Правила страхування наземного транспорту

 

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (крім залізничного)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2013 р.

                                            

 

ЗМІСТ

 

 

 

 1. 1.             ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………………………….3
 2. 2.             ТЕРМІНИ………………………………………………………………………………….……3
 3. 3.             ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ…………………………………………….…..6
 4. 4.             ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ………………….………..6
 5. 5.             СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВИ ВИПАДКИ…………………………………………..7
 6. 6.             ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ..9
 7. 7.             СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ…………………………………12
 8. 8.             ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ……………………………..12
 9. 9.             ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН…………………………………………………………13
 10. 10.         ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ………..16
 11. 11.         ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДСТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ

          СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ……………………………………..17

 1. 12.         СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В

          ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ……………………………………………….…18

 1. 13.         ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ТА

            ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКУ………………………………………………………18

 1. 14.         ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ…………22
 2. 15.         УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ…………………………..…24
 3. 16.         ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ……………………………………………………….24
 4. 17.         СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ……………………………………………25
 5. 18.         ОСОБЛИВІ УМОВИ………………………………………………………………………..25

Додаток 1. СТРАХОВІ ТАРИФИ…………………………………………..……………………27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.                                ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.                          Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «АГРОПОЛІС»  на умовах цих Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) (надалі – Правила)  проводить добровільне страхування наземних транспортних засобів (крім залізничних).

1.2.                          Правила розроблені відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та інших законодавчих актів України і поширюються на резидентів і нерезидентів України.

1.3.                          Страховик на підставі цих Правил та відповідно до закону  укладає договори добровільного страхування наземних транспортних засобів (крім залізничних) зі Страхувальниками.

1.4.                          Договір страхування  укладається у  письмовій формі. Факт укладання договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.

1.5.                          Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування призначати фізичних або юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також змінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.

1.6.                          Страхуванню за цими Правилами підлягає:

1.6.1.      технічно справний транспортний засіб, зареєстрований у порядку, встановленому  законодавством України, що пройшов технічний огляд у встановлений строк, окрім нових транспортних засобів, що вперше підлягають державній реєстрації,  та не застрахований в інших страхових компаніях за тими ж видами ризиків;

1.6.2.      додаткове обладнання, встановлене на транспортному засобі. Додатковим обладнанням транспортного засобу вважається обладнання, що не входить до його комплектації, згідно з інструкцією  заводу-виробника та/або визнане таким за погодженням сторін Договору при огляді транспортного засобу та додаткового обладнання. Додаткове обладнання не підлягає страхуванню окремо від транспортного засобу, на якому воно встановлене.

 1. 2.                                ТЕРМІНИ

2.1.                          Страховик – Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «АГРОПОЛІС», яке на підставі Правил, укладає зі Страхувальниками договори добровільного страхування транспортного засобу.

2.2.                          Страхувальник – юридична або дієздатна фізична особа, що уклала зі Страховиком договір добровільного страхування транспортного засобу та має майновий інтерес у Застрахованому ТЗ за законом або правочином.

2.3.                          Договір страхування – це письмова угода між Страховиком і Страхувальником, укладена на підставі Правил, надалі – Договір.

2.4.                          Сторони Договору – Страховик та Страхувальник.

2.5.                          Каско – майнове страхування транспортного засобу та його додаткового обладнання.

2.6.                          Застрахований транспортний засіб – зазначений у Договорі транспортний засіб, що підлягає реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції (ДАІ) Міністерства внутрішніх справ України, інших державних органах України або у відповідних державних органах інших держав, який має індивідуальні заводські номери двигуна, кузова або інших агрегатів, надалі – Застрахований ТЗ.

2.7.                          Застраховане додаткове обладнання – зазначене у Договорі додаткове обладнання до Застрахованого ТЗ, а саме: автомобільна теле-, аудіо- і радіоапаратура, додаткове обладнання салонів, світлове, сигнальне та інше обладнання, яке встановлено на Застрахованому ТЗ, але не входить в його заводську комплектацію, надалі – Застраховане ДО. При цьому, страхування додаткового обладнання здійснюється тільки разом зі страхуванням Застрахованого ТЗ, а додаткове обладнання вважається застрахованим на випадок настання тих же ризиків, що і Застрахований ТЗ.

2.8.                          Водій Застрахованого ТЗ – фізична особа, що здійснює керування Застрахованим ТЗ на законних підставах, надалі – Водій.

2.9.                          Застраховані витрати – витрати Страхувальника, необхідність здійснення яких виникла внаслідок настання страхового ризику та на відшкодування яких Договором передбачені субліміти страхової суми.

2.10.                      Субліміт страхової суми – встановлений у межах страхової суми за Договором ліміт, яким обмежено суму окремих видів страхових відшкодувань.

2.11.                      Коефіцієнт недострахування – співвідношення страхової суми зі страхування КАСКО за Договором для окремого Застрахованого ТЗ та/або ДО до дійсної вартості цього Застрахованого ТЗ та/або ДО.

2.12.                      Компетентні органи:

2.12.1.               державні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків подій, аналогічних   до страхових ризиків, встановлення причин та обставин настання цих подій, оцінка їх наслідків, а також надання офіційних роз’яснень відносно питань, що мають відношення до Застрахованого ТЗ, яке пошкоджено або втрачено (знищено) внаслідок настання страхового ризику;

2.12.2.         юридичні особи або фізичні особи, що мають відповідні ліцензії (у передбачених законодавством України випадках) та до яких можуть звертатись Страховик та Страхувальник для вирішення спорів та з інших питань, що випливають з Договору.

2.13.                      Повна конструктивна загибель – ступінь пошкодження Застрахованого ТЗ та ДО, при якому відновлення Застрахованого ТЗ та ДО до стану, у якому вони знаходилися до настання страхового випадку, є економічно недоцільним, а саме: якщо згідно з актом автотоварознавчого дослідження (експертизи) або розрахунком Страховика (у залежності від умов Договору) вартість відновлювального ремонту перевищує 75% дійсної вартості Застрахованого ТЗ та/або ДО, якщо інше не передбачено Договором.

2.14.                      Втрата Застрахованого ТЗ – викрадення чи зруйнування Застрахованого ТЗ внаслідок настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок за Договором.

2.15.                      Знос – утрата вартості Застрахованого ТЗ (його складників),  яка зумовлена  частковою  або  повною  втратою первісних технічних та технологічних якостей Застрахованого ТЗ (його складників) порівняно з вартістю нового подібного транспортного засобу (його складників), якщо Договором не передбачено інше.

2.16.                      Дійсна вартість Застрахованого ТЗ для цілей Договору – вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість Застрахованого ТЗ, визначені відповідно до умов Договору, а саме:

2.16.1.         вартість заміщення – визначена на дату укладення Договору Застрахованого ТЗ

                   поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об’єкта (транспортного

                  засобу), подібного до Застрахованого ТЗ, який може бути йому рівноцінною заміною;

2.16.2.         вартість відтворення – визначена на дату укладення Договору Застрахованого ТЗ поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта (ТЗ), який є ідентичним Застрахованому ТЗ;

2.16.3.         ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження Застрахованого ТЗ на ринку подібного транспортного засобу на дату укладення Договору за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу, якщо Договором не встановлено інше.

2.17.                      Подібний транспортний засіб – транспортний засіб, що за своїми характеристиками та/або властивостями (марка, модель, модифікація, рік випуску) подібний до Застрахованого ТЗ і  має  таку  саму інвестиційну привабливість.

2.18.                      Зміна страхового ризику – зміна будь – якої інформації щодо Застрахованого ТЗ, яка зазначена в Договорі або у заяві Страхувальника на укладення Договору, зокрема:

2.18.1.               передача Застрахованого ТЗ іншій особі по договору оренди (прокату), лізингу, в

                   заставу;

2.18.2.                передача права власності на Застрахований ТЗ іншій особі;

2.18.3.                передача іншій особі права розпорядження Застрахованим ТЗ від імені власника (в тому числі права укладати договори купівлі – продажу);

2.18.4.                зміна цілей використання Застрахованого ТЗ;

2.18.5.                зняття Застрахованого ТЗ з  обліку в МВС України або аналогічні органи інших держав;

2.18.6.                втрата (викрадення) або заміна реєстраційних документів на Застрахований ТЗ, ключів від нього, пультів керування протиугінними системами, встановленими на Застрахованому ТЗ, або ключів від них, реєстраційних номерних знаків Застрахованого ТЗ;

2.18.7.                встановлення на Застрахований ТЗ або зняття з Застрахованого ТЗ додаткових протиугінних систем, систем автоматичного запуску двигуна, систем дистанційного відкриття дверей;

2.18.8.                припинення абонентського обслуговування Застрахованого ТЗ системою безпеки зі супутниковою локалізацією “GPS” або їх аналогів (визначає місцезнаходження ТЗ за допомогою супутникової системи навігації);

2.18.9.                заміна кузова або двигуна Застрахованого ТЗ;

2.18.10.            зміна Водія, якщо інше не передбачено Договором.

2.19.                      ПДВ- Податок на додану вартість.

2.20.                      ПДР – Правила дорожнього руху України в редакції, чинній на момент укладання Договору.

2.21.                      Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів -  Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства юстиції України і Фонду Держмайна України від 24.11.2003 р. №142/5/2092 у редакції,  чинній на момент укладання Договору.

2.22.                      Правоохоронні органи - МВС України або аналогічні органи інших держав.

2.23.                      Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком відповідно до умов Договору.

2.24.                      Скляні деталі – зовнішні освітлювальні прилади та інші елементи ТЗ, що виготовлені зі  скла або інших прозорих матеріалів, окрім даху Застрахованого ТЗ.

2.25.                      СТО – юридична або фізична особа-підприємець, що у своїй господарській діяльності виконує роботи та/або надає послуги з відновлення та/або технічного обслуговування транспортних засобів, та/або здійснює постачання (продаж) запасних частин для транспортних засобів.

2.26.                      Калькуляція СТО –  належним чином оформлені документи (рахунки-фактури, наряди –замовлення, акти виконаних робіт), що підтверджують вартість виконання відновлювального ремонту на СТО.

2.27.                      Договір може містити інші положення, ніж передбачені Правилами, або що не передбачені Правилами, якщо ці положення не суперечать закону України.

2.28.                      Інші терміни, що не обумовлені Правилами, визначені законодавством України. Якщо значення якого-небудь терміну (найменування або поняття) не обумовлено Правилами та не може бути визначено, виходячи з законодавства, то таке найменування або поняття використовується у своєму звичайному лексичному значенні.

 1. 3.                                ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1.                          Предметом Договору є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним ТЗ, у тому числі причепом до нього, та всіма видами ТЗ спеціального призначення.

 1. 4.                                Порядок ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СтраховИХ сум

4.1.                               Страхова сума встановлюється в розмірі, що не перевищує дійсної вартості Застрахованого ТЗ на момент укладання Договору, якщо інше ним не передбачено, та зазначається в Договорі.

4.2.                               Дійсна вартість транспортного засобу може визначатись на підставі:

4.2.1.                    рахунку-фактури офіційного дилера заводу-виробника;

4.2.2.                    довідкових матеріалів для визначення ціни транспортних засобів, що рекомендовані «Методикою товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів» або іншим джерелом інформації, що діяв на момент укладання Договору;

4.2.3.                    висновку оцінювача (експерта) щодо вартості транспортного засобу на момент укладання Договору;

4.2.4.                    бухгалтерських документів Страхувальника.

4.3.                               Транспортний засіб може бути застрахований:

4.3.1.                    на повну вартість. При цьому страхова сума повинна дорівнювати дійсній   вартості транспортного засобу за цінами і тарифами, що діють на момент укладання Договору. Страховик має право вимагати документи, що підтверджують  дійсну вартість транспортного засобу  перед укладенням Договору;

4.3.2.                    на суму в частці від дійсної вартості (але не менше 1/10 вартості за цінами, що діють на момент укладання договору страхування). У цьому випадку страхове відшкодування сплачується з врахуванням коефіцієнту недострахування, а саме: страхове відшкодування сплачується у такій же частці від визначених за страховою подією збитків, яку становить розмір страхової суми за Договором, що зменшена, до дійсної вартості Застрахованого ТЗ;

4.3.3.      із застосуванням «системи першого ризику». При укладенні Договору із застосуванням зазначеної системи, страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми без застосування коефіцієнту недострахування, незалежно від того, яку частину від дійсної вартості складає страхова сума. Дія Договору, укладеного із застосуванням цієї системи, розповсюджується тільки на один (перший) страховий випадок за кожним  транспортним засобом, після якого дія Договору припиняється, якщо Договором не передбачено інше.

4.4.                               Протягом строку дії Договору страхова сума з об’єктивних причин може бути змінена за згодою сторін за Договором.

4.5.                               При зміні рівня цін на транспортні засоби  під час дії Договору за згодою сторін  розмір страхової суми може бути переглянуто з внесенням відповідних змін щодо страхової премії.

4.6.                               У межах страхової суми за Договором можуть бути встановлені субліміти страхової суми для сплати страхових відшкодувань:

4.6.1.                    за окремим страховим ризиком;

4.6.2.                    за групою страхових ризиків;

4.6.3.                    на окремий вид страхового випадку;

4.6.4.                    щодо застрахованих витрат;

4.6.5.                    інші, передбачені Договором.

Договір може бути укладено із застосуванням франшизи, що може бути:

4.6.6.                    умовна, а саме: частина збитку, яка не підлягає відшкодуванню Страховиком, якщо сума збитку не перевищує встановлений Договором розмір франшизи, але відшкодовується Страховиком у повному розмірі, якщо збиток більший за встановлений Договором розмір франшизи;

4.6.7.                    безумовна, а саме: частина збитку, яка ні за яких обставин не підлягає відшкодуванню Страховиком.

та може бути встановлена у відсотках страхової суми або у грошовому значенні:

4.6.8.                    за окремим страховим ризиком;

4.6.9.                    за видом страхового випадку;

4.6.10.                інша, передбачена Договором.

4.7.                          Якщо мали місце декілька страхових випадків:

4.7.1.                    сума франшизи вираховується з суми відшкодування за кожним з них;

4.7.2.                    розмір франшизи є фіксованим, який не змінюється протягом строку дії Договору незважаючи на кількість страхових випадків протягом строку дії Договору та зменшення страхової суми за Договором після виплат страхового відшкодування за Договором;

якщо Договором не встановлено інше.

4.8.                          Якщо при незаконному заволодінні Застрахованим ТЗ (крім заволодіння шляхом грабежу  або розбою) вкрадено також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що знаходилось в Застрахованому ТЗ, безумовна франшиза встановлюється в розмірі 50% для всіх типів транспортних засобів, якщо Договором страхування не передбачено інше.

 1. 5.                                СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

5.1.                          Страховий випадок – передбачена Договором подія, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, а саме: настання збитків Страхувальника внаслідок:

5.1.1.      пошкодження;

та/або

5.1.2.      втрати;

та/або

5.1.3.      знищення;

Застрахованого ТЗ та/або Застрахованого ДО внаслідок настання страхових ризиків за Договором.

5.2.                          Страховий ризик – певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме: у разі відповідного зазначення у договорі страхування:

5.2.1.      ДТП – подія, що сталася під час руху Застрахованого ТЗ або іншого транспортного засобу, внаслідок якої завдані матеріальні збитки Страхувальникові;

та/або

5.2.2.      Незаконне заволодіння – вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення Застрахованого ТЗ у Страхувальника (Водія) всупереч їх волі шляхом крадіжки, грабежу чи розбою;

та/або

5.2.3.      Протиправні дії третіх осіб – протиправні дії третіх осіб, що спрямовані на пошкодження,  знищення Застрахованого  засобу та/або на пошкодження,  знищення або крадіжку (таємне викрадення) частин, деталей, вузлів, агрегатів, приладів Застрахованого ТЗ та/або Застрахованого ДО;

та/або

5.2.4.      Стихійні явища, а саме:

5.2.4.1.              землетрус – пружні коливання в земній корі чи верхній частині мантії, що викликають коливання земної поверхні, деформацію в земній корі та деформацію чи руйнування інженерних споруд;

та/або

5.2.4.2.              зсув – поступове, повільне зміщення (сковзання) вниз по схилу мас землі під впливом сили тяжіння, як наслідок порушення рівноваги порід, спричиненого природними процесами: збільшенням крутизни схилу внаслідок підмиву його морем, озером або річкою, послабленням міцності порід через вивітрювання або перезволоження атмосферними опадами та підземними водами;

та/або

5.2.4.3.              обвал – відрив снігових (льодяних) брил або мас гірських порід від схилу до відкосу і їх вільне падіння під дією сил тяжіння;

та/або

5.2.4.4.              провалля –  форма рельєфу, що виникла внаслідок обвалення ґрунтів над карстовими або суфозійними порожнечами чи гірничими виробками;

та/або

5.2.4.5.              буря, ураган, шквал, смерч, при цьому:

а)                                буря – сильний вітер, швидкість вітру 25-28 м/с, при сильній бурі вітер досягає швидкості 29-32 м/с;

б)                                ураган – вітер руйнівної сили і значної тривалості, швидкість якого перевищує 30 м/с;

в)                                шквал – різке короткочасне збільшення швидкості вітру до 20-30 м/с, що супроводжується зміною його напрямку;

г)                                смерч – сильний вихор, який опускається з основи купчасто-дощової хмари у вигляді темної вирви чи хобота і має майже вертикальну вісь, невеликий поперечний перетин і дуже низький тиск у центральної його частині;

та/або

5.2.4.6.              сильний дощ, тривалі дощі, сильна злива, град, при цьому:

а)                                сильний дощ, в тому числі сильні опади: дощ зі снігом – кількість опадів більше 50 мм на рівнинній території та 30 мм у гірських, селевих, лавинонебезпечних і зливонебезпечних районах тривалістю менш 12 годин;

б)                                тривалі дощі – кількість опадів 100 мм та більше за 1-3 доби (за винятком зливонебезпечних районів);

в)                                сильна злива – випадання інтенсивного короткочасного дощу кількістю більше 30 мм за період часу менше 1 години;

г)                                град – опади, що випадають в теплий період року у вигляді часточок льоду різних розмірів. У більшості випадків розмір граду 1-2 см, максимальний діаметр до 6-8 см;

та/або

5.2.4.7.              паводок – фаза водного режиму річки, що може багаторазово повторюватися у різні сезони року, характеризується збільшенням витрат і рівнів води внаслідок дощів чи сніготанення під час відлиг;

та/або

5.2.4.8.              підтоплення – підвищення рівня ґрунтових вод і зволоження ґрунтів, що призводить до порушення господарської діяльності та умов проживання на певній території;

та/або

5.2.4.9.              затоплення – утворення вільної поверхні води на території у результаті підвищення рівня водотоку, водойми або підземних вод;

та/або

5.2.4.10.          інші стихійні явища, що зазначені у Договорі;

та/або

5.2.4.11.          падіння дерев та інших предметів з будь-яких причин;

та/або

5.2.4.12.          напад тварин;

та/або

5.2.5.      Пожежа – пожежа, вибух, самозаймання ТЗ, не пов’язані з протиправними діями третіх осіб.

Під пожежею розуміється раптове виникнення вогню, що здатний самостійно поширюватися поза межі місць, спеціально призначених для його розведення і підтримки, крім випадків підпалу, у тому числі задимлення в результаті пожежі, виділення сажі і корозійного газу, а також вплив на Застрахований ТЗ продуктів згоряння (диму, сажі, кіптяви), незалежно від місця виникнення пожежі, а також збитки, завдані внаслідок заходів, спрямованих на порятунок застрахованого майна, гасіння пожежі чи запобігання поширення пожежі, в тому числі збитки, завдані засобами пожежогасіння.

Під самозайманням ТЗ розуміється займання ТЗ без зовнішнього джерела запалювання (в тому числі внаслідок короткого замикання електропроводки застрахованого ТЗ).

Під вибухом розуміється швидкоплинний процес виділення енергії за короткий проміжок часу, пов’язаний зі швидким фізико-хімічним  зміненням стану речовини, внаслідок чого виникає ударна хвиля або імпульс тиску, здатні поширюватись та заподіяти руйнування. При цьому під вибухом ТЗ лише вибух, який стався внаслідок випливу зовнішнього джерела.та/або

 

 

 

 

 

5.2.6.      Інші випадкові події, а саме: випадковий   вплив на Застрахований ТЗ та/або ДО будь-яких зовнішніх чинників, що не залежать від волі Страхувальника, та відповідним чином зазначені у Договорі, крім зазначених у пунктах 5.2.1 – 5.2.5, у статті 6 Правил і відповідній статті Договору.

5.3.                          Страхування може здійснюватись від одного або кількох ризиків, визначених в пункті 5.2.1 -  5.2.6 цих Правил.

5.4.                          Конкретний перелік страхових ризиків за кожним окремим Договором  визначається Страхувальником та Страховиком та зазначається в Договорі.

 1. 6.                                ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

6.1.                          Не визнається страховим випадком i не здійснюється виплата страхового відшкодування   у разі, якщо збиток виник внаслідок:

6.1.1.                    події,  яка не обумовлена як страховий ризик в Договорі, та/або мала місце до початку дії Договору чи після його закінчення;

6.1.2.                    події, що відбулася поза вказаними в Договорі територією/місцем дії Договору;

6.1.3.      умисних дій Страхувальника та /або осіб, які користуються транспортним засобом на законних підставах, або Вигодонабувача.

В цілях цих Правил  умисні дії – це  дії (бездіяльність), коли особа, яка їх вчиняла, усвідомлювала шкідливі наслідки своїх дій (бездіяльності) і бажала їх або свідомо допускала настання таких наслідків.

6.1.4.                    гниття, корозії та інших природних процесів і властивостей матеріалів, що використані у застрахованому ТЗ, через зберігання та/або експлуатацію в умовах, що не передбачені заводом виробником;

6.1.5.                    обробки теплом, вогнем чи іншого термічного впливу на Застрахований ТЗ (сушіння, зварювання, гаряча обробка та інше);

6.1.6.                    використання Страхувальником транспортного засобу в технічно несправному стані;

6.1.7.                    управління транспортним засобом особою:

6.1.7.1.              яка не має посвідчення водія відповідної категорії або позбавлена права керування в період настання страхового випадку;

6.1.7.2.              яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин, приймає лікарські препарати, які знижують швидкість реакції та увагу та/або при застосуванні яких протипоказано керування транспортним засобом;

6.1.7.3.               у якої відсутні законні підстави для керування Застрахованим ТЗ;

6.1.8.                    непідкорення владі (переслідування представниками правоохоронних органів, вчинення проступків та/або злочинів, крім проступків та/або злочинів, що пов’язані з порушенням ПДР);

6.1.9.                    перевезення  застрахованого транспортного засобу морським, залізничним та іншим  видом транспорту;

6.1.10.                буксирування застрахованого транспортного засобу іншим транспортним засобом або буксирування іншого транспортного засобу застрахованим транспортним  засобом;

6.1.11.                участі у спортивних  змаганнях, випробуваннях на надійність, швидкість;

6.1.12.                використання транспортного засобу для навчальної  їзди;

6.1.13.                пошкодження двигуна транспортного засобу, що спричинено попаданням води в циліндри двигуна через його повітряний фільтр і подальшого стискання цієї води під час роботи двигуна (гідравлічний удар механізмів двигуна транспортного засобу), незалежно від причин настання гідравлічного удару та обставин, що мали місце при гідравлічному ударі, в тому числі стихійного явища та/або протиправних дій третіх осіб. В цілях цих Правил достатнім підтвердженням гідравлічного удару вважається виявлення води та/або її слідів в циліндрах двигуна та в інших його частинах, де її знаходження при звичайних умовах використання транспортного засобу виключається;

6.1.14.                порушення правил експлуатації транспортного засобу, встановлених заводом-виробником;

6.1.15.                дії вантажу / багажу, тварин і птахів, що знаходилися та/або перевозилися у салоні, кабіні, кузові або в / на багажнику застрахованого транспортного засобу;

6.1.16.                експлуатації застрахованого транспортного засобу з шинами, що не відповідають сезону його експлуатації та/або глибина протектора яких не відповідає вимогам ПДР.  В цілях цих Правил сезон експлуатації шин визначається відповідно до технічних умов (рекомендацій) виробника шин, що встановлені на застрахованому транспортному засобі у момент настання страхового випадку, а зимовим сезоном вважається період з 00 годин 00 хвилин 15 листопада до 24 годин 00 хвилин 31 березня;

6.1.17.                самовільного відкриття дверей, капоту, кришки багажника або дверей Застрахованого ТЗ;

6.1.18.                вибуху внаслідок перевезення, зберігання боєприпасів, вибухових  речовин;

6.1.19.                пожежі з причини порушення правил техніки безпеки та/або пожежної безпеки при експлуатації застрахованого транспортного засобу Страхувальником, або особою яка має законні підстави для керування застрахованим транспортним засобом;

6.1.20.                використання транспортного засобу не за цільовим призначенням, визначеним заводом-виробником;

6.1.21.                зміни конструкції застрахованого транспортного засобу (наприклад, тюнінгу) або встановлення невідповідних деталей або обладнання, на яке відсутній дозвіл виробника та/або відповідних органів.

6.2.                          До страхових випадків не відноситься і страхове відшкодування не виплачується, якщо збитки спричинені внаслідок:

6.2.1.                    захоплення Застрахованого ТЗ  третіми особами, які добровільно допущені власником чи його довіреною особою в салон (окрім транспортних засобів, які використовуються у якості таксі, якщо використання у якості таксі передбачено договором страхування);

6.2.2.                    крадіжки або пошкодження реєстраційного номера транспортного засобу;

6.2.3.                    крадіжки або пошкодження фірмового знака транспортного засобу;

6.2.4.                    незаконного заволодіння транспортним засобом, що знаходиться в розшуку в базах даних «Угон СНД», «Угон Інтерпол», «Арешт» та інших базах даних компетентних органів, а також незаконне заволодіння транспортним засобом, що ввезений в Україну з порушенням порядку і правил ввозу транспортних засобів;

6.2.5.                    незаконного заволодіння транспортним засобом, який на момент незаконного заволодіння не пройшов реєстрацію в органах ДАІ МВС України або аналогічних органах інших держав;

6.2.6.                    передачі Застрахованого ТЗ третім особам для виконання ремонтних робіт, мийки, технічного обслуговування, тощо;

6.3.                          Не підлягають відшкодуванню збитки, пов’язані з:

6.3.1.      крадіжкою інструментів та коліс (в тому числі запасних), шин і кожухів, що входять у комплектність транспортного засобу, щіток, склоочисників, декоративної кришки бензобаку, інших зовнішніх елементів та деталей транспортного засобу, які не потребують монтажу (вогнегасники, аптечки, домкрати, ремонтні комплекти, дитячі крісла, килимки, знаки аварійної зупинки тощо);

6.3.2.      пожежею транспортного засобу при переобладнанні його на газове обладнання чи інший вид палива, якщо інше не передбачено Договором;

6.3.3.      виходом з ладу частин, деталей, вузлів, агрегатів внаслідок технічної несправності, заводського браку;

6.3.4.      пошкодженням, знищенням, викраденням тенту Застрахованого ТЗ.

6.4.                          Не підлягають відшкодуванню:

6.4.1.      штрафи, пені та інші стягнення;

6.4.2.      витрати на відшкодування моральної шкоди, упущеної вигоди;

6.4.3.      шкода, завдана навколишньому природному середовищу;

6.4.4.      шкода, завдана життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб;

6.4.5.      витрати на  відновлення втраченої товарної вартості транспортного засобу;

6.4.6.      збитки за пошкодження (знищення) автошин, дисків, ковпаків, які виникли не внаслідок  ДТП;

6.4.7.      шкода завдана вантажу/багажу, що перевозиться застрахованим транспортним засобом;

6.4.8.      збитки за пошкодження та/або знищення, та/або викрадення теле-, радіо- та аудіоапаратури (радіоприймачів, автомагнітол, телевізорів, радіотелефонів, антирадарів тощо), яка не встановлена стаціонарно на застрахований транспортний засіб;

6.4.9.      витрати, пов’язані із реєстрацією та зняттям з обліку в ДАІ застрахованого транспортного засобу;

6.4.10.  витрати, не пов’язані з відновлювальним ремонтом та/або заміною частин, деталей застрахованого транспортного засобу, які не є результатом настання страхового випадку та/або в яких немає необхідності за отриманих в результаті страхового випадку пошкоджень;

6.4.11.  витрати на заправні та паливно-мастильні матеріали, тосол, робочі рідини для кондиціонеру тощо (окрім випадків, коли заміна таких рідин, за виключенням палива, передбачена технологією ремонту та необхідність такої заміни виникла внаслідок настання страхового випадку);

6.4.12.  витрати на зберігання та/або калькуляцію (дефектування) пошкодженого транспортного засобу, які попередньо письмово не погоджені зі Страховиком.

6.4.13.  збитки, внаслідок пошкодження або знищення, що сталися в результаті електричних та механічних поломок застрахованого наземного транспортного засобу, виходу з ладу, замерзання охолоджуючої рідини або інших рідин, недостатнього змащування або відсутності масла чи охолоджуючої рідини, внаслідок внутрішніх або прихованих дефектів наземного транспортного засобу, помилок у конструкції, дефектів лиття та матеріалів, виробничих дефектів, погіршення стану внаслідок зносу, проте якщо внаслідок таких поломок стався випадок, що застрахований за договором страхування, то такий опосередкований збиток, підлягає відшкодуванню відповідно до умов Договору страхування.

6.5.                          До страхових випадків не відносяться і Страховик не виплачує страхове відшкодування, якщо збитки майновим інтересам Страхувальника спричинені:

6.5.1.                    військовими та пов’язаними з ними ризиками:

6.5.1.1.              війною, вторгненням, ворожими актами або військовими діями (незалежно від того оголошено війну чи ні), громадянською війною, страйком чи громадським заворушенням;

6.5.1.2.              відчуженням транспортного засобу в результаті конфіскації, експропріації або реквізиції будь-яким законно сформованим органом влади; знищенням або пошкодженням транспортного засобу за розпорядженням військової або цивільної влади;

6.5.1.3.              заколотом, військовим або народним повстанням, бунтом, революцією, громадським заворушенням  в масштабах або з кількістю учасників, що може бути прирівняне до повстання, узурпацією влади, введенням військової влади або військового положення або стану облоги, або будь-якою подією або причиною, результатом якої стало оголошення військового положення або стану облоги;

6.5.1.4.               будь-якими військовими маневрами, навчаннями або іншими військовими заходами та їх наслідками, діями мін, торпед, бомб та іншими знаряддями війни;

6.5.2.                    терористичними актами;

6.5.3.                     використанням ядерної енергії в будь-якій формі та наслідків такого використання;

6.5.4.                    будь-якого роду забрудненням або зараженням ядерними, хімічними або біологічними речовинами та матеріалами;

6.5.5.                    ризиками інформаційних технологій (IT–ризики), тобто руйнуванням, пошкодженням, знищенням або спотворенням інформації, кодів, програм або програмного забезпечення, а також будь-які збої у роботі комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення або вбудованих мікросхем, якщо це не є результатом фізичного пошкодження застрахованого транспортного засобу внаслідок застрахованих ризиків;

6.5.6.                    вибухом, пожежею внаслідок перевезення та/або збереження вибухо- або вогненебезпечних речовин та предметів.

6.6.                          При укладанні Договору  можуть передбачатись додатково інші  виключення із страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать законодавству України та цим Правилам і зазначені у Договорі.

6.7.                          Окремі виключення із числа перелічених у пунктах 6.1- 6.5 цих Правил можуть бути скасовані за особливих умов, якщо це передбачено Договором.

 1. 7.                                СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1.                          Договір укладається на строк, що погоджений Сторонами та зазначений у Договорі – строк дії Договору.

7.2.                          Договір набуває чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати Страхувальником Страховикові у повному обсязі страхової премії за Договором або першої частини страхової премії за Договором у разі розстрочення сплати страхової премії, якщо Договором не встановлено інше, при цьому в цілях договору застосовується київський час.

 

7.3.                          Місце дії Договору – зазначена у Договорі територія, у межах якої Страховик здійснює страхування за Договором, а саме: територія, на якій може виникнути подія, що дає Страхувальнику (Вигодонабувачу) підстави для отримання страхового відшкодування за Договором, надалі – Територія страхування, при цьому у цілях Договору:

7.3.1.                    територія Європи – територія всіх країн Європи, включаючи країни Прибалтики та Туреччину;

7.3.2.                    територія СНД – територія Білорусі, Молдови, європейської частини Росії за виключенням території республік Північного Кавказу, які входять у склад Росії, а також території Грузії, Вірменії, Азербайджану;

якщо Договором не встановлено інше.

 1. 8.                                ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1.                          Договір укладається з дієздатною фізичною особою або юридичною особою, що є власником наземного транспортного засобу або володіє, користується чи розпоряджається ним на інших законних підставах, на свою користь або на користь іншої особи, що може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку.

8.2.                          Договір укладається на підставі письмової заяви на страхування.

8.3.                          Подання заяви на страхування не зобов’язує жодну із сторін укласти Договір. Однак, якщо Договір буде укладено, всі відомості щодо предмета договору, які були наведені в заяві на страхування, формують основні дані укладеного Договору. Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих ним даних.

8.4.                          При укладанні Договору Страхувальник зобов’язаний:

8.4.1.      надати Страховику можливість оглянути  транспортний засіб у світлий час доби.

8.4.2.      повідомити Страховика про всі відомі йому обставини, що мають значення для визначення ступеня страхового ризику щодо заявленого на страхування транспортного засобу, а також дати відповіді на всі поставлені йому Страховиком запитання з метою визначення ступеня ризику у відношенні транспортного засобу, що страхується. Якщо після укладання Договору буде встановлено, що Страхувальник повідомив невірні відомості або приховав їх, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

8.5.                          На вимогу Страховика повинен надати:

8.5.1.      документи для визначення дійсної вартості транспортного засобу, що заявляється на страхування;

8.5.2.      документи, що підтверджують право Страхувальника на володіння, користування або розпорядження транспортним засобом;

8.5.3.      документи, що підтверджують можливість спричинення збитків Вигодонабувачу в результаті настання страхового випадку із Застрахованим ТЗ;

8.5.4.      інші документи на запит Страховика.

8.6.                          Страхувальник має право сплачувати страхові премії готівкою або шляхом безготівкових розрахунків.

8.7.                          Якщо інше не передбачено Договором, дія Договору розповсюджується на Страхувальника та осіб, які мають законні підстави для керування Застрахованим ТЗ.

8.8.                          Страховик залишає за собою право відмовитися від прийняття ризику на страхування без пояснення причин відмови.

 1. 9.                                ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1.                          Сторони зобов’язані дотримуватись умов договору страхування  та цих Правил.

9.2.                          Страховик зобов’язаний:

9.2.1.      ознайомити Страхувальника з умовами і Правилами страхування.

9.2.2.      протягом двох робочих днів, як тільки стане йому відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.

9.2.3.      при настанні страхового випадку виплатити страхове відшкодування Страхувальнику у порядку та на умовах, що передбачені цими Правилами та Договором.

9.2.4.      скласти страховий акт протягом семи робочих днів після отримання усіх необхідних документів, у т.ч. калькуляції розміру збитку.

9.2.5.      у разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом десяти робочих днів від дня складання страхового акта.

9.2.6.      при порушенні строку виплати страхового відшкодування сплачувати Страхувальнику пеню за письмовою вимогою у розмірі 0,1% простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку України, яка діяла в період, за який нарахована пеня.

9.2.7.      відшкодувати доцільні (на розсуд Страховика) витрати в межах страхової суми, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку для запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено Договором.

9.2.8.      за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ризик, або збільшення вартості транспортного засобу  переукласти з ним Договір.

9.2.9.      не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

9.3.                          Страхувальник зобов’язаний:

9.3.1.      вчасно сплачувати страхові премії в розмірі і порядку, що обумовлені Договором;

9.3.2.      при укладанні Договору надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику (в тому числі інформацію про те, що транспортний засіб знаходиться під арештом, підлягає конфіскації чи вилученню, є рішення суду, відповідно до якого транспортний засіб вже не належить власнику незалежно від того чи набуло воно законної сили; використання транспортного засобу в якості таксі тощо), і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

9.3.3.      повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього  предмета договору;

9.3.4.      не страхувати одні й ті ж ризики одночасно в інших страхових організаціях, а також  надавати інформацію про договори страхування, що укладалися з іншими страховими компаніями та відносяться до предмету Договору;

9.3.5.      ставитися до Застрахованого ТЗ так, нібито його не було застраховано, ніяким чином не посилювати наслідки страхових випадків, а навпаки, вживати усіх заходів щодо рятування транспортного засобу;

9.3.6.      у разі тимчасового паркування транспортного засобу або його розміщення для зберігання вжити всі заходи, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і використання без дозволу, увімкнути сигналізацію і, якщо є змога, забезпечити його місцезнаходження на стоянці, що охороняється;

9.3.7.      впродовж трьох робочих днів (якщо інший строк не передбачено Договором) після зміни у ризику письмово повідомити Страховика про всі суттєві зміни у ризику;

9.3.8.      у разі зміни обставин, що впливають на ступінь ризику або мають істотне значення для оцінки страхового ризику, на письмову вимогу Страховика, вчинити відповідні дії щодо усунення таких обставин у строк, зазначений у вимозі Страховика (такий строк визначається об’єктивним періодом усунення відповідних обставин, але в будь-якому випадку не може бути меншим за три робочі дні);

9.3.9.      у випадку суттєвих змін у ризику, укласти зі Страховиком додаткову угоду до Договору про зміну ризиків, тарифів тощо;

9.3.10.  після проведення відновлюваного ремонту транспортного засобу надавати його Страховику для огляду, в іншому випадку вимоги до Страховика щодо аналогічних пошкоджень до розгляду у подальшому не приймаються та виплата страхового відшкодування не здійснюється, якщо це передбачено Договором;

9.3.11.  ознайомити осіб, які експлуатують транспортний засіб з умовами страхування та обов’язками при настанні страхового випадку;

9.3.12.  на вимогу Страховика передати останньому пошкоджені частини, деталі транспортного засобу, які підлягали заміні та за які сплачено страхове відшкодування;

9.3.13.  повернути Страховику суму страхового відшкодування (його частину) та відшкодувати витрати Страховика на проведення експертизи та доставку транспортного засобу до найближчої станції технічного обслуговування, на стоянку, що охороняється, якщо будуть встановлені такі обставини, які відповідно до цих Правил та законодавства України є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування (зменшення його розміру);

9.4.                          Страховик має право:

9.4.1.      змінювати умови страхування за згодою Страхувальника;

9.4.2.      у випадку підвищення ступеня ризику щодо предмета Договору запропонувати Страхувальнику внести зміни до договору страхування, включаючи сплату додаткового страхового платежу;

9.4.3.      у разі, якщо Страхувальник відмовиться від сплати додаткового страхового платежу Страховик має право достроково припинити дію Договору страхування відповідно до абзацу другого пункту 15.4 цих Правил;

9.4.4.      у разі, якщо Страхувальник своєчасно не повідомить про зміну у  ризику, виплати по страхових випадках, якщо вони стануться внаслідок збільшених ризиків, будуть зменшені пропорційно відношенню фактично сплаченої страховій премії до страхової премії, розрахованої з урахуванням зміни у ризику, якщо Договором не передбачено інше;

9.4.5.      перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей, вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеня ризику, а також перевіряти документацію Страхувальника в частині, що стосується Договору у будь-який момент строку його дії;

9.4.6.      самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку;

9.4.7.      надсилати запити в компетентні органи та отримувати додаткові документи, необхідні для встановлення факту та обставин страхового випадку або розміру страхового відшкодування включаючи, інформацію, що є комерційною таємницею;

9.4.8.      фіксувати повідомлення про настання страхового випадку технічними засобами;

9.4.9.      при наявності інших учасників ДТП, винних у завданні збитків, повідомити їх про дату, місце та час проведення огляду. У випадку неявки вказаних осіб, огляд проводиться без їхньої участі;

9.4.10.  якщо це передбачено Договором, надати Страхувальнику пільговий період для продовження дії договору страхування після її закінчення впродовж 7 календарних днів за умови надання Страхувальником відповідної заяви та подальшого укладання договору страхування на новий строк впродовж цього періоду. Цей період буде включено в строк дії нового договору страхування. Якщо в цей період станеться страховий випадок, Страховик виплатить страхове відшкодування за таких умов:

9.4.10.1.          укладання Договору  на наступний рік;

9.4.10.2.          одноразової сплати страхової премії за весь строк дії Договору.

9.4.11.  вимагати від Страхувальника передання пошкоджених частин, деталей транспортного засобу, які підлягають заміні та за які сплачено страхове відшкодування.

9.4.12.  при незаконному заволодінні Застрахованим ТЗ в якості страхового відшкодування оплатити придбання автомобіля тієї ж марки, моделі з аналогічними або кращими експлуатаційними якостями.

9.4.13.  вимагати визнання Договору недійсним, відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник надав фальсифіковані документи, невірну інформацію, приховав відомості або заподіяв навмисні дії з метою збільшення збитку, або необґрунтованого збільшення розміру страхового відшкодування.

9.4.14.  достроково припинити дію Договору  з обов’язковим письмовим повідомленням про це Страхувальника не пізніше, ніж за 30 календарних днів до передбачуваного припинення дії Договору, якщо інше ним не передбачено.

9.5.                          Страхувальник має право:

9.5.1.      звернутися до Страховика для внесення змін у Договір при зміні власника Застрахованого ТЗ. У противному разі страхові відшкодування не виплачуються.

9.5.2.      призначати в договорі страхування фізичних або юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку для отримання страхового відшкодування, а також змінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором.

9.5.3.      у разі втрати Договору  у період його дії звернутися до  Страховика  з письмовою заявою про видачу дубліката. З моменту видачі дубліката загублений Договір вважається таким, що втратив чинність.

9.5.4.      оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

9.5.5.      відновити страхову суму після настання страхового випадку та виплати страхового відшкодування шляхом сплати додаткового страхового платежу.

9.5.6.      достроково припинити дію Договору  з обов’язковим письмовим повідомленням про це Страховика не пізніше, ніж за 30 календарних днів до  дати передбачуваного припинення дії Договору, якщо інше ним не передбачено.

9.5.7.      невиконання обов`язків Страхувальника особами, що на законних підставах експлуатують транспортний засіб, має такі ж наслідки, як і невиконання їх Страхувальником.

9.6.            Договором можуть бути передбачені інші права та обов’язки Сторін.

 1. 10.                            ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

10.1.                      У разі настання передбаченого договором страхування страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором, Страхувальник або Водій  зобов’язаний:

10.1.1.  при настанні страхового випадку (включаючи розбиття фар, стекол, дзеркал, пошкодження капоту застрахованого наземного транспортного засобу при влученні в них каменів, щебеню або інших предметів) протягом однієї години з місця події (якщо цьому не перешкоджали об’єктивні причини) повідомити про те, що сталося, Страховика (Сервісну компанію) за телефоном, вказаним у Договорі та діяти відповідно до рекомендацій представника Страховика. Письмову заяву про страховий випадок з описом його обставин надати Страховику не пізніше 3 днів (не враховуючи вихідних та святкових днів) з дати настання страхового випадку;

10.1.2.         якщо з об’єктивних причин Страхувальник або Водій, своєчасно не повідомили про подію, що  має ознаки страхового випадку, Диспетчерський центр Страховика (Сервісну компанію), вони повинні підтвердити це документально;

10.1.3.  вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, i негайно (протягом однієї години) заявити про подію у відповідні компетентні органи (органи внутрішніх справ, лікувальний заклад та інші), як цього вимагають обставини і наслідки події;

10.1.4.  при наявності інших учасників ДТП, повідомити Страховика про прізвища, імена по-батькові водіїв, їх контактні телефони, інформацію про поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також марку, модель, державні номери автомобілів таких учасників;

10.1.5.  після настання страхового випадку, надати Страховику можливість оглянути пошкоджений транспортний засіб у світлий час доби протягом трьох робочих днів;

10.1.6.  без письмового дозволу Страховика не проводити ніяких робіт щодо відновлення та зміни стану транспортного засобу, крім заходів, необхідних для транспортування, рятування чи запобігання надзвичайних ситуацій;

10.1.7.  надати Страховику документи, які підтверджують настання страхового випадку;

10.2.                      Умовами Договору  можуть бути передбачені також інші обов’язки Страхувальника при настанні страхового випадку.

10.3.                      Невиконання обов`язків Страхувальника у разі настання страхового випадку особами, що на законних підставах експлуатують транспортний засіб, має такі ж наслідки, як і невиконання їх Страхувальником.

 1. 11.                            ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1.                      Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком відповідно до Договору на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) про порядок виплати страхового відшкодування і страхового акта, що складається Страховиком.

11.2.                      При поданні Страхувальником заяви про настання страхового випадку також подаються наступні документи:

11.2.1.  паспорт або документ, що його замінює;

11.2.2.  довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;

11.2.3.  договір страхування;

11.2.4.  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; тимчасовий реєстраційний талон; документи, що підтверджують наявність  законних підстав  для керування Застрахованим ТЗ;

11.2.5.  посвідчення водія, що на момент настання страхового випадку перебував за кермом транспортного засобу;

11.2.6.  Документами, що підтверджують  настання страхового випадку внаслідок ДТП  є:

11.2.6.1.          довідка ДАІ УМВС України про ДТП встановленого зразка або довідка відповідного компетентного органу іншої держави (у разі настанні ДТП за межами України), що видається при оформленні ДТП;

11.2.6.2.          схема ДТП;

11.2.6.3.          довідка ДАІ УМВС України про ДТП або довідка відповідного компетентного органу іншої держави (у разі настанні ДТП за межами України), що містить інформацію всіх учасників ДТП та про обставини настання ДТП;

11.2.6.4.          в окремих випадках, на розсуд Страховика, належним чином завірена копія постанови суду по адміністративній справі або вироку суду по кримінальній справі;

11.2.6.5.          постанови про порушення кримінальної справи.

11.2.7.  Документами, що підтверджують  настання страхового випадку внаслідок  ризиків передбачених пунктом 5.2.2 – 5.2.3. цих Правил є:

11.2.7.1.          постанова про порушення кримінальної справи або постанова про відмову в порушенні кримінальної справи;

11.2.7.2.          постанова про зупинення досудового слідства, постанова про закриття кримінальної справи (окрім закриття кримінальної справи через відсутність події злочину), постанова про направлення обвинувального висновку прокурору, постанова про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування заходів медичного характеру;

11.2.7.3.          інші документи, що підтверджують настання страхового випадку внаслідок  ризиків, передбачених пунктом 5.2.2 – 5.2.3 цих Правил, щодо даного страхового випадку і передбачені Договором.

11.2.8.  Документами, що підтверджують настання страхового випадку внаслідок  ризиків, передбачених пунктом 5.2.4. цих Правил є:

11.2.8.1.          довідка МНС України;

11.2.8.2.          довідка Гідрометеослужби;

11.2.8.3.          інші документи компетентних органів або організацій, що підтверджують обставини настання страхового випадку, якщо це передбачено Договором.

11.2.9.  Документи, необхідні для визначення розміру страхового відшкодування:

11.2.9.1.          протокол огляду транспортного засобу, складений Страховиком, та фотографії пошкодженого транспортного засобу;

11.2.9.2.          документ, де визначено перелік знищених, пошкоджених або викрадених складових частин транспортного засобу, складеного компетентними органами;

11.2.9.3.          складений Страховиком, на підставі документів, де визначено перелік знищених, пошкоджених або викрадених складових частин транспортного засобу, розрахунок розміру збитків, відповідно до чинного законодавства України;

11.2.9.4.          у разі настання страхового випадку та проведення відновлювального ремонту за межами України – докладними фотознімками (повузловими та панорамними) пошкодженого застрахованого транспортного засобу та окремих його частин, що дозволяють пересвідчитись у розмірах завданого збитку та довідкою станції технічного обслуговування (калькуляцією робіт) щодо технічного стану застрахованого транспортного засобу, окремих його вузлів, деталей та агрегатів та документу, що підтверджує оплату за проведення відновлюваного ремонту.

11.2.10.            Документи необхідні для виплати страхового відшкодування:

11.2.10.1.      заява Страхувальника про порядок виплати страхового відшкодування;

11.2.10.2.      документи, що підтверджують особу отримувача страхового відшкодування;

11.2.10.3.      документ Вигодонабувача про порядок виплати страхового відшкодування.

11.3.                      Договором може бути передбачений інший перелік документів, надання яких Страхувальником  є необхідним у цілях отримання страхового відшкодування.

 1. 12.                            СТРОК ПРИйняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат

12.1.        Рішення про виплату або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування приймає Страховик протягом семи робочих днів після отримання всіх необхідних документів.

12.2.        Страховик має право продовжити строк  складання страхового акту у випадку:

12.2.1.  якщо у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих Страхувальником відомостей та документів, строк складання страхового акту  продовжується на період отримання Страховиком необхідних підтверджуючих документів від організацій, підприємств та установ, які володіють необхідною інформацією, але цей строк не може перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту направлення повідомлення Страхувальнику про продовження строку складання страхового акту;

12.2.2.  якщо на підставі наданих Страхувальником документів неможливо встановити обставини, причини та розмір збитків. В цьому випадку з метою встановлення обставин, причин та розміру збитків Страховик має право призначити розслідування або експертизу (дослідження). Страховий акт складається Страховиком не пізніше 7 (семи) робочих днів після отримання Страховиком остаточних результатів такого розслідування або експертизи, але не пізніше, ніж через 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту направлення повідомлення Страхувальнику про призначення розслідування або експертизи (дослідження).

 1. 13.                            ПОРЯДОК  І УМОВИ виплати СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКУ

13.1.                      Страхове відшкодування за Договором розраховується виходячи з:

13.1.1.                розміру прямого (реального) збитку Страхувальника;

13.1.2.                застрахованих витрат Страхувальника;

13.1.3.                виду та розміру франшизи;

 

13.1.4.                методу встановлення страхової суми за Договором, а саме співвідношення страхової суми за Договором до дійсної вартості Застрахованого ТЗ та/або ДО;

13.1.5.                коефіцієнту  зносу деталей та частин транспортного засобу (визначається відповідно до  нормативних документів, що визначають порядок та методику проведення автотоварознавчих експертиз) на день страхового випадку, якщо це передбачено Договором;

13.1.6.                дійсної вартості Застрахованого ТЗ;

13.1.7.                вартості Застрахованого ТЗ в пошкодженому стані, при цьому Страхувальник не має права відмовлятися від залишків Застрахованого ТЗ та/або ДО на користь Страховика з метою отримання більшої суми страхового відшкодування, якщо Страховик не побажає прийняти його у власність;

13.1.8.                сум відшкодувань, отриманих Страхувальником від особи, відповідальної за заподіяний збиток;

13.1.9.                сум страхових відшкодувань, отриманих Страхувальником за іншими договорами страхування.

13.2.                      При настанні страхового випадку відшкодуванню підлягають прямі (реальні)  збитки, яких зазнав   Страхувальник, а саме:

13.2.1.  витрати на проведення відновлюваного ремонту транспортного засобу, в межах страхової суми, розрахованих відповідно до  законодавства України, цих Правил та Договору;

13.2.2.  вартість транспортного засобу в межах страхової суми (у разі знищення транспортного засобу або незаконного заволодіння ним).

13.3.                      Якщо це передбачено Договором, підлягають відшкодуванню в межах страхової суми  такі витрати Страхувальника:

13.3.1.  витрати на проведення експертиз та досліджень, необхідних для визначення обставин настання страхового випадку та/або визначення розміру збитків. У тому разі, якщо одна із сторін за Договором не погодиться з висновками експерта, вона має право звернутись до іншого з оплатою його послуг за власний рахунок;

13.3.2.  витрати на рятування i доставку (до 50 км) транспортного засобу до найближчої станції технічного обслуговування або стоянки, що охороняється;

13.3.3.  витрати на отримання довідок необхідних для визначення обставин настання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування;

13.3.4.   інші витрати, які передбачені Договором.

13.4.                      Відшкодуванню не підлягають:

13.4.1.  Втрата товарної вартості та відновлення втрачених експлуатаційних якостей транспортного засобу;

13.4.2.  Моральна шкода;

13.4.3.  Витрати на оренду чи наймання іншого транспортного засобу;

13.4.4.  Витрати на ремонт та/або технічне обслуговування транспортного засобу, що не викликані настанням страхового випадку;

13.4.5.  Витрати на проведення робіт, що пов’язані з переобладнанням транспортного засобу, ремонтом та/або заміною його окремих частин, деталей внаслідок їх зносу, технічного браку, поломки, тощо;

13.4.6.  Витрати на заміну замість ремонту тих чи інших деталей, вузлів та агрегатів у зборі, через відсутність у ремонтних підприємств необхідних запасних частин, деталей та технологічного обладнання для їх ремонту;

13.4.7.  Витрати на частини, деталі, що потребують заміни та перевищують запропоновану Страховиком ціну на такі частини, деталі, якщо Страхувальник придбав ці частини, деталі за більш високими цінами;

13.4.8.  Витрати на відновлення та фарбування деталей, які безпосередньо не були пошкодженні під час настання страхового випадку;

13.4.9.  Витрати пов’язані з дефектуванням, складанням калькуляції вартості відновлюваного ремонту та/або з стоянкою транспортного засобу Страхувальника на станціях технічного обслуговування.

13.4.10.            Страхове відшкодування та витрати Страховика за один або декілька страхових випадків не можуть перевищувати страхову суму, що обумовлена Договором.

13.4.11.            Договір  діє до визначеної в ньому дати в межах суми, що є різницею між страховою сумою і сумою виплачених за цим Договором страхових відшкодувань. Страхова сума вважається зменшеною з дати настання страхового випадку.

13.4.12.            Після сплати страхового відшкодування у разі  повної конструктивної загибелі  чи незаконного заволодіння транспортним засобом дія Договору  припиняється з моменту  виплати страхового відшкодування, повернення страхових премій за Договором  не здійснюється.

13.4.13.            Якщо виявиться, що в момент настання страхового випадку транспортний засіб використовувався із змінами у ризику, про які не було повідомлено Страховику відповідно до пункту 9.3.7 цих Правил, а саме – за кермом Застрахованого ТЗ в момент страхового випадку знаходився водій, стаж якого менший, ніж заявлений при укладанні Договору; транспортний засіб використовувався в якості «таксі» (якщо він не застрахований як «транспортний засіб – таксі»); Застрахований ТЗ передано в оренду, прокат або лізинг; протиугінний пристрій вийшов з ладу; тощо,  Страховик зменшує страхову виплату пропорційно відношенню фактично сплаченої страховій премії до страхової премії, розрахованої з урахуванням зміни у ризику.

13.4.14.            Розмір збитків визначається на підставі документів згідно з розділом 11 цих Правил.

13.4.15.            Якщо інше не передбачено Договором, у разі незаконного заволодіння           Застрахованим ТЗ,  після порушення  кримінальної справи страхова виплата провадиться у розмірі 30% страхового відшкодування, решта страхового відшкодування за винятком франшизи – після зупинення або закінчення досудового слідства (окрім закінчення досудового слідства внаслідок закриття кримінальної справи через відсутність події злочину),  але не раніше, ніж через два місяці. Страхувальник має право отримати страхове відшкодування у вказаному порядку виключно за умови відсутності його вини у незаконному заволодінні Застрахованим ТЗ.

13.4.16.            При незаконному заволодінні Застрахованим ТЗ Страхувальник зобов’язаний  передати Страховику свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу i повний комплект оригінальних ключів.

13.4.17.            При страхуванні транспортного засобу на повну дійсну вартість, у разі його знищення (коли розмір збитку за оцінкою Страховика перевищує 75% страхової суми), Страховик виплачує страхове відшкодування у розмірі всієї страхової суми за вирахуванням безумовної франшизи і вартості транспортного засобу в пошкодженому стані, а також інших витрат, проведених за рахунок страхового відшкодування. При цьому вартість транспортного засобу у пошкодженому стані  за рішенням Страховика визначається або шляхом експертної оцінки, або визначенням ціни реалізації цього транспортного засобу, якщо Договором не передбачено інше.

13.4.18.            Страховик залишає за собою право запропонувати Страхувальнику передати Страховику залишки Застрахованого ТЗ і, в разі погодження Страхувальника, здійснити страхове відшкодування у розмірі страхової суми за мінусом безумовної франшизи, а також інших витрат, проведених за рахунок страхового відшкодування.

13.5.                      У випадку пошкодження Застрахованого ТЗ розмір прямого (реального) збитку встановлюється у розмірі вартості відновлювального ремонту Застрахованого ТЗ, якщо Договором не встановлено інше.

13.6.                      Вартість відновлювального ремонту Застрахованого ТЗ складається з вартості придбання запасних частин, витратних матеріалів та вартості ремонтних робіт, та може визначатися на підставі:

13.6.1.                розрахунку Страховика, виконаного відповідно до вимог Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів;

13.6.2.                калькуляції СТО, на яку Страхувальник був направлений Страховиком;

13.6.3.                калькуляції СТО за вибором Страхувальника;

при цьому:

13.6.4.                застосовані в калькуляції СТО  ціни на запасні частини/матеріали та роботи не можуть бути вищими за аналогічні ціни, що на момент складення акту автотоварознавчого дослідження або калькуляції СТО діють у СТО, що підтримує гарантійні зобов’язання виробника/імпортера/офіційного дилера марки Застрахованого ТЗ;

13.6.5.                за Страховиком залишається право призначити та оплатити за власний кошт послуги експерта/ оцінювача у цілях визначення прямого збитку Страхувальника незважаючи на умову Договору щодо визначення вартості відновлювального ремонту Застрахованого ТЗ на підставі  СТО.

13.7.                      Конкретний варіант визначення розміру відновлювального ремонту обирається Страхувальником и зазначається в Договорі на момент його укладення.

У випадку, якщо під час відновлювального ремонту в застрахованому транспортному засобі будуть виявлені приховані дефекти, що є безпосереднім наслідком страхового випадку, Страхувальник повинен негайно (але не пізніше, ніж через 48 годин з моменту виявлення таких дефектів) повідомити про це Страховика і надати можливість огляду таких дефектів. В іншому разі, Страховик має право відмовити у відшкодуванні збитку в частині усунення таких дефектів.

13.8.                      При настанні страхових випадків за межами території України та  необхідності здійснення ремонту на місці ДТП, Страховик оплачує вартість використаних для ремонту запасних частин та матеріалів за курсом Національного банку України на день оплати ремонту Страхувальником, а трудовитрати оплачуються, виходячи з розцінок, що діяли в Україні на момент проведення ремонтних робіт.

13.9.                      При страхуванні транспортного засобу на суму в «частці від дійсної вартості» страхове відшкодування виплачується  Страховиком в тій же пропорції від розміру збитків.

13.10.                  Виплата страхового відшкодування може здійснюватись:

13.10.1.            Страхувальнику;

13.10.2.            Вигодонабувачу;

13.10.3.            Юридичній особі або фізичній особі – підприємцю, що здійснює ремонт застрахованого транспортного засобу;

13.10.4.            Постачальнику запасних частин;

13.10.5.            Постачальнику транспортного засобу.

13.11.                  Якщо Договором не передбачено інше, у  випадку, коли страхове відшкодування сплачується Страхувальнику або Вигодонабувачу,  виплата здійснюється без урахування ПДВ. У разі, якщо Страхувальник пред’явить Страховику для огляду відновлений (відремонтований) ТЗ та надасть Страховику документи, що підтверджують: факт виконання відновлювальних (ремонтних) робіт та факт їх оплати з урахуванням ПДВ, то Страховик може здійснити доплату страхового відшкодування в розмірі сплаченого Страхувальником ПДВ. При цьому загальний розмір страхового відшкодування, сплаченого Страхувальнику за таким страховим випадком, не може перевищувати суму, яка визначається як сума розміру збитку, без урахування ПДВ, та розміру ПДВ, який нараховується на цей розмір збитку.

13.12.                   Страховик виплачує страхове відшкодування протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня складання страхового акта.

13.13.                  Страхові виплати здійснюються тією валютою, яка передбачена договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.

13.14.                  У разі, якщо знайдено Застрахований ТЗ, яким незаконно заволоділи, Страхувальник зобов’язаний протягом одного місяця повернути Страховику одержане за нього страхове відшкодування за вирахуванням узгоджених зі Страховиком витрат на проведення відновлюваного ремонту. У випадку неповернення Страхувальником страхового відшкодування Страховик має право звернутись із позовом про повернення страхового відшкодування у порядку  встановленому  законодавством України.

13.15.                  Після повернення Страховику суми страхового відшкодування за вирахуванням узгоджених зі Страховиком витрат на проведення відновлювального ремонту, Страховик повертає Страхувальнику (Вигодонабувачу) за його вимогою свідоцтво про реєстрацію і повний комплект оригінальних ключів, що були надані.

13.16.                  Страховик, який виплатив страхове відшкодування, має право  пред’явити позов до особи, відповідальної за заподіяні збитки, відповідно до  законодавства.

13.17.                  Страхувальник, який одержав від особи, винної у настанні страхового випадку повне відшкодування збитків, втрачає право на одержання страхового відшкодування. У разі, якщо збитки відшкодовано частково, страхове відшкодування виплачується Страховиком з урахуванням суми, що одержана Страхувальником від особи, яка заподіяла збитки.

13.18.                  Страховик має право встановлювати у договорі страхування особливий порядок визначення розміру та виплати страхового відшкодування, що не суперечить чинному законодавству України.

 1. 14.                            ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

14.1.                      Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо:

14.1.1.  Страхувальник або Водій здійснив навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, яка на законних підставах експлуатує транспортний засіб, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

14.1.2.  Страхувальник або Водій   вчинив умисний злочин, що призвів до страхового випадку;

14.1.3.  Страхувальник подав Страховикові свідомо неправдиві відомості про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку;

14.1.4.  Страхувальник отримав повне відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

14.1.5.  Водій залишив застрахований наземний транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і використання без дозволу;

14.1.6.  Перевіркою після незаконного заволодіння транспортним засобом буде встановлено, що автомобіль знаходиться в базах даних «Угон СНД», «Угон Інтерпол», «Арешт» та/або інших базах даних компетентних органів та/або ввезений в Україну з порушенням порядку і правил ввозу транспортних засобів;

14.1.7.  Під час розслідування обставин настання страхового випадку Страховиком буде встановлено порушення Страхувальником норм митного законодавства   та/або порядку реєстрації транспортного засобу;

14.1.8.  На підставі аварійного сертифікату  незалежного Аварійного комісара або висновку експерту буде встановлено, що Страхувальник  або особа, яка на законних підставах експлуатує наземний транспортний засіб, повідомив неправдиві відомості про обставини настання страхового випадку та/або неправдиві відомості про предмет договору страхування;

14.1.9.  Страхувальник або особа, яка на законних підставах експлуатує наземний транспортний засіб, при настанні страхового випадку негайно (протягом однієї години) не заявив про такий випадок у відповідні державні органи, залежно від характеру, обставин і наслідків події  (ДТП – органи ДАІ МВС України, протиправні дії третіх осіб – органи МВС України, пожежа, стихійні явища – органи МНС України, тощо);

14.1.10.            Страхувальник або Водій після настання страхового випадку залишив місце ДТП до прибуття працівників ДАІ МВС України, або, на вимогу працівників міліції, ухилився від проведення в установленому порядку медичного огляду для визначення стану алкогольного сп’яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин та/або вживав алкогольні напої, наркотичні чи токсичні речовини після настання ДТП до закінчення процедури оформлення ДТП;

14.1.11.            Страхувальник або Водій знехтував заходами (не виконав дій) щодо рятування та збереження Застрахованого ТЗ після настання страхового випадку, зокрема у разі причетності до ДТП або вимушеної зупинки транспортного засобу не ввімкнув аварійну світлову сигналізацію та не встановив знак аварійної зупинки відповідно до вимог ПДР;

14.1.12.            Страхувальник або Водій після настання страхового випадку, не надав Страховику можливості оглянути пошкоджений транспортний засіб у світлий час доби протягом трьох робочих днів;

14.1.13.            Страхувальник або Водій після настання страхового випадку не надав всіх необхідних документів, які підтверджують настання страхового випадку;

14.1.14.            Страхувальник не надав документів, які необхідні для прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування, подав документи, оформлені з порушенням дійсних норм (відсутні номер, печатка чи дата, наявність виправлень), чи подав документи, які містять недостовірну інформацію щодо строку, причин обставин страхового випадку та розміру збитку;

14.1.15.            Страхувальник впродовж трьох робочих днів не повідомив про зміну власника транспортного засобу; заміну двигуна / кузова, перефарбування автомобіля; втрату ключів, номерних знаків, реєстраційних документів на застрахований транспортний засіб.

14.2.                      Якщо це передбачено Договором, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його на 50%, якщо:

14.2.1.  Страхувальник (Водій) своєчасно не повідомив Страховика (Сервісну компанію) за телефонами, вказаними у страховому полісі, про настання страхового випадку та/або своєчасно не надіслав Страховику заяву про страховий випадок без поважних на це причин або створив Страховикові перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

14.2.2.  страховий випадок (ДТП) стався внаслідок  порушення ПДР  Страхувальником (Водієм), а саме:

14.2.2.1.          проїзд на заборонний сигнал світлофора чи жест регулювальника;

14.2.2.2.          виїзд на зустрічну смугу руху з перетином подвійної осьової лінії (лінія 1.3 згідно ДСТУ 2587-94) або розділювальної смуги;

14.2.2.3.          перетин дороги, на якій транспортні потоки розділені подвійною осьовою лінією (лінія 1.3 згідно ДСТУ 2587-94) або розділювальною смугою;

14.2.2.4.          виїзд на трамвайну колію зустрічного руху;

14.2.2.5.          перевищення швидкості руху більше ніж на 20 км/год. від встановленої ПДР;

14.2.2.6.          порушення правил проїзду залізничних переїздів.

14.3.                      У договорі страхування можуть бути передбачені й інші підстави для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування, які не  суперечать закону.

 1. 15.                            УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

15.1.                      Дія Договору страхування закінчується 0 24 годині 00 хвилин (за київським часом) дати, визначеної в Договорі страхування як дата закінчення строку дії Договору страхування, а також у разі:

15.1.1.                Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

15.1.2.                Несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені Договором строки, якщо інше не  передбачено умовами Договору;

15.1.3.                Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23, 24 Закону України «Про страхування»;

15.1.4.                Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.

15.1.5.                Прийняття судового рішення про визнання Договору  недійсним.

15.1.6.                В інших випадках, передбачених законом України.

15.2.                      Дію Договору  також може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено Договором.

15.3.                      Про намір достроково припинити дію Договору  будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до дати припинення Договору, якщо інше ним не передбачено.

15.4.                      У разі дострокового припинення дії Договору  за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

15.5.                      Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж повністю.

15.6.                      У разі дострокового припинення дії Договору   за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

15.7.                      Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування (в тому числі, повідомлення Страхувальником в заяві на страхування неправдивих відомостей про предмет договору страхування), то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором.

15.8.                      У випадку дострокового припинення дії Договору  повернення страхового платежу не може бути здійснено в іншій формі, ніж та, в якій був сплачений платіж (безготівковий або готівковий розрахунок).

 1. 16.                            ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ Спорів

16.1.                      Всі спори щодо Договору вирішуються шляхом переговорів та, за необхідності, із залученням незалежних експертів.

16.2.                      При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спірні питання розв’язуються у судовому порядку згідно з законодавством України.

16.3.                      Строк позовної давності в частині пред’явлення вимог щодо виплати страхового відшкодування регламентується законодавством.

 

 

 1. 17.                            СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ

17.1.                      Страховий тариф встановлюється в відсотках від страхової суми. Базові страхові тарифи, що застосовуються при укладанні договорів страхування на підставі цих Правил, зазначені в Додатку 1 до цих Правил.

17.2.                      Страхувальник зобов’язаний внести Страховику страхову  премію як плату за страхування.

17.3.                      Страхова  премія  визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого встановлюється у договорі страхування залежно від прийнятих на страхування ризиків, страхових сум, розміру франшизи, строку страхування, предмету договору страхування                         (марки, моделі, року випуску наземного транспортного засобу); стажу водія (якщо водіїв декілька, то кожного з них); наявності охоронної сигналізації та протиугінних пристроїв та інших чинників в залежності від конкретних умов страхування.

17.4.                      Страхова премія може бути сплачена готівкою в касу Страховика або безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника).

17.5.                      Страхувальники-резиденти згідно з укладеним договором страхування мають право вносити  платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник-нерезидент – у іноземній вільноконвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених законодавством України.

17.6.                      Визначена в Договорі  страхова премія  за узгодженням сторін  може сплачуватися одноразово або частинами. Конкретні умови та строки сплати страхової премії  встановлюються Договором.

 1. 18.                            ОСОБЛИВІ УМОВИ

18.1.                      Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом України «Про страхування», повинні бути передбачені Договором.

18.2.                      Цими Правилами передбачено систему “БОНУС-МАЛУС”:

18.3.                      Для Страхувальників застосовується система знижок і надбавок, що залежить від результатів страхування за договорами страхування наземного транспорту. Знижки діють тільки для транспортних засобів, що страхувалися на строк не менше 1 (одного) року.

18.3.1.                У разі укладання першого договору страхування наземного транспорту зі Страховиком Страхувальникові встановлюється тарифний клас “5”, за яким страховий тариф встановлюється у розмірі 100% базового страхового тарифу. При укладенні інших наступних договорів страхування наземного транспорту за підсумками проходження першого договору страхування наземного транспорту протягом перших 11-ти місяців, а надалі і за останній місяць попереднього першого договору страхування наземного транспорту, здійснюється зміна тарифного класу за системою “БОНУС-МАЛУС”.

18.3.2.                Зміна тарифного класу за системою “БОНУС-МАЛУС” здійснюється таким чином:

18.3.2.1.          Страхувальник погіршив клас, якщо протягом року дії Договору:

а)                                ним подана заява про сплату страхового відшкодування збитків за випадком ДТП, що відбувся з вини (у тому числі й часткової) Страхувальника або Водія. Кожна заява на виплату збільшує клас на одну одиницю;

б)                                проведено два і більше відшкодування по збитках, які пов’язані з пошкодженнями, спробою незаконного заволодіння Застрахованим ТЗ, пожежею та інше, при цьому кожна наступна виплата страхового відшкодування, починаючи з другої,  погіршує тарифний клас на одну одиницю.

в)                                якщо новий транспортний засіб, що приймається на страхування, куплено замість зниклого або пошкодженого внаслідок ДТП, йому присвоюється клас “6”.

18.3.2.2.          Страхувальник покращує тарифний клас на 1 одиницю, якщо протягом року:

а)                                ним не заявлено жодної вимоги щодо виплати страхового відшкодування;

б)                                ним заявлені претензії, але Страховик повністю компенсував їх шляхом суброгації.

18.3.3.                Таблиця тарифних класів та відношення визначеного тарифу до базового страхового тарифу:

Вихідний тарифний клас

Тариф у % до базового страхового тарифу

Вихідний тарифний клас

Тариф у % до базового страхового тарифу

1

75

7

125

2

80

8

145

3

85

9

160

4

90

10

175

5

100

11

190

6

110

12

 200

18.3.4.                Знижки та надбавки за системою “БОНУС-МАЛУС” зберігаються за Страхувальником у разі страхування іншого транспортного засобу за іншим договором страхування наземного транспорту.

18.3.5.                У разі перерви у страхуванні знижки і надбавки зберігаються за тим же Страхувальником протягом 2 (двох) календарних років.

18.4.                      Права та обов’язки сторін Договору, підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, що зазначені у Правилах, але не передбачені Законом України „Про страхування”, повинні бути передбачені Договором.

18.5.                      Договір може містити інші положення, ніж ті, що передбачені Правилами, якщо такі положення не суперечать закону.

18.6.                      Зміни до Правил Страховик зобов’язаний подати для реєстрації до Уповноваженого органу.