванню не підлягають:

5.4.1. готівкові кошти, цінні папери, акції, облігації, страхові поліси, ощадні книжки, банківські картки, банківські чеки та таке інше;

5.4.2. коштовні метали в зливках і коштовне каміння без оправ;

5.4.3. твори мистецтва та предмети колекціонування (марки, монети, грошові знаки і бони, малюнки, картини, скульптури і т. ін.);

5.4.4. рукописи, плани, креслення, бухгалтерські і ділові книги, картотеки;

5.4.5. зразки, наочне приладдя, макети, виставочні примірники, а також типова продукція, що знята з виробництва;

5.4.6. технічні носії інформації комп’ютерних й інших аналогічних систем, зокрема, магнітні плівки та касети, магнітні диски, блоки пам’яті і т. ін.;

5.4.7. земля, включно з родючим прошарком, канали, криниці, штучні та/або природні відкриті та/або закриті водойми, штучно створені дамби, гідротехнічні споруди (греблі, водоканали, загати тощо), гідромеліоративні споруди (вершини, гравійні та решіткові фільтри тощо), риболовні судна та знаряддя лову;

5.4.8. засоби транспорту, причепи, тягачі, будівельні і сільськогосподарські машини, крім випадків, коли вони не використовуються за прямим технологічним призначенням, а зберігаються на складі, стоянці, тощо;

5.4.9. грошові автомати (у тому числі розмінні) разом із їх вмістом;

5.4.10.   зовнішні та внутрішні скляні поверхні будівель, включаючи вітрини магазинів, виставкові вітрини, художньо оброблене скло, дзеркала, вікна та двері з площею скла більше 1,5 м2, багатошарове ізоляційне скло, броньоване скло, свинцеве і латунне скло, склоблоки, профільне скло, органічне скло, скляні дахи, теплиці, а також рами і профілі, що використовуються для установки вищезазначених у цьому пункті скляних предметів, зовнішня та внутрішня світлова реклама та вивіски;

5.4.11.   об’єкти незавершеного будівництва та/або монтажу, нерухоме майно, що не є готовим до експлуатації або рухоме майно, що розташоване у нерухомому майні, що не є готовим до експлуатації, при цьому нерухоме майно вважається не готовим до експлуатації, якщо не закінчене будівництво чи ремонт даху, зовнішніх стін, цілком не закриті віконні і дверні прорізи і не розібрано будівельне риштування й огородження;

5.4.12.   рослини, а саме: посадковий матеріал та/або насадження однорічних та/або багаторічних рослин будь-яких культур, врожай однорічних та/або багаторічних рослин будь-яких культур;

5.4.13.   тварини.

5.5. У будь-якому випадку не можуть бути застрахованим за Договором:

5.5.1. нерухоме майно, а саме: будівлі і споруди, конструктивні елементи й інженерні системи яких знаходяться в аварійному стані, а також рухоме майно, що знаходиться у такому нерухомому майні;

5.5.2. майно, обмежене в цивільному обороті відповідно до закону;

5.5.3. рухоме майно, яке не належить Страхувальникові на підставі закону або договору, але знаходиться у застрахованому нерухомому майні, в тому числі, але не обмежуючись: особисте майно працівників Страхувальника-юридичної особи, що знаходиться у місці страхування;

5.5.4. вибухові речовини, матеріали, пристрої;

5.5.5. тварини;

5.5.6. майно, що знаходиться в зоні, якій загрожують стихійні лиха, а також у зоні воєнних дій з моменту оголошення в установленому порядку про таку загрозу, якщо таке оголошення було зроблено до укладання Договору.

5.6. Договором можуть бути передбачені інші виключення зі страхових випадків та обмеження страхування.

5.7. Окремі виключення із числа перелічених у п.п. 5.1. – 5.5. цих Правил можуть бути скасовані за особливих умов, передбачених Договором.

 

6.    ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ СУМИ. СУБЛІМІТ СТРАХОВОЇ СУМИ

6.1. Страхова сума – це грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов Договору, зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

6.2. Страхова сума за Договором є граничною сумою щодо сплати Страховиком страхових відшкодувань за Договором, встановлюється за домовленістю між Страховиком та Страхувальником на момент укладання Договору або внесення змін до Договору та зазначається у Договорі у межах:

6.2.1. дійсної вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання Договору, якщо інше не передбачено Договором у розмірі:

6.2.1.1.     дійсної вартості;

6.2.1.2.     визначеної частки дійсної вартості;

застрахованого майна;

6.2.2. максимальної вартості робіт та послуг, необхідність здійснення яких викликана настанням страхового ризику, а відшкодування вартості яких передбачено Договором.

6.3. У межах страхової суми за Договором можуть бути встановлені субліміти страхової суми для сплати страхових відшкодувань:

6.3.1. за страховим ризиком;

6.3.2. за видом застрахованого майна;

6.3.3. щодо застрахованих витрат.

6.4. Якщо інше не передбачено Договором:

6.4.1.       страхова сума та відповідний субліміт страхової суми за Договором зменшується на суми здійснених за Договором виплат страхового відшкодування з дати виплати страхового відшкодування, але у будь-якому випадку не раніше дати складання Страховиком страхового акту з визначенням розміру страхового відшкодування відповідно до умов Договору;

6.4.2.       розмір страхової суми за Договором, що зменшений відповідно до умов пункту 6.4.1 Правил, може бути поновлений до первинного, що зазначений у Договорі, розміру шляхом складання додаткового договору до Договору відповідно до заяви Страхувальника на таке поновлення за формою, встановленою Страховиком, та сплати додаткової страхової премії за період до закінчення строку дії Договору;

6.4.3.       якщо розмір страхової суми за Договором, що зменшена відповідно до умов пункту 6.4.1 Правил, не був поновлений до первинного розміру відповідно до умов пункту 6.4.2 Правил, Страховик несе зобов’язання за Договором до закінчення строку дії Договору з врахуванням коефіцієнту недострахування, відповідно до умов пункту 2.19 Правил, а саме: страхове відшкодування сплачується у такій же частці від визначених за страховою подією збитків, яку становить розмір страхової суми за Договором, що зменшена відповідно до умов пункту 6.4.1 Правил, до дійної вартості Застрахованого майна.

6.5. Якщо страхову суму за Договором буде встановлено у розмірі більшому за дійсну вартість застрахованого майна, зобов’язання Страховика обмежені дійсною вартістю застрахованого майна, та страхове відшкодування не сплачується у частині страхової суми, що перевищує дійсну вартість застрахованого майна.

 

7.    СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ

7.1. Страховий тариф – ставка страхової премії з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

7.2. Базові страхові тарифи встановлюються в залежності від виду застрахованого майна, страхового ризику, виду застрахованих витрат Страхувальника.

7.3. Страхова премія – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором.

7.4. Страхова премія розраховується Страховиком виходячи з розміру страхової суми щодо застрахованого майна, застрахованих витрат Страхувальника, базових тарифів та знижувальних та/або підвищувальних коригувальних коефіцієнтів до них та зазначається у Договорі.

7.5.       Страхова премія може бути сплачена готівкою в касу Страховика або безготівковим платежем на поточний рахунок Страховика (його представника).

7.6.       Зазначена в Договорі страхова премія за узгодженням Сторін може сплачуватися одноразово або частинами. Конкретні умови та строки сплати страхової премії встановлюються Договором.

7.7.       При здійсненні виплати страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку за договором страхування зі сплатою страхової премії частинами, Страховик має право утримати із суми страхового відшкодування несплачені частини страхової премії, якщо інше не передбачено Договором.

7.8.       У разі сплати страхової премії (або її частини) в строки, зазначені в Договорі, але не в повному обсязі, Страховик несе зобов’язання за Договором пропорційно відношенню фактично сплаченої частини страхової премії до нарахованої страхової премії (її частини) за Договором, якщо інше не передбачено умовами Договору.

7.9.       У разі несплати Страхувальником другої або наступних частин страхової премії у встановлені Договором строки, дія Договору призупиняється з 00 годин дня,  визначеного в Договорі як дата сплати чергової частини страхової премії, якщо інше не передбачено Договором.

7.10.   Дія Договору може бути поновлена, якщо її було призупинено внаслідок невчасної сплати Страхувальником чергової частини страхової премії, шляхом сплати Страхувальником відповідної частини страхової премії протягом 10 (десяти) календарних днів від дня, зазначеного в Договорі як дата сплати чергової частини страхової премії, якщо інше не передбачено Договором.

7.11.   При цьому дія Договору поновлюється з 00 годин дня, наступного за днем зарахування відповідної частини страхової премії на рахунок або внесення в касу Страховика. Строк дії Договору при цьому не подовжується.

7.12.   У разі несплати Страхувальником чергової частини страхової премії протягом 10 (десяти) календарних днів від дня, зазначеного в Договорі як дата сплати чергової частини страхової премії, дія Договору припиняється, якщо інше не передбачено умовами Договору.

8.    СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1.            Договір укладається на строк, що погоджений Сторонами та зазначений у Договорі – строк дії Договору.

8.2.            Договір набуває чинності з моменту внесення страхової премії (першої частини страхової премії – якщо умовами Договору передбачено розстрочення сплати страхової премії).

8.3.            Місце дії Договору – зазначена у Договорі адреса розташування застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у межах якого розташоване застраховане рухоме майно, надалі – місце страхування.

8.4.            У разі переміщення застрахованого рухомого майна поза межі місця страхування, страхування за Договором цього застрахованого рухомого майна припиняється.

 

9.    ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

9.1.            Договір укладається на підставі заяви Страхувальника за формою, що встановлена Страховиком, при цьому Страховик вправі вимагати від Страхувальника надання іншої додаткової інформації та документів, не зазначених у заяві на страхування, але необхідних для оцінки ступеня ризику при укладанні Договору.

9.2.            Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих у заяві відомостей.

9.3.            Подання заяви не зобов’язує ні Страхувальника, ні Страховика укладати Договір, але у разі укладення Договору заява стає його невід’ємною частиною, якщо інше не передбачено Договором.

9.4.            Факт укладання Договору може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору.

9.5.            Зміни до Договору здійснюються за взаємною згодою Страхувальника і Страховика на підставі заяви однієї із Сторін, оформлюються додатковими договорами до Договору, що стають невід’ємними частинами Договору.

 

10.              ФРАНШИЗА

10.1.        Договір може бути укладено із застосуванням франшизи, що може бути:

10.1.1.   встановлена у відсотках від страхової суми або у грошовому значенні:

10.1.1.1.     за окремим видом застрахованого майна;

10.1.1.2.     за окремим страховим ризиком;

10.1.1.3.     за видом страхового випадку;

10.1.2.   за видом застрахованих витрат.

10.2.   Франшиза може бути:

10.2.1.   умовна, а саме: частина збитку, яка не підлягає відшкодуванню Страховиком, якщо сума збитку не перевищує встановлений Договором розмір франшизи, але відшкодовується Страховиком у повному розмірі, якщо збиток більший за встановлений Договором розмір франшизи;

10.2.2.   безумовна, а саме: частина збитку, яка ні за яких обставин не підлягає відшкодуванню Страховиком.

10.2.3.   Якщо мали місце декілька страхових випадків, сума франшизи вираховується з суми відшкодування за кожним з них, якщо Договором не встановлено інше.

10.3.        Розмір франшизи є фіксованим, який не змінюється протягом строку дії Договору незважаючи на кількість страхових випадків протягом строку дії Договору та зменшення страхової суми за Договором після виплат страхового відшкодування за Договором, якщо Договором не встановлено інше.

11.              ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

11.1.   Страхувальник зобов’язаний:

11.1.1.   при укладанні Договору надати Страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, відповідно до заяви на страхування, і надалі інформувати його про будь-яку зміну ступеня страхового ризику;

11.1.2.   при укладанні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета Договору;

11.1.3.   оплачувати страхову премію у розмірах та у строки, встановлені Договором;

11.1.4.   забезпечити відповідні умови зберігання та/або експлуатації застрахованого майна з дотриманням Правил протипожежної безпеки, правил та норм експлуатації, збереження чи перевезення, тощо;

11.1.5.   при настанні страхового випадку вживати всіх можливих заходів для рятування застрахованого майна, зменшення розміру збитків, а також для усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків, а також виконувати дії передбачені пунктом 12 Правил та/або аналогічною за змістом статтею Договору;

11.1.6.   повідомити Страховика про настання страхового випадку у строки передбачені Правилами та Договором;

11.1.7.   не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, настання яких має вплив на ступінь страхового ризику, а у разі їх виникнення, вживати всіх можливих заходів для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику;

11.1.8.   повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або відповідну частину), якщо протягом встановлених законодавством України строків позовної давності стане відомою така обставина, яка за законом або Договором повністю або частково звільняє Страховика від виплати страхового відшкодування.

11.2.   Страхувальник має право:

11.2.1.   на отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку у межах страхової суми / субліміту страхової суми за Договором;

11.2.2.   вимагати дострокового припинення дії Договору у порядку, передбаченому законодавством;

11.2.3.   у разі здійснення заходів щодо зменшення ступеню страхового ризику, запропонувати Страховику внесення змін до Договору;

11.2.4.   у період дії Договору, пропонувати Страховику внесення змін до Договору, що стосуються розміру страхової суми, сублімітів страхової суми, строків дії Договору, страхових ризиків та таке інше;

11.2.5.   отримати дублікат Договору у разі його втрати;

11.2.6.   оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у судовому порядку.

11.3.   Страховик зобов’язаний:

11.3.1.   ознайомити Страхувальника з умовами Договору та Правилами;

11.3.2.   протягом 2-х (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;

11.3.3.   здійснити виплату страхового відшкодування згідно з Договором;

11.3.4.   відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору;

11.3.5.   за заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів щодо зменшення страхового ризику, внести зміни до Договору;

11.3.6.   не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законом.

11.4.   Страховик має право:

11.4.1.   перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні Договору, а також перевіряти виконання Страхувальником умов Договору;

11.4.2.   при настанні страхового випадку брати участь у збереженні і рятуванні застрахованого вантажу, давати інструкції Страхувальнику, спрямовані на зменшення розміру збитку, усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків;

11.4.3.   направляти запити в компетентні органи з питань, пов’язаних з встановленням причин, обставин та наслідків події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, визначенням розміру збитку або самостійно проводити розслідування з метою з’ясування причин та обставин цієї події. При цьому такі дії Страховика не розглядаються як визнання Страховиком події страховим випадком;

11.4.4.   достроково припинити дію Договору в порядку та на умовах, передбачених законодавством;

11.4.5.   у випадку зміни ступеня ризику ініціювати перед Страхувальником зміну умов Договору. Якщо Сторони не досягли згоди про внесення змін до Договору, Страховик має право на дострокове припинення його дії з дотриманням вимог закону та Правил;

11.4.6.   відстрочити виплату страхового відшкодування, але на строк, що не перевищує 90 (дев’яносто) календарних днів у випадках, якщо:

11.4.6.1.                     є мотивовані сумніви в чинності та достовірності документів, що підтверджують настання страхового випадку – до підтвердження чинності та достовірності таких документів;

11.4.6.2.     неповністю з’ясовані причини, обставини та наслідки події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок (при настанні страхового ризику), розмір збитків Страхувальника, обставини, які підтверджують право на одержання відшкодування – до з’ясування таких обставин;

11.4.6.3.     проти Страхувальника порушено кримінальну справу, що має безпосереднє відношення до події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок (при настанні страхового ризику) – до винесення остаточного рішення (вироку, ухвали) по цій кримінальній справі;

11.4.7.   відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та Договором.

11.5.        Договором можуть бути передбачені також інші права та обов’язки Сторін.

 

12.              ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

12.1.   При настанні страхового випадку Страхувальник повинен:

12.1.1.   будь-яким документальним способом (письмово, факсом, телеграмою тощо) повідомити Страховика про настання події протягом 3 (трьох) діб з дня, коли йому стало відомо про настання цієї події, якщо інший строк не встановлено Договором;

12.1.2.   вживати всіх можливих заходів для рятування застрахованого майна, зменшення розміру збитків, а також для усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків;

12.1.3.   протягом строку зазначеного у договорі страхування з моменту як стане відомо про настання страхового випадку, повідомити відповідні компетентні органи;

12.1.4.   надати Страховику або його представнику можливість провести огляд застрахованого майна, провести розслідування щодо причин, обставин та наслідків події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, здійснити дії щодо визначення розміру збитків, прийняти участь в заходах щодо зменшення збитку та рятуванню застрахованого майна;

12.1.5.   не змінювати стан місця страхування після настання страхового випадку. Це можливо виключно у випадку доцільності з точки зору безпеки, зменшення розміру збитку або не суперечить письмовим рекомендаціям (розпорядженням, приписам, тощо) компетентних органів, державних органів та установ;

12.1.6.   за вимогою Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію, яка знаходиться в його розпорядженні та необхідна для визначення причин, обставин та наслідків події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, та розміру збитків Страхувальника;

12.1.7.   забезпечити доступ представників Страховика або уповноважених ним осіб до пошкодженого застрахованого майна, документації, що має безпосереднє відношення до предмету Договору, у будь-який робочий час Страхувальника.

12.2.   Договором можуть бути передбачені інші дії Страхувальника при настанні страхового випадку.

 

13.              ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

13.1.   В цілях отримання страхового відшкодування Страхувальник повинен надати Страховикові такі документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків:

13.1.1.   заява про настання страхового випадку;

13.1.2.   заява на виплату страхового відшкодування;

13.1.3.   Договір;

13.1.4.   довідки від компетентних органів про факт настання, причини та наслідки настання страхового випадку;

13.1.5.   документи, що підтверджують прямий збиток Страхувальника, в тому числі, але не обмежуючись:

13.1.5.1.     перелік всього пошкодженого, втраченого або знищеного застрахованого майна;

13.1.5.2.     договори купівлі-продажу застрахованого майна, рахунки, квитанції та інші документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника у пошкодженому, втраченому або знищеному застрахованому майні та дійсну вартість цього майна;

13.1.5.3.     документи, які підтверджують розмір прямого збитку, якого зазнав Страхувальник або особа, на користь якої укладено Договір, в тому числі, але не обмежуючись: витрати Страхувальника на відновлення або заміщення пошкодженого, втраченого або знищеного застрахованого майна;

13.1.5.4.     документи, що підтверджують здійснені Страхувальником застраховані витрати, якщо відшкодування таких витрат передбачено Договором;

13.1.6.   інші документи, подання яких є необхідним для прийняття рішення про визнання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування.

13.2.   Зазначені у пункті 13.1 Правил документи надаються Страховику у формі оригінальних примірників, або нотаріально завірених копій, або простих копій за умови надання Страховику можливості порівняння цих копій з оригінальними примірниками документів.

13.3.   Якщо зазначені у пункті 13.1 Правил документи надані Страховику не в повному обсязі, не в належній формі, або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту тощо), виплата страхового відшкодування або страхова виплата не здійснюються до ліквідації цих недоліків.

 

14.              ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

14.1.        Протягом 20 (двадцяти) робочих днів після отримання всіх необхідних документів для підтвердження факту настання страхового випадку та визначення розміру збитку Страховик:

14.1.1.  складає страховий акт з визначенням розміру страхового відшкодування або про відмову у виплаті страхового відшкодування за формою, встановленою Страховиком;

14.1.2.  або у випадку об’єктивної необхідності проведення додаткових заходів з розслідування обставин страхового випадку призначає чітко визначений строк для такого розслідування, але у будь-якому випадку не більше, ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів, після закінчення якого приймає одне з вищезазначених рішень.

14.2.        Про прийняття рішення, передбаченого пунктами 14.1.1. та 14.1.2 Правил, Страховик повідомляє Страхувальника протягом 5 (п’яти) робочих днів у письмовій формі з обґрунтуванням причин.

14.3.        Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня підписання страхового акту.

14.4.        Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитку, що не підтверджена відповідними документами.

14.5.        Страхове відшкодування за Договором розраховується виходячи з:

14.5.1.  розміру прямого збитку Страхувальника;

14.5.2.  застрахованих витрат Страхувальника;

14.5.3.  виду та розміру франшизи;

14.5.4.  методу встановлення страхової суми за Договором, а саме співвідношення страхової суми за Договором щодо застрахованого майна до дійсної вартості цього майна;

14.5.5.  несплаченої частини страхової премії, якщо Договором передбачена сплата страхової премії частинами;

14.5.6.  вартості залишків застрахованого майна, при цьому Страхувальник не має права відмовлятися від майна, що залишилося після страхового випадку, навіть якщо воно пошкоджено, на користь Страховика з метою отримання більшої суми страхового відшкодування, якщо Страховик не побажає прийняти його у власність;

14.5.7.  сум відшкодувань, отриманих Страхувальником від особи, відповідальної за заподіяний збиток;

14.5.8.  сум страхових відшкодувань, отриманих Страхувальником за іншими договорами страхування.

14.6.        Розмір збитків Страхувальника, що пов’язані з:

14.6.1.  знищенням застрахованого майна, не може перевищувати дійсну вартість цього застрахованого майна;

14.6.2.  пошкодженням застрахованого майна, не може перевищувати витрати на відновлення цього застрахованого майна до стану, в якому воно знаходилось до настання страхового ризику, та дійсну вартість цього Застрахованого майна, при цьому до витрат на відновлення відносяться:

14.6.2.1.     витрати на матеріали та запчастини, необхідні для відновлення застрахованого майна;

14.6.2.2.     витрати на оплату робіт з відновлення застрахованого майна;

14.6.2.3.     витрати з доставки матеріалів до місця відновлення та інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна.

14.7.   Загальний розмір сплачених страхових відшкодувань не може перевищувати страхову суму за Договором.

14.8.        Після виплати страхового відшкодування страхова сума та/або відповідний субліміт страхової суми за Договором зменшуються на розмір здійсненої виплати.

14.9.        Виплата страхового відшкодування здійснюється в безготівковій формі, або за погодженням між Страховиком та Страхувальником – готівкою через касу Страховика відповідно до умов Договору.

14.10.    Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з поточного рахунку Страховика або виплати їх готівкою через касу Страховика.

14.11.    До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за Договором, у межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

14.12.    Якщо Страхувальник отримав відшкодування збитку від особи, відповідальної за заподіяний збиток, Страховик виплачує лише різницю між сумою, яка належить відшкодуванню за Договором та сумою, отриманою від особи, відповідальної за заподіяний збиток.

14.13.    Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума за всіма договорами страхування перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.

 

15.              ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

15.1.        Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

15.1.1.  навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, встановлюється відповідно до законодавства України;

15.1.2.  вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено Договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

15.1.3.  подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору або про факт настання страхового випадку;

15.1.4.  несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

15.1.5.  отримання Страхувальником чи особою, на користь якої укладено Договір відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

15.1.6.  інші випадки, передбачені законом.

15.2.        Договором можуть бути передбачені інші причини відмови у виплаті страхового відшкодування, у тому числі, але не обмежуючись:

15.2.1.  навмисні дії або бездіяльність Страхувальника, навмисні дії або бездіяльність його персоналу, повноважних представників або осіб, які на підставі угоди несуть відповідальність за зберігання або використання застрахованого майна, в тому числі, але не обмежуючись: порушення умов протипожежної та охоронної безпеки, інших встановлених правил та норм використання та збереження майна, що використовується під час здійснення застрахованої діяльності, умов здійснення технологічних процесів, техніки безпеки, що призвело до пошкодження, втрати або знищення застрахованого майна;

15.2.2.  навмисні пошкодження (знищення) застрахованого майна родичами Страхувальника – фізичної особи та/або особами, що сумісно з ним проживають та / або ведуть спільне господарство. До них відносяться: чоловік (дружина), у тому числі такі, що перебувають у фактичному шлюбі, батьки та діти (в тому числі прийомні), вітчим (мачуха), пасинок (пасербиця), бабуся (дідусь), онук (онучка), брати (сестри), батьки дружини (чоловіка) та інші особи, які в силу сімейного споріднення або спорідненості за законом перебувають у близьких стосунках тривалий час як батьки та діти (вихованці, піклувальники та інші);

15.2.3.  якщо однією з причин пошкодження (знищення) застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у межах якого розташоване застраховане рухоме майно, виявилася ветхість, пошкодження (знищення) внаслідок тривалої експлуатації такого нерухомого майна, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в тій мірі, у якій ветхість цього нерухомого майна вплинула на розмір збитку. Якщо Страхувальник доведе, що ветхість такого нерухомого майна не вплинула на розмір збитку, зобов’язання Страховика сплатити страхове відшкодування зберігається.

 

16.              УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

16.1.        Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:

16.1.1.  закінчення строку дії Договору – о 24 години 00 хвилин дня, що вказаний у Договорі, як дата закінчення строку дії Договору;

16.1.2.  виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

16.1.3.  несплати першої (чергової) частини страхової премії у строки та на умовах передбачених Договором;

16.1.4.  ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за виключенням випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 закону України «Про страхування»;

16.1.5.  ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

16.1.6.  прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним – з дати, вказаної у рішенні суду;

16.1.7.  в інших випадках, передбачених законодавством України.

16.2.        Договором можуть бути передбачені інші підстави припинення дії Договору, якщо це не суперечить законодавству України.

16.3.        Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору.

16.4.        У разі дострокового припинення дії Договору, за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачену ним страхову премію повністю.

16.5.        У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертається повністю сплачена ним страхова премія. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором.

16.6.        Не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхову премію було сплачено Страхувальником Страховикові у безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору.

 

17.              ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1.        Всі спори щодо Договору вирішуються шляхом переговорів та, за необхідності, із залученням незалежних експертів.

17.2.        При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спірні питання розв’язуються у судовому порядку згідно з законодавством України.

17.3.        Строк позовної давності в частині пред’явлення вимог щодо виплати страхового відшкодування регламентується законодавством України.

 

18.              ОСОБЛИВІ УМОВИ

18.1.        Цими Правилами регламентовано основні умови страхування. Однак за згодою Сторін до Договору можуть бути внесені застереження, доповнення, зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що відповідають положенням цих Правил та не суперечать законодавству України. Договір може містити інші положення, ніж ті, що передбачені Правилами, якщо такі положення не суперечать закону.

 

 

Додаток 1

до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ    

                                                                                                                  

СТРАХОВІ ТАРИФИ

  1. 1.       Базові річні страхові тарифи з добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ у % страхової суми

 

Вид майна

Нерухоме майно за призначенням:

Внутрішнє оздоблення у нерухомому майні за призначенням:

Рухоме майно

 

 

 

 

 

 

Страховий ризик

Промислові

Складські,

торгівельні

АЗС, нафто-, газо-сховища

Соціально-побутові, адміністративні, навчальні

Житлові

Інше нерухоме

 майно

Соціально-побутові, адміністративні, навчальні

Житлові

Технологічне обладнання та устаткування

 

Меблі, предмети побутового вжитку, особисті речі

Побутова та офісна електронна та електротехніка

Сировина та готова продукція

Інше рухоме майно

Вогневі ризики

0,145

0,115

0,195

0,135

0,155

0,105

0,149

0,178

0,155

0,178

0,178

0,115

0,105

Стихійні явища

0,040

0,045

0,075

0,045

0,075

0,095

0,045

0,075

0,070

0,055

0,055

0,045

0,095

Зауваження. У кожному окремому випадку укладення Договору добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ залежно від ступеня страхового ризику, виду та призначення предмету Договору (застрахованого майна), умов зберігання (безпеки та захисту), умов та характеру використання, географічних, територіальних, технічних, технологічних та конструктивних параметрів предмету Договору (застрахованого майна) або процесу, в якому предмет Договору (застраховане майно) застосовується, страховий тариф щодо окремого страхового ризику зі складу зазначених груп страхових ризиків визначається виходячи з розміру базового річного страхового тарифу за групою страхових ризиків із застосуванням коефіцієнту від 0,10 до 0,90.

  1. 2.       методика розрахунку страхової премії, Знижувальні та підвищувальні коефіцієнти

2.1.       Страхова премія розраховується за формулою: P = S * R * K1 * K2 * K3 * K4 * …* Kn,де

P –   сума страхового платежу;

S –   страхова сума;

R –   базовий страховий тариф, %;

К1n – знижувальні та / або підвищувальні коефіцієнти.

 

2.2.       К1 – коефіцієнт, який враховує обсяг власного покриття Страхувальником, а саме:

Умова

Коефіцієнт

Умова

Коефіцієнт

розмір франшизи безумовної (у % від страхової суми)

0,5

0,97

7,5

0,85

1

0,95

10

0,81

2,5

0,92

15

0,75

5

0,89

20

0,7

розмір франшизи умовної (у % від страхової суми)

0,5

0,97

7,5

0,875

1

0,95

10

0,85

 

2.3.       К2 – коефіцієнт, що враховує строк дії Договору добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ:

Кількість місяців

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Коефіцієнт

0,30

0,40

0,50

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

 

2.4.       К3 – коефіцієнт, що враховує умови сплати страхової премії:

Умова

Коефіцієнт

Умова

Коефіцієнт

Одноразова сплата страхової премії

0,90

Сплата страхової премії у 4 платежі

1,15

Сплата страхової премії у 2 платежі

1,00

Сплата страхової премії до 8 платежів

1,25

Сплата страхової премії у 3 платежі

1,10

Сплата страхової премії до 12 платежів

1,50

2.5.       К4 – коефіцієнт, що враховує багаторазовість страхування та відсутність виплат страхових відшкодувань за раніше укладеними Договорами добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ:

Умова

Коефіцієнт

Умова

Коефіцієнт

Укладення 2-го Договору добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

0,95

Укладення 4-го Договору добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

0,85

Укладення 3-го Договору добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

0,90

Укладення 5-го та більше Договору добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

0,75

 

2.6.       У разі внесення у Договір добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ додаткових умов, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику або інших нестандартних умов, попередньо розрахований страховий тариф корегується шляхом множення на підвищувальний (від 1,01 до 9,9) або знижувальний (від 0,99 до 0,1) коефіцієнт.

 

2.7.       Нормативні витрати на ведення справи за Договором добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ встановлено у розмірі 40,0% (сорока відсотків) від отриманої страхової премії.

 

 

 

                  Актуарій                                       

 

                  (Свідоцтво   від)