Правила добровільного страхування майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А

добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ2013 р.


Термінологія

 

Вигодонабувач – фізична або юридична особа, які призначені Страхувальником для одержання страхового відшкодування в результаті настання страхового випадку.

Договір страхування – письмова угода між Страхувальником та Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку, визначеного в цих Правилах, виплатити страхову суму чи відшкодувати завдані збитки в межах страхової суми Страхувальнику чи іншій особі, визначеній Страхувальником, або на користь якої укладений договір страхування (Вигодонабувачу) в межах страхової суми, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначений строк та виконувати інші умови договору.

Ліміт відповідальності – максимально можлива відповідальність Страховика. Може бути встановлена по окремому страховому ризику, предмету страхування або по окремому страховому випадку.

Страхова вартість – дійсна ринкова вартість застрахованого майна на день укладення договору страхування.

Страхова премія (платіж, внесок) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з договором страхування.

Страхова сума – грошова сума, у межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

Страхувальник – юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком договір страхування.

Страхове відшкодування – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку в межах страхової суми, визначеної договором.

Страховий випадок – подія, яка визначена договором страхування, що відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або іншій третій особі.

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Страховик – юридична особа, що у встановленому порядку одержала ліцензію на здійснення страхової діяльності і приймає на себе за договором страхування за певну винагороду (страхову премію) зобов’язання відшкодувати Страхувальнику або іншій третій особі збитки, що виникли внаслідок настання страхового випадку.

В цих Правилах – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АГРОПОЛІС».

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з договором страхування і на яку при виплаті страхового відшкодування зменшується сума страхового відшкодування.

Прямий майновий збиток – шкода, завдана майну, яка підлягає відшкодуванню в еквіваленті вартості повністю знищеного або частково пошкодженого майна.

Найменування, що застосовуються в дійсних Правилах і поняття в ряді випадків спеціально роз’яснюються відповідними визначеннями. Якщо значення якого-небудь найменування або поняття не застережене цими Правилами  й не може бути визначене, виходячи із законодавства й нормативних актів, то таке найменування або поняття використовується у своєму звичайному лексичному значенні.

 

1. Загальні положення

 

1.1. На підставі цих Правил та відповідно до Закону України “Про страхування” й цивільного законодавства України, ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АГРОПОЛІС», (далі по тексту – Страховик) укладає з юридичними та дієздатними фізичними особами, надалі Страхувальниками, договори добровільного страхування майна від пошкодження або знищення.

Страхувальники мають право призначати фізичних осіб  або юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування. Якщо такі особи не були призначені, то у випадку смерті Страхувальника – фізичної особи, одержувачем страхового відшкодування признаються його спадкоємці.

1.2. Ці Правила регулюють відносини між Страховиком та Страхувальником з приводу страхування на випадок завдання матеріального збитку внаслідок пошкодження чи знищення майна фізичної чи юридичної особи – Страхувальника при настанні визначених договором страхування страхових випадків.

1.3. Не проводиться страхування протиправних інтересів.

1.4. Договором страхування можуть бути передбачені додаткові умови, що не зазначені у даних Правилах – за згодою Страховика та Страхувальника, та які не суперечать чинному законодавству України.

2. предмет ДОГОВОРУ страхування

2.1. Предметом Договору страхування  -  є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у правилах та договорі страхування (іншим ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту) вантаж та багаж (вантажобагаж)).

2.2. Застраховане може бути майно, що належить Страхувальнику на правах власності або яким він розпоряджається чи яке використовує по договору найму, оренди, прокату, лізингу, переробки, ремонту, транспортування, комісії, зберігання, застави та інше, якщо це майно попередньо вже не застраховане його власником.

2.3. На страхування приймаються наступні види майна:

2.3.1. Нерухоме майно – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (будівлі, споруди й т.і.).

2.3.2. Рухоме майно – майно, яке можна вільно переміщувати у просторі.

Застрахованим може бути як все майно, так і його окрема частина.

2.4. На підставі цих Правил на окремих умовах, встановлених договором страхування, можуть бути застраховані:

2.4.1. Готівка.

2.4.2. Цінні папери.

2.4.3. Книги (в тому числі рукописи, бухгалтерські і ділові книги), журнали (в тому числі журнали креслень, схем, планів).

2.4.4. Музичні інструменти, люстри, меблі, килими.

2.4.5. Ювелірні вироби, дорогоцінні метали і коштовні камені.

2.4.6. Колекції, картини, скульптури, антикваріат.

2.4.7. Предмети релігійного культу (окрім офіційно зареєстрованих колекцій).

2.4.8. Мисливська зброя.

2.4.9. Особисті речі (одяг, білизна, взуття) за постійним місцем проживання або за місцем тимчасового перебування Страхувальника.

2.4.10. Радіоапаратура, відеотехніка, кіно- та фотоапаратура, електронно-обчислювальні машини та електроприлади.

2.4.11. Ордена, медалі, іменні знаки та нагороди.

2.4.12. Слайди та фотознімки, аудіо- та відеокасети із записами.

2.4.13. Носії інформації комп’ютерних і подібних систем.

2.4.14. Вітрини, вітражі, дзеркала, рекламні вивіски з скла, щити з скла і подібних йому матеріалів, віконне скло.

2.4.15. Вибухові речовини, легкозаймисті (горючі) рідини і гази, сильнодіючі отрути, отрутні та їдкі речовини.

2.4.16. Будівельні матеріали, які знаходяться на земельній ділянці, виділеній Страхувальнику для індивідуального житлового будівництва або під колективне садівництво.

2.4.17. Зразки, моделі, виставочні екземпляри.

2.4.18. Інше майно за заявою Страхувальника.

2.4.19. Тварини (умови страхування наведені в додатку № 1  до дійсних Правил).

2.4.20. Майно сільськогосподарських підприємств: будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, обладнання і інвентар, багаторічні насадження, сільськогосподарські тварини (умови страхування наведені в додатку № 2  до дійсних Правил).

2.5. Згідно з цими Правилами страхуванню не підлягають:

2.5.1. Будівлі і споруди, конструктивні елементи і системи, які знаходяться в аварійному стані, а також майно, що розташоване в них.

2.5.2. Будівлі, місце перебування власників яких невідомо, а також будівлі, що знаходяться в зоні, якій загрожують зсуви, обвали, повені та інші стихійні лиха з моменту оголошення у встановленому порядку про таку загрозу або укладання компетентними органами  відповідного документа, що підтверджує факт загрози.

2.5.3. Майно, що розташоване на території страхового захисту (на території дії договору страхування), але не є власністю Страхувальника і не знаходиться в його розпорядженні, користуванні згідно з чинним законодавством.

2.5.4. Майно, відносно якого у Страховика є істотні сумніви щодо походження або вартості цього майна.

2.5.5. Нерухоме майно, що використовується не за призначенням.

2.5.6. Інше майно, страхування якого, згідно чинного законодавства, здійснюється на інших умовах.

2.6. Страховик також відшкодовує наступні витрати, які Страхувальник несе при настанні страхових випадків, якщо це передбачено Договором страхування:

2.6.1. Необхідні та доцільні витрати на заходи для рятування майна з метою зменшення збитків внаслідок страхової події, вказаної в Договорі страхування.

2.6.2. Необхідні та доцільні витрати по запобіганню та зменшенню збитків або по розслідуванню обставин настання страхового випадку, визначенню його розміру та   досудовому захисту Страхувальника, якщо ці витрати викликані страховою подією, яка передбачена Договором страхування.

2.6.3. Необхідні та доцільні витрати по приведенню до ладу (очищення, прибирання, демонтаж, відновлювання) пошкодженого майна, яке постраждало внаслідок страхової події, вказаної в Договорі страхування.

2.6.4. Страховик приймає на страхування майно, яке оглянуто й оцінено в порядку, передбаченому цими Правилами та законодавством України.

 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СтраховИХ сум, лімітА відповідальності, франшизИ, СтраховиГО тарифУ, СтраховОГО платежУ

3.1. Страхова сума визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником у відповідності з документами, що підтверджують вартість застрахованого майна.

3.2. Страхова сума встановлюється в межах страхової вартості майна, а саме ринкової вартості застрахованого майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору страхування.

3.3. Вартість ювелірних та антикварних виробів, колекцій, унікальних та рідкісних речей повинна бути підтверджена документально. Колекції, картини, рідкісні та унікальні речі приймаються на страхування тільки у розмірі їх повної вартості, вказаної у відповідному документі компетентної установи, на момент укладання договору страхування. На таких же умовах можуть бути прийняті на страхування вироби з коштовних металів, коштовного, напівкоштовного та виробного (кольорового) каміння (в тому числі монети, ордена, медалі, речі релігійного культу) та які представляють собою колекцію, або які є унікальними або антикварними.

3.4. Страхові суми встановлюються окремо по кожному застрахованому предмету або по сукупності предметів, вказаних в договорі страхування.

3.5. Окремо у договорі страхування Сторонами може бути передбачено суму відшкодування витрат, які Страхувальник повинен здійснити при настанні страхового випадку з метою зменшення збитків.

3.6. Розмір таких витрат не повинен перевищувати 5-ти відсотків від вартості застрахованого майна.

3.7. За договором страхування може встановлюватись ліміт відповідальності Страховика по окремому страховому ризику, предмету страхування або по окремому страховому випадку.

3.8. В договорі страхування за згодою сторін може бути встановлена страхова сума менша страхової вартості майна. В цьому випадку  страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків.

3.9. В договорі страхування може бути передбачена Франшиза (умовна чи безумовна). Франшиза визначається за згодою Страховика і Страхувальника при укладанні договору страхування у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.

3.9.1. Франшиза безумовна – частина збитків, що в будь-якому разі не відшкодовується Страховиком згідно з договором страхування і на яку при виплаті страхового відшкодування зменшується сума страхового відшкодування.

3.9.2. Франшиза умовна – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком у разі, коли сума такого збитку не перевищує встановленого розміру франшизи. В разі перевищення розмірів збитку над розмірами умовної франшизи, відшкодування виплачується у повному обсязі.

3.10. Протягом строку дії договору страхування будь-який ліміт відповідальності Страховика та розмір страхової суми може бути змінено.

3.11. При збільшенні страхової суми, Страхувальником сплачується додатковий страховий платіж згідно тарифів Страховика. Страхові платежі у цьому випадку обчислюються та сплачуються додатково за строк, що лишився до кінця дії договору. За неповні місяці дії договору страховий платіж обчислюється як за повні.

3.12. Збільшення будь-якого ліміту відповідальності та розміру страхової суми за діючим договором страхування дозволяється тільки до настання страхового випадку.

Ці зміни оформлюються шляхом укладання додаткової угоди до договору страхування.

3.13. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін, в залежності від категорії майна, виду та ступеня ризику, характерної діяльності Страхувальника та інших умов. Базові річні страхові тарифи (в % від страхової суми) для ризиків, норматив витрат Страховика на ведення страхової справи при добровільному страхуванні майна, визначений при розрахунках відповідних страхових тарифів, наведені в Додатку № 3.

3.14. Порядок сплати страхового платежу встановлюється договором страхування. Страховий платіж може бути сплачений Страхувальником Страховику як одноразово, так і декількома платежами.

 

4. Страхові ризики, страхові випадки

4.1. Страховим випадком за цими Правилами визнається подія, яка відбулася після набуття чинності договору страхування та передбачена договором страхування і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачеві.

4.2. По договору страхування, укладеному згідно з цими Правилами, Страховик надає Страхувальнику гарантію відшкодування збитків внаслідок пошкодження, знищення, руйнування або втрати майна при настанні страхового випадку в результаті дії будь-якого з наступних видів ризиків:

4.2.1. “Ризики аварії”

Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем.

Втрата, знищення, пошкодження застрахованого майна від непередбаченої дії на застраховане майно води (або інших рідин) внаслідок раптових пошкоджень водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем, або раптового і не викликаного необхідністю включення останніх, якщо перераховані системи розташовані на території дії договору страхування.

Втрати, знищення, пошкодження застрахованого майна внаслідок непередбаченої дії на це майно води (або інших рідин), яка проникла в місця розташування цього майна з сусідніх (чужих) приміщень.

Аварія технічних систем, в тому числі систем  енергопостачання.

Втрата, знищення, пошкодження застрахованого майна внаслідок раптового виходу з ладу (пошкоджень, які заважають нормальній експлуатації або роблять її неможливою) технічних систем (машин, апаратів, приладів тощо), в тому числі при раптовому та ненавмисному відключенні водопостачання, опалення, електроенергії, інших видів енергопостачання.

4.2.2. “Транспортні ризики”

Наїзд техніки.

Знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок зіткнення з цим майном або наїзду на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням або без керування людини, незалежно від того, контролюються вони людиною в момент зіткнення або наїзду, чи не контролюються.

Падіння на застраховане майно пілотованого літального апарату або його уламків.

Знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок раптового падіння безпосередньо на це майно пілотованого літального апарату або його уламків, виключаючи ризики нанесення збитків внаслідок падіння літального апарату на технічні системи з наступним вимушеним відключенням систем постачання тепла, води, електроенергії, сировини тощо.

4.2.3. “Ризики протиправних дій третіх осіб”

Хуліганські дії.

Пошкодження або знищення застрахованого майна на території дії Договору страхування внаслідок навмисних дій третіх осіб, що грубо порушують громадський порядок, встановлений загальноприйнятими суспільними нормами або цивільним законодавством.

Крадіжка.

Таємне викрадення застрахованого майна з території дії Договору страхування внаслідок проникнення до місця розташування майна третіх осіб.

Грабіж.

Відкрите викрадення застрахованого майна з території дії Договору страхування без насильства або з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров’я Страхувальника, його посадових осіб, в тому числі для осіб, на законних умовах виконуючих охорону застрахованого майна; а також якщо Страхувальник (його працівники або члени його сім’ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане майно) під загрозою їх життю, здоров’ю передають (роблять можливою передачу) застраховане майно третім особам в межах місця дії Договору страхування. Також вважається грабежем вилучення майна у Страхувальника (його працівників або членів його сім’ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане майно) в період знаходження цих осіб у безпорадному стані, що не дозволяє їм надати опір такому вилученню, і якщо цей стан не є наслідком їх навмисних або грубих необережних дій.

Розбій.

Протиправне заволодіння застрахованим майном, поєднане з застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров’я, або з погрозою застосування такого насильства.

4.3. За бажанням Страхувальника майно може бути застраховане як від усіх, так і від окремих перерахованих в п.п. 4.2.1. – 4.2.3. видів ризиків.

4.4. Договором страхування може передбачатися додаткове покриття:

4.4.1. Майно може бути застраховане на час проведення виставок, науково-дослідних і експериментальних робіт. У цьому випадку майно вважається застрахованим від усіх або визначених видів ризиків, передбачених дійсними Правилами, на час ведення експериментальних і дослідницьких робіт, експонування на виставці. Майно вважається застрахованим з моменту, коли воно узято з постійного місця перебування (зазначеного в договорі страхування) для упаковування з метою подальшого транспортування або експлуатації і продовжується протягом тимчасового складування, випробування, експлуатації до часу повернення його на постійне місце перебування.

4.4.2. Майно може бути застраховане на випадок ушкодження або знищення внаслідок ненавмисних дій осіб, що знаходяться в договірних відношеннях зі Страхувальником.

4.4.3. Майно може бути застраховане на випадок ушкодження або знищення в результаті радіаційного забруднення.

Умови надання додаткового покриття обумовлюються у конкретному договорі страхування.

4.5. Страхування розповсюджується на страхові випадки, які наступили в період дії договору страхування. Якщо страховий випадок відбувся в період дії договору страхування з причин, що мали місце або почали діяти до початку страхування, відшкодування буде виплачено тільки в тому випадку, якщо  Страхувальнику нічого не було відомо і не повинно було бути відомо про причини, які призвели до настання цього страхового випадку.

 

5. Виключення ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. Обмеження страхування

5.1. Страхуванням за цими Правилами не покриваються  збитки:

5.1.1. Спричинені ризиками не зазначеними в п.п. 4.2.1. –  4.2.3. цих Правил:

5.1.2. Від пошкодження водою внаслідок зруйнування (пошкодження) гідростанції, греблі та ін., а також збитки, викликані пошкодженням (протіканням) даху застрахованих будівель, споруд;

5.1.3. Внаслідок впливу води та інших рідин у тому числі дощу, снігу, граду та багна у разі їх проникнення в приміщення, покрите страховим захистом, крізь незачинені вікна, двері, а також отвори, зроблені навмисно або які виникли внаслідок ветхості чи будівельних дефектів або інші отвори в будівлях;

5.1.4. Внаслідок вологості усередині приміщення, споруди (пліснява, грибок, випрівання, корозія, окислювання, гниття та інше) вплив водяного пару, конденсату або підтоплення внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод, а також пошкодження шкідниками та інших природних властивостей;

5.1.5. В результаті механічного впливу гідрошвидкісного напору та/ або гідравлічного удару;

5.1.6. В результаті механічних пошкоджень від напору води та інших рідин;

5.1.7. Завдані в результаті впливу вакууму або розрідження газу;

5.1.8. Які виникли внаслідок порушення працівниками Страхувальника – юридичної особи правил техніки безпеки, обумовлених в документації по експлуатації машин, механізмів та комунікацій;

5.1.9. Які виникли в результаті недбалого відношення працівниками Страхувальника – юридичної особи до умов експлуатації  майна;

5.1.10.Спричинені заходами пожежегасіння, які виконувалися з метою запобігання подальшому поширенню вогню;

5.1.11.Спричинені природним зносом, корозією водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем;

5.1.12. Які виникли від падіння конструктивних елементів та обломків (частин) предмету страхування, викликаного його частковим зруйнуванням або пошкодженням внаслідок старіння (зносу) цього предмету та/ або виробничих (будівельних) дефектів;

5.1.13. Які виникли внаслідок пошкодження машин, устаткування, обладнання і транспортних засобів в результаті їх внутрішніх пошкоджень, які не спричинені ніякими зовнішніми факторами;

5.1.14. Які виникли внаслідок застосування матеріалів та конструкцій, забракованих відповідними компетентними органами або які не пройшли перевірку згідно діючих нормативів;

5.1.15. Завдані внаслідок навмисних протиправних дій осіб, які проживають разом з Страхувальником і ведуть спільне з ним господарство;

5.1.16. Які виникли внаслідок навмисних, протиправних дій третіх осіб, які працюють у Страхувальника, крім випадків проведення підготовки та здійснення цих протиправних дій в час, коли доступ таких осіб до місця розташування застрахованого майна був закритий;

5.1.17. Які завдані навмисними протиправними діями третіх осіб при знаходженні (в тому числі транспортуванні) визначеного майна за межами території, обумовленої в договорі страхування;

5.1.18. Які виникли внаслідок виплати неустойок;

5.1.19. Які виникли внаслідок заміни, ремонту або виправлення дефектних матеріалів, конструкцій, устаткування, обладнання або їх частин;

5.1.20. Які виникли  в процесі чищення чи миття приміщення або обладнання;

5.1.21. Які виникли в результаті застосування умисної чи по необережності фізичної сили людини, яка призвела до витоку води;

5.1.22. Які виникли в результаті затоплення, залиття водою із відкритих систем водяного зрошення;

5.1.23. Внаслідок пошкодження водопровідної, каналізаційної або опалювальної системи в результаті поломки кранів, баків, муфт, котлів опалення, радіаторів опалення та іншого устаткування водо- і теплопостачання до яких приєднуються ці системи, якщо інше не обумовлене в договорі страхування;

5.1.24. Які виникли в результаті ремонту, монтажу, демонтажу та перевірки водопровідних, каналізаційних або опалювальних систем, в тому числі особами або організаціями, які не мають належного дозволу на проведення таких робіт;

5.1.25. Які виникли в результаті порушення умов експлуатації та технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем;

5.1.26. Які виникли внаслідок повного припинення робіт на предметах страхування, якщо інше не зазначено в договорі страхування;

5.1.27. Від зупинок виробничого процесу, що мали місце внаслідок страхових випадків, якщо інше не зазначено в договорі страхування;

5.1.28. Непрямі збитки, а саме – втрачена вигода, втрата прибутку.

5.1.29. Які виникли до початку страхування, але були виявлені тільки після укладення договору страхування;

5.2. Страховиком за цими Правилами не відшкодовуються будь-які збитки, що сталися внаслідок:

5.2.1. Будь-якого роду військових дій та їх наслідків, терористичних актів, громадянських хвилювань, страйків, бунту, локаутів, конфіскації, реквізиції, припинення роботи, арешту, знищення або пошкодження майна за розпорядженням цивільної або військової влади, примусової націоналізації, введення надзвичайного положення, бунту, путчу, державного перевороту, повстання, революції;

5.2.2. Впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі;

5.2.3. Навмисних дій або необережності Страхувальника або його повноважних представників (власників);

5.2.4. Протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоуправління або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають законам або іншим правовим актам;

5.2.5. Невиконання Страхувальником інструкцій по зберіганню, експлуатації та обслуговуванню застрахованого предмету, а також використання цього предмету для інших цілей, ніж ті, для яких він призначений.

5.2.6. Договір страхування може передбачати інші виключення зі страхування та обмеження страхування, що не суперечать чинному законодавству України.

 

6. Строк та місце дії договору страхування

6.1. Договір страхування укладається на строк до одного року, на рік та на більший строк. Строк дії договору зазначається в Договорі.  Договір страхування вважається короткостроковим, якщо він укладений на строк до одного року.

6.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування:

6.3. Дія договору страхування закінчується о 24 годині дня, визначеного договором як день закінчення його дії.

6.4. Страховик несе відповідальність згідно з договором страхування в межах строку, передбаченого таким договором.

6.5. Договір страхування діє на території України, якщо інше не передбачено договором страхування.

 

7. Порядок укладання договору страхування

7.1. Договір страхування укладається на підставі письмової або усної заяви Страхувальника. При укладанні договору страхування оформляється довідка або опис з визначенням вартості майна, яка засвідчується підписом фізичної особи або керівника й печаткою юридичної особи – Страхувальника. При необхідності залучається експерт або оцінювач, й тоді довідка або опис засвідчуються його підписом, а також може оформлюватися письмова характеристика предмету де вказується:

перелік та вартість будівель, які страхуються Страхувальником;

перелік та вартість майна з зазначенням місця його знаходження, яке страхується Страхувальником.

7.2. Страховик має право вимагати надання копій договорів найму, оренди, прокату, лізингу, переробки, ремонту, комісії, зберігання, застави укладених щодо предмету страхування (якщо такі договори укладено) або інших документів, необхідних для оцінки ступеня ризику (умови експлуатації, характеристика приміщень, де знаходиться майно та ін.).

7.3. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.

7.4.При укладанні договору страхування, Страхувальник повинен обов’язково сповістити Страховика про всі укладені договори страхування, а також про ті, що укладаються в цей час для страхування даного предмету страхування.

7.5. При укладанні договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховику всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків при його настанні.

7.6. Якщо після укладення договору страхування було встановлено, що Страхувальник повідомив наперед неправдиві відомості про обставини, які мають важливе значення для визначення імовірності настання страхового випадку i обсягу можливих збитків в разі його настання, Страховик має право вимагати визнання договору недійсним.

7.7. Договором страхування може бути встановлена франшиза.

7.8. Договір страхування видається Страхувальнику після його підписання сторонами. При втраті примірника договору страхування Страхувальник звертається до Страховика із заявою про видачу йому дубліката.

7.9. Страховий платіж сплачується одноразово або в строк, встановлені договором страхування.

7.10. Страховик залишає за собою право надавати знижку за одночасну сплату страхового платежу і збільшувати нарахований платіж при сплаті його в декілька строків. Розмір знижки або надбавки визначається Страховиком у договорі страхування.

7.11. Якщо з одним й тим же Страхувальником й до одного й того ж предмету договору страхування на новий строк укладено договор до припинення дії попереднього договору, то новий договір набуває чинності з моменту припинення дії попереднього договору страхування.

 

8. Права і обов’язки Сторін

8.1. Страхувальник має право:

8.1.1. Одержати пояснення стосовно цих Правил.

8.1.2. При настанні страхового випадку, одержати відповідно до цих Правил страхове відшкодування в розмірі прямого дійсного збитку в межах страхової суми з урахуванням конкретних умов, обумовлених в договорі страхування.

8.1.3. При укладанні договору страхування призначити осіб для одержання страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку.

8.1.4. Ініціювати внесення змін в умови конкретного договору страхування.

8.1.5. Достроково припинити договір за згодою Страховика та отримати суму страхових платежів, які повертаються, на умовах цих Правил.

8.1.6. У разі реорганізації Страхувальника всі його права та обов’язки, передбачені договором страхування переходять до правонаступника Страхувальника за згодою Страховика, про що вносяться відповідні зміни в договір страхування.

8.1.7. Отримати дублікат договору страхування у разі його втрати. У разі повторної втрати договору страхування протягом його дії, з Страхувальника може додатково стягуватися платіж в розмірі фактичної вартості виготовлення договору страхування.

8.2. Страхувальник має право за згодою Страховика:

8.2.1. Під час укладання договору страхування встановлювати граничні суми виплат страхового відшкодування (ліміти відповідальності Страховика).

8.2.2. Під час дії договору страхування змінити страхову суму або ліміти відповідальності до настання страхового випадку шляхом укладання додаткової Угоди на умовах цих Правил.

8.3. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страхувальника.

8.4.Страхувальник зобов’язаний, якщо це передбачено Договором страхування:

8.4.1. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.

8.4.2. При укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмету договору страхування.

8.4.3. Своєчасно вносити страхові платежі на умовах передбачених договором страхування.

8.4.4. Приймати необхідні заходи безпеки при використанні застрахованого майна, а також виконувати рекомендації компетентних органів і представників Страховика для запобігання збитку і пошкоджень.

8.4.5. Дотримуватись інструкцій по зберіганню, експлуатації та обслуговуванню застрахованого майна, а також використовувати це майно тільки за прямим призначенням. Виконувати вимоги компетентних органів щодо збереження застрахованного майна.

8.4.6. При будь-якій зміні ступеню страхового ризику в триденний строк в письмовій формі повідомити про це Страховика.

8.4.7. Після настання страхового випадку, негайно але не пізніше 48 годин (за винятком вихідних та святкових днів), якщо інше не встановлено договором страхування, повідомити про це Страховика, способом, який зазначено у договорі страхування.

8.4.8. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

8.4.9. Надати Страховику всі документи, що підтверджують факт настання страхового випадку і розмір завданих збитків.

8.4.10. Не перешкоджати Страховику або його представникам у визначенні обставин виникнення, характеру та розміру збитків.

8.4.11. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки Страхувальника, які не суперечать цим Правилам.

8.5. Страховик має право:

8.5.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію про застраховане майно, перевіряти стан застрахованого майна а також контролювати виконання Страхувальником вимог та умов договору страхування.

8.5.2. Достроково припинити дію договору страхування за згодою Страхувальника та повернути Страхувальнику страхові платежі на умовах цих Правил.

8.5.3. Приймати участь в рятуванні і зберіганні застрахованого майна, приймаючи й вказуючи необхідні для цього заходи, але ці дії Страховика не можуть розглядатися як визнання його обов’язку виплатити страхове відшкодування.

8.5.4. Отримувати у Страхувальника будь-яку інформацію та документи, які відносяться до страхового випадку, якщо це передбачено договором страхування.

8.5.5. При необхідності, робити запити до установ, підприємств, відомств і організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати причини і обставини страхового випадку.

8.5.6. Відмовити у виплаті страхового відшкодування на умовах договору срахування.

8.5.7. Змінювати та уточнювати окремі пункти цих Правил страхування згідно з діючим законодавством України. У цьому випадку зміни, внесені в Правила страхування, розповсюджуються тільки на договори, укладені після внесення змін до Правил страхування.

8.5.8. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страховика, які не суперечать цим Правилам.

8.6. Страховик зобов’язаний:

8.6.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.

8.6.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.

8.6.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом.

8.6.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору.

8.6.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, переукласти з ним договір страхування.

8.6.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

8.6.7. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки Страховика.

 

9. Дії Страхувальника при настанні страхового випадку

9.1. При настанні події, що може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором страхування, без затримки, але у будь-якому разі не пізніше 24 годин (за винятком вихідних та святкових днів), якщо інше не обумовлено в договорі страхування, повідомити про це Страховика або його представника, якщо це передбачено договором страхування.

9.2. Повідомлення може бути зроблено у наступній формі:

особисто Страхувальником або його представником за адресою Страховика;

повідомлення факсом з отриманням підтвердження трансакції на номер факсу Страховика;

повідомлення електронною поштою з підтвердженням доставки електронного листа;

надсилання листа з повідомленням або кур’єром на адресу офісу Страховика (датою повідомлення вважається дата відправлення листа, згідно поштового штемпеля).

9.3. Несвоєчасне повідомлення Страховика про настання страхового випадку без поважних на це причин надає останньому право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо не буде доведено, що Страховику своєчасно стало відомо про настання страхового випадку.

9.4. При настанні страхового випадку Страхувальник також зобов’язаний, якщо це передбачено Договором страхування,:

9.4.1. Виконати всі необхідні заходи для запобігання і усунення причин, які можуть привести до нанесення додаткових збитків.

9.4.2. Повідомити про це компетентні органи: органи правопорядку, пожежної охорони та інші.

9.4.3. Подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з визначенням обставин страхового випадку.

9.4.4. Надати Страховику всю доступну йому інформацію та документацію, необхідну для встановлення останнім причин та наслідків події, що відбулась, характеру та розміру заподіяного збитку.

9.4.5. Зберігати застраховане майно, яке постраждало, до прибуття представника Страховика в тому вигляді, в якому воно було після страхового випадку. Зміна картини збитку може бути виконана у випадку, якщо це необхідно по вимогам безпеки чи зменшення збитку.

9.4.6. Надати Страховику або його представникам можливість проводити огляд і обслідування застрахованого майна, розслідування у відношенні причин і розміру збитку.

9.4.7. За участю Страховика визначати розмір збитку.

9.4.8. Представити Страховику опис пошкодженого, знищеного чи втраченого застрахованого майна. Ці описи повинні представлятися в узгоджені з Страховиком строки, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж протягом одного місяця з дня настання страхового випадку. Описи складаються з визначенням вартості пошкодженого майна на день настання страхового випадку. Витрати по складанню опису несе Страхувальник.

9.5. Договір по якому сплачено страхове відшкодування, продовжує діяти до кінця строку, визначеному у договорі страхування, у межах відповідальності Страховика, яка визначається як різниця між страховою сумою по договору та сумою сплаченого страхового відшкодування.

 

10. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку і розмір збитків. Порядок визначення розміру страхового відшкодування

10.1. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник надає Страховику наступні документи:

письмову заяву про виплату страхового відшкодування;

висновок про страховий випадок, складений експертною комісією Страхувальника – юридичної особи, щодо причин та наслідків страхового випадку, при необхідності;

кошторис на відновлення, калькуляцію збитку, аудиторський висновок;

документи з компетентних органів (МНС, гідрометеослужби та ін.), якщо інше не обумовлене в договорі страхування;

рішення суду, іншого компетентного органу чи установи, або його належно засвідчена копія, що підтверджує розмір сум, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з настанням страхового випадку, при необхідності;

договір страхування;

інші документи, які можуть бути передбачені в договорі страхування.

10.2. Фізичні особи для отримання відшкодування додатково надають копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

10.3. Страховик у дводенний строк після отримання відомостей про настання страхового випадку проводить обстеження предмету страхування про що складається акт огляду із зазначенням пошкодженого чи втраченого майна. Про місце та час складання такого акту Страховик повинен завчасно повідомити осіб, відповідальних за збиток. Якщо ці особи чи їхні представники не з’явилися до моменту складання акту, то його складають у їх відсутності.

10.4. Кожна зі сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка проводиться за рахунок сторони, що вимагає її проведення. Витрати на проведення експертизи по випадках, які визнаються після її проведення не страховими, відносяться на Страхувальника.

10.6. Розмір збитків визначається:

10.6.1. При загибелі майна – в розмірі його страхової суми з вирахуванням вартості майна, що залишилось придатним для подальшого використання та з врахуванням зносу за період з початку дії договору страхування до настання страхового випадку.

Без згоди Страховика Страхувальник не має права відмовлятися від майна, яке залишилося після страхового випадку, навіть і пошкодженого.

10.6.2. При викраденні майна – в розмірі його ринкової вартості на момент настання страхового випадку.

10.6.3. При пошкодженні майна – в розмірі витрат на його відновлення або заміщення, але не більше страхової суми.

10.7. Витрати на відновлення включають у себе:

10.7.1. Витрати на матеріали та запасні частини, необхідні для відновлення.

10.7.2. Витрати на оплату роботи по відновленню. Витрати на відновлення визначаються за вирахуванням вартості зносу матеріалів і запасних частин, які замінюються в процесі відновлення (ремонту).

10.7.3. Якщо виконується зміна пошкоджених частин незалежно від того, чи був можливим їх ремонт без загрози безпеки експлуатації застрахованого майна, Страховик відшкодовує Страхувальнику вартість ремонту цих частин, але не вище вартості їх заміни.

10.8. Витрати на відновлення не включають у себе:

10.8.1. Витрати, пов’язані із зміною і/або покращенням застрахованого майна.

10.8.2. Витрати, пов’язані з тимчасовим ремонтом (допоміжним) або відновленням застрахованого майна.

10.8.3. Витрати по профілактичному ремонту і обслуговуванню обладнання, а також інші витрати, виконані незалежно від факту настання страхового випадку.

10.8.4. Витрати по заміні або ремонту майна, яке знаходиться на гарантійному або на абонементному обслуговуванні, якщо завод-виробник або відповідне ремонтне підприємство зобов’язані здійснити заміну або ремонт безкоштовно.

10.9. Відшкодовуються також:

10.9.1. При страхуванні будівель та споруд на випадок ризику, вказаного в п.п. 4.2.1.Правил, витрати Страхувальника:

на усунення пошкоджень трубопроводів водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем, що знаходяться безпосередньо в застрахованих будівлях (спорудах), але тільки при необхідності заміни пошкоджених труб по кожному страховому випадку;

витрати на розчищення приміщень застрахованих будівель (споруд) від наслідків страхового випадку.

10.9.2. Доцільність та розмір таких витрат обов’язково узгоджуються Сторонами, їх розмір не може перевищувати 5 % від страхової суми.

10.10. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру встановленої страхової суми по кожному застрахованому предмету за договором страхування.

10.11. Якщо в договір страхування були внесені зміни стосовно розмірів страхової суми, Страховик виконує відшкодування збитку з врахуванням останньої зміни.

10.12. Якщо Страхувальник продовжує експлуатувати майно, яке потребує ремонту, Страховик відшкодовує збиток тільки в розмірі, що не був спричинений такою експлуатацією.

10.13. Страховик не зобов’язаний виплачувати Страхувальнику відшкодування, яке перевищує розмір прямого майнового збитку, навіть якщо в момент настання страхового випадку страхова сума перевищувала вартість застрахованого майна.

10.14. Без згоди Страховика, якщо це передбачено договором страхування, Страхувальник не має права відмовлятися від застрахованого майна (його частин), яке залишилося після страхового випадку, навіть і пошкодженого. Залишкова вартість такого майна підлягає вирахуванню із суми збитку.

10.15. У разі коли страхова сума становити певну частку страхової вартості на момент укладання Договору страхування, застрахованого, то виплата при настанні страхових випадків здійснюються тільки в пропорціональному відношенні страхової суми до цієї вартості.

10.16. Співвідношення страхової суми і страхової вартості встановлюється окремо по кожному застрахованому предмету або сукупності предметів, згідно договору страхування.

10.17. Зі страхового відшкодування може утримуватись за згодою сторін не внесена сума страхового платежу, для якого встановлена оплата частинами.

10.18. Страхове відшкодування сплачується з врахуванням розміру і виду обумовленої в договорі страхування франшизи, та з вирахуванням сум, одержаних Страхувальником в порядку відшкодування заподіяного збитку від третіх осіб.

10.19. Якщо при настанні страхового випадку по відношенню до зазначеного в договорі страхування предмету діяли інші договори добровільного страхування, Страховик виплачує відшкодування в частині, яка припадає на його долю. При цьому, загальна сума страхового відшкодування, виплачена усіма Страховиками, не може перевищувати обсягу збитку, який фактично завданий Страхувальнику.

 

11. Порядок і умови ЗДІСНЕННЯ виплати СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

11.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком на підставі письмової заяви Страхувальника та страхового акту після отримання всіх необхідних документів по страховому випадку та узгодження з усіма зацікавленими особами остаточного розміру збитків.

11.2. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою протягом 15 робочих днів. При необхідності Страховик робить запит про відомості, які пов’язані з страховим випадком, у правоохоронні органи, медичні установи, інші підприємства, установи та організації, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.

11.3. Виплата страхового відшкодування може здійснюватись безпосередньо Страхувальнику або Вигодонабувачу, зазначеному Страхувальником.

11.4. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в 14-денний строк з дня прийняття рішення про виплату.

11.5. Якщо Страхувальнику повернули втрачене застраховане майно, то він зобов’язаний повернути Страховику отримане від нього страхове відшкодування за вирахуванням витрат на ремонт або впорядкування повернутого майна. У випадку, якщо Страхувальник відмовляється повернути страхове відшкодування, всі права на це майно переходять до Страховика.

11.6. До Страховика після виплати страхового відшкодування по договору страхування в межах фактично здійснених виплат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, яка отримала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за причинений збиток. Страхувальник повинен передати Страховику всі необхідні документи для реалізації даного права. Передача прав вимоги Страховику з боку Страхувальника не звільняє останнього від прийняття всіх можливих заходів по зменшенню збитку.

11.7. При виплаті Страховиком страхового відшкодування в розмірі страхової суми за одним страховим випадком, Страхувальник повинен передати право власності на майно, що залишилось Страховику в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

12. Строк  прийняття рішення про ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

12.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком в строк, що не перевищує 14 робочих днів, з моменту надання Страхувальником всіх необхідних документів і відомостей про факт настання події, що має ознаки страхового випадку та документів, що підтверджують розмір збитків Страхувальника.

12.2. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування, про що обов’язково письмово повідомляється страхувальник, у випадку, коли у нього з’явились обґрунтовані сумніви стосовно законності прав Страхувальника на отримання страхового відшкодування. Відшкодування не виплачується до тих пір, поки Страховиком не будуть отримані необхідні докази (документи компетентних органів чи рішення суду щодо законності прав Страхувальника), але не більше 3-ох місяців після строку, передбаченого п.12.1.

12.3. У випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, таке рішення повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 7 робочих днів з моменту його прийняття.

12.4. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена Страхувальником у судовому порядку.

 

13. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

13.1. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:

13.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

13.1.2. Вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.

13.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку.

13.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

13.1.5. Інші випадки, передбачені законом.

13.2. Договором страхування може бути передбачено, що Страховик також має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі, якщо:

13.2.1. Страхувальник не дотримувався інструкцій по збереженню, експлуатації та обслуговуванню застрахованого предмету, а також використовував цей предмет для інших цілей, ніж ті, для яких він передбачений.

13.2.2. Страхувальник не зробив відповідну заяву про зміну ступеню ризику у відношенні застрахованого майна.

13.2.3. Страхувальник не усунув протягом узгодженого з Страховиком строку обставин, які помітно підвищують ступінь ризику, про необхідність ліквідації яких Страховик сповіщав Страхувальника.

13.2.4. Експертизою, правоохоронними або судовими органами буде встановлено, що Страхувальник з метою збільшення компенсації включив в перелік знищеного, втраченого або пошкодженого майна таке майно, яке внаслідок страхового випадку не було знищене, пошкоджене або втрачене.

13.2.5. Страхувальник після настання страхового випадку не забезпечив зберігання застрахованого майна, що повністю або частково непошкоджене.

13.2.6. Страхувальник свідомо не вжив заходів щодо запобігання або зменшення збитків.

13.2.7. Страхувальник перешкоджав Страховику або його представникам у визначенні обставин виникнення, характеру та розміру збитків.

13.2.8. Страхувальник без згоди Страховика відмовився від майна, яке залишилося після страхового випадку, навіть і пошкодженого.

13.2.9. Страхувальник повністю отримав відшкодування збитків(компенсацію) від третьої особи.

13.2.10. Страхувальник відмовиться від прав вимоги до винних осіб у заподіяні збитку або реалізація цих прав стане неможливою з його вини.

 

14. Умови припинення дії договору страхування. Недійсність договору страхування

14.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:

14.1.1. Закінчення строку дії;

14.1.2.Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

14.1.3.Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору;

14.1.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи, або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону;

14.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

14.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;

14.1.7. З ініціативи Страхувальника згідно з умовами цих Правил страхування та чинного законодавства України;

14.1.8. З ініціативи Страховика згідно з умовами цих Правил страхування та чинного законодавства України;

14.1.9. В інших випадках, передбачених законодавством України.

14.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика.

14.3. Про намір достроково припинити дію договору страхування, будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування.

14.4. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи,  фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

14.5. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,  фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором.

14.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення договору страхування.

14.7.Будь-які зміни в умови договору страхування вносяться за згодою Страховика та Страхувальника на підставі письмової заяви однієї з сторін протягом 5-ти робочих днів з моменту її отримання. Якщо будь-яка з сторін не згодна на внесення змін та доповнень в договір страхування, у 5-ти денний строк вирішується питання про дію договору страхування на попередніх умовах або його припинення.

14.8. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках, передбачених цивільним законодавством України (нікчемний договір).

14.9. Договір страхування визнається  недійсним, якщо його укладено після настання страхового випадку.

14.10. У разі недійсності договору страхування кожна із сторін зобов’язана повернути іншій стороні все отримане по цьому договору, якщо інші наслідки недійсності договору не передбачені законодавством України.

 

15. Порядок вирішення спорів

15.1. Спори, які виникають між суб’єктами Договору страхування за договором страхування, вирішуються шляхом переговорів.

15.2. Сторони застосовують заходи досудового врегулювання спору шляхом звернення з письмовою претензією у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.3. У разі недосягнення згоди між сторонами, спір може бути передано на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

16. Особливі умови

16.1. Відповідно до міжнародних систем страхування, які вимагають застосування уніфікованих умов страхування, договори страхування укладаються відповідно до таких умов страхування, з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

 

Додаток №1

до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено

пунктами 5-9 статті 6 ЗУ «Про страхування»)

СТРАХОВІ ТАРИФИ

Базові страхові тарифи встановлюються на 1 рік страхування в залежності від застрахованих ризиків.

Страхування   майна

Таблиця 1

Ризики

Тарифи

Ризики аварії (п.4.2.1. Правил)

0,9

- Вода з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем

0,5

- Аварія технічних систем, в тому числі систем енергопостачання

0,4

Транспортні ризики (п.4.2.2. Правил)

0,4

- Наїзд техніки

0,3

- Падіння на застраховане майно пілотованого літального апарату або його уламків

0,1

Ризики протиправних дій третіх осіб (п.4.2 3. Правил)

1,7

- Хуліганські дії

0,3

- Крадіжка

0,7

- Грабіж

0,4

- Розбій

0,3

 

Страхування тварин (основне страхування)

Таблиця 2

п/п

Страховий випадок/базовий страховий тариф, %

Разом

Загибель

тварини

Крадіжка

тварини

Вимушений забій тварини

 

 

 

 

 

 

 

фіз.

особи

юр.

осо-

би

фіз.

особи

юр.

осо-би

фіз.

осо-би

юр.

осо-би

1

Велика рогата худоба

1

3

2

3

1

2

4

8

2

Свині

2

7

3

3

1

3

6

13

3

Вівці та кози

1

4

1

3

1

3

3

10

4

Коні

3

5

4

3

1

2

8

10

5

Домашня птиця

х

3

х

3

х

5

х

11

6

Хутрові звірі та кролі

х

4

х

3

х

5

х

12

7

Сім’ї бджіл

3

х

3

х

1

х

7

х

8

Собаки

5

х

6

х

1

х

12

х

 

Страхування тварин (додатковий ризик)

Таблиця 3

Предмет договору страхування

 Базовий тариф, %

Витрати на лікування тварини

 20

Розтин трупа тварини

4

 

Страхування  врожаю

Таблиця 4

п/п

Страхові  випадки

Базовий

страховий

тариф, %

Загибель або пошкодження врожаю:

1

Озимих культур

4,0

2

Ярових, зернових і зернобобових культур, кукурудзи на зерно, рису, сої, соняшнику, жита, гірчиці, рижику, льону та конопляних культур

2,5

3

Багаторічних і однорічних сіяних трав, кукурудзи на зелений корм і силос, силосних культур, кормових корнеплодів, цукрового буряку, баштанних кормових культур, повторюваних (пожнивних), проміжних посівних кормових культур

4,0

4

Овочів відкритого грунту, баштанних продовольчих культур, сільськогосподарських культур закритого грунту

3,0

5

Картоплі

5,0

6

Садів, ягідників, виноградників та інших багаторічних насаджень

7,0

7

Розсадників

4,0

Загибель багаторічних насаджень:

2,0

 

Якщо в договорі страхування передбачаються умови відшкодування витрат, які Страхувальник повинен здійснити при настанні страхового випадку з метою зменшення збитків, застосовуються коефіцієнти, наведені в таблиці 5:

Таблиця  5

УМОВИ  
Необхідні та доцільні витрати на заходи для рятування майна з метою зменшення збитків внаслідок страхової події

1,10

Необхідні та доцільні витрати по запобіганню  та зменшенню збитків або по розслідуванню обставин настання страхового випадку, визначенню його розміру та по судовому або досудовому захисту Страхувальника, якщо ці витрати викликані страховою подією, яка передбачена Договором страхування

1,12

Необхідні та доцільні витрати по приведенню до ладу пошкодженого майна, яке постраждало внаслідок страхової події, війни, громадянської війни, революції, повстання, заколоту чи громадянських безладь, дії страйкарів, осіб, що беруть участь в робочих і інших вуличних безладдях чи громадянських хвилюваннях

1,05

 

Для договорів страхування, строк дії яких менше 1 року, розмір страхового тарифу складає:

Строк дії

Неповний місяць,

1-2 місяці

3-4

місяці

5-6

місяців

7-9

місяців

10-11

місяців

Страховий тариф у відсотках до страхового тарифу на 1 рік

40

60

80

90

100

або  10% річного страхового тарифу за кожний місяць дії договору страхування чи 1/12 частину річного страхового платежу за кожний місяць дії договору страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається у договорі страхування.

Неповний місяць дії договору страхування вважається за повний.

Страховий тариф за конкретним договором страхування розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на коригуючий коефіцієнт.

Коригуючий коефіцієнт встановлюється Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як характер діяльності Страхувальника, вид майна, яке приймається на страхування, місцезнаходження предмету страхування, наявність охоронних систем та інших суттєвих факторів. Допускається використання коригуючий коефіцієнт, який  знаходиться  в діапазоні 0,1-7,0.

Норматив витрат на ведення справи становить 40% від величини страхового тарифу.

 

 

Актуарій        

(Свідоцтво  № від)