Фінансова звітність 2015

 

ТОВ „АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛИСЕНКО”

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 4169 від 26.06.2008р.

ЄДРПОУ 35796588, п/р № 2600090729 в АТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805

36007, м.Полтава, вул.Кучеренка,4,кв.49, тел.0532 677007, 050 5582871

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АГРОПОЛІС»,

яка складена відповідно до МСФЗ за рік,

що закінчився 31 грудня 2015 року.

 1. 1.     Адресат.

Аудиторський звіт призначається для управлінського персоналу та засновників Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “АГРОПОЛІС” та може надаватись для Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері  ринків фінансових послуг.

Основні відомості про страховика:

Повна назва

Товариство з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “АГРОПОЛІС”Код за ЄДРПОУ38451237Місцезнаходження:03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5,оф.(кв)55.Дата державної  реєстраціїДата державної реєстрації 17.10.2012 р., реєстраційний номер 10701020000047762,  Орган державної реєстрації Печерська районна в місті Києві Державна адміністраціяДата внесення змін до установчих документів Основні види діяльності:65.12 Інші види страхування, крім страхування життя, 65.20 перестрахування, 66.21 оцінювання ризиків завданої шкоди, 66.22 діяльність страхових агентів і брокерів, 66.29 інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Чисельність працівників на 31.12.2015р.5Банківські реквізитиПАТ КБ “ЄВРОБАНК”, МФО 380355, р/р 26505072100001;

ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302 р/р 26506001808701;

ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива»», МФО 380054, р/р 2650400167446Відокремлені підрозділи-Дозволи, ліцензії:Товариство зареєстроване як фінансова установа Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та має Свідоцтво про реєстрацію від 07.03.2013 року №796 серії СТ №605. Реєстраційний номер 11102830.

 

Список ліцензій ТДВ “СК “АГРОПОЛІС” станом на 31.12.2015 року:

№ п/п

Серія та № ліцензії

Дата видачі ліцензії

Орган, який видав ліцензію

Вид страхової діяльності, на яку видано ліцензію

-                    Строк дії ліцензії

з

по

У формі добровільного:

1. АЕ № 198689 29.04.2013 р.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Страхування майна (крім залізничного,наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажу та багажу (вантажобагажу).

11.04.2013

безстроковий

2. АЕ № 198691 29.04.2013 р.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Страхування сільськогосподарської продукції

11.04.2013

безстроковий

3. АЕ № 198690 29.04.2013 р.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

11.04.2013

безстроковий

4. АЕ № 198654 29.04.2013 р..

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Страхування від нещасних випадків

11.04.2013

безстроковий

5. АЕ № 198687 29.04.2013 р.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності  власників наземного транспорту, відповідальності  власників повітряного транспорту, відповідальності  власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

11.04.2013

безстроковий

6. АЕ № 198688 29.04.2013 р.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

11.04.2013

безстроковий

У формі обов’язкового:

- -

-

- -

-

-

 

3.Висновок ( Звіт ) щодо фінансових звітів

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “АГРОПОЛІС” (надалі – ТДВ “СК “АГРОПОЛІС” )  за 2015 рік, що додається, та включає наступні фінансові звіти, складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів України:

-    Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2015р. ( Форма №1 );

-         Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2015 рік (Форма №2 );

-         Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2015 рік (Форма №3 );

-          Звіт про власний капітал за 2015 рік ( Форма №4 ),

-                               Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, що містять опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи бухгалтерського обліку, встановленої  Міжнародними стандартами фінансової звітності ( МСФЗ ).

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання доданих фінансових звітів згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності, встановленої  МСФЗ, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки

 

Відповідальність аудитора:

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» ( в редакції Закону України від 14.09.2006р. № 140-V ) та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, видання 2014 року, прийнятих в якості Національних стан­дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29.12.2015 року. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність, що додається,  відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ТДВ“СК “АГРОПОЛІС” станом на 31 грудня 2015р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Пояснювальний параграф

ТДВ «СК «АГРОПОЛІС» склало окрему звітність за 2015 рік у відповідності з Розпорядженням Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг України №39 від 03.02.2004р. (зі змінами та доповненнями),  яким визначені умови «Порядку складання звітних даних страховиків»,щодо якої ми надали окремий аудиторський звіт для управлінського персоналу,  учасниківта Нацкомфінпослуг,в якому висловлена  не модифікована  думка з пояснювальним параграфом щодо цієї звітності.

 

4.Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів:

думка аудитора щодо відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам та/або коректності визначення;

4.1.можливості (спроможності) страховиком безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців

Аудиторами були проведені процедури  згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність», за результатами яких ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності ТДВ «СК «АГРОПОЛІС»  безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців з дати балансу – 31.12.2015 року.

4.2. відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом страховика облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності

Облікова політика по Міжнародним стандартам фінансової звітності ( МСФЗ) ТДВ «СК «АГРОПОЛІС» та методи її застосування визначені «Положенням про облікову політику», затвердженим наказом  № 01-1/14 від 09.01 2014р.

Облікова політика Товариства відповідає Концептуальній  основі фінансової звітності,  виданої РМСБО, та вимогам  МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” .

На протязі 2015 року облікова політика була незмінною та розкрита в Примітках до річної фінансової звітності за 2015 рік у відповідності до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку ( МСБО ) 1 «Подання фінансової звітності».

Облікова політика Товариства базується на наступних принципах:

 • Мета  фінансової  звітності  загального  призначення -   надати  фінансову  інформацію  про суб’єкт  господарювання,  що звітує,  яка  є  корисною  для нинішніх  та  потенційних  інвесторів,  позикодавців  та  інших  кредиторів  у прийнятті рішень про надання ресурсів цьому суб’єктові господарювання. Такі рішення охоплюють придбання, продаж або утримування інструментів власного капіталу та боргових інструментів, а також надання або погашення позик та інших форм кредитів.
 •  Бухгалтерський облік за принципом нарахування описує наслідки операцій та інших подій та обставин на економічні ресурси суб’єкта господарювання, що звітує, та вимоги до цього у періоди, у які такі

наслідки сталися, навіть якщо отримання відповідних грошових коштів та їх сплата відбуваються в іншому періоді.

 •  Фінансові звіти базуються на оцінках, судженнях та моделях.
 • Врахування витрат та вигід на подання та розкриття інформації.
 • Припущення про безперервність діяльності: припускається,  що суб’єкт господарювання не має  ні наміру,  ні  потреби  ліквідуватися  або  суттєво  звужувати  масштаби  своєї діяльності.

Основоположними  якісними  характеристиками  є:

доречність  та  правдиве подання, суттєвість щодо подання інформації.

Посилювальні якісні характеристики: зіставність, можливість перевірки, вчасність та зрозумілість.

 

Фінансова звітність ТДВ «СК «АГРОПОЛІС» за 2015 рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( МСФЗ) на основі моделі історичної собівартості.

В Примітках розкрита інформація щодо:

фінансових інструментів, активів та зобов’язань, їх визнання, обліку  та оцінки;

обліку податків на прибуток;

методів нарахування резервів ( в тому числі страхових);

визнання доходів та витрат ( в тому числі аквізиційних );

опис операцій страхування та перестрахування, страхових продуктів;

основи для припущень управлінського персоналу при здійсненні оцінок;

оцінки впливу нових стандартів обліку;

політики та методів  управління ризиками;

оцінки  адекватності страхових зобов’язань.

Склад та зміст фінансової звітності  ТДВ «СК «АГРОПОЛІС» за 2015 рік відповідає МСФЗ. Формування  страхових резервів здійснено у відповідності з базовими принципами МСФЗ, а також проведено  перевірку на адекватність нарахування резервів.

Інвентаризація активів та зобов’язань станом  на 31.12.2015р. була проведена під час обов’язкової інвентаризації перед складанням річної звітності, згідно вимог “Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 № 69 (із змінами). Результати проведення інвентаризації вірно відображені в бухгалтерському обліку та звітності.

Таким чином, обрана ТДВ «СК «АГРОПОЛІС»  облікова політика  в усіх суттєвих моментах відповідає  вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності.

4.3. перевищення вартості чистих активів страховика над зареєстрованим розміром статутного капіталу станом на кінець звітного періоду

Частиною 4 статті 151 ЦКУ встановлено, що: «4. До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються положення цього Кодексу про товариство з обмеженою відповідальністю, якщо інше не встановлено статутом товариства і законом».

Одночасно, частиною 4 статті 144 ЦКУ встановлено, що: «4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації».
Аудитором проведено порівняння вартості чистих активів товариства із розміром статутного капіталу, в результаті якого встановлено, що :

Вартість чистих активів ТДВ «СК «АГРОПОЛІС» станом на 31.12.2015 року становить 11678 тис.грн. ( рядок 1495 балансу на 31.12.2015р.).

Розмір статутного капіталу, відображений по рядку 1400 балансу «Зареєстрований (пайовий) капітал» в сумі 11450 тис.грн.

 

Таким чином, перевищення вартості чистих активів страховика над зареєстрованим розміром статутного капіталу станом на кінець звітного періоду – 31.12.2015 року, становить 228 тис.грн.

4.4. адекватності організації та проведення страховиком внутрішнього аудиту (контролю)

Згідно вимог «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах», затвердженого РозпорядженнямНацкомфінпослуг №1772 від 05.06.2014 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2014р. за № 885/25662, в страховій компанії створено Службу внутрішнього аудиту (контролю) – це окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), і підпорядковуються наглядовій раді та звітує перед нею.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) організаційно не залежить від інших підрозділів ТДВ «СК «АГРОПОЛІС»  (не підпорядковується виконавчим органам товариства).

Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) ТДВ «СК «АГРОПОЛІС»  базується на принципах чесності, об’єктивності, конфіденційності, професійної компетентності.

Порядок діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю), її статус, функціональні обов’язки та повноваження визначаються положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке розроблено ТДВ «СК «АГРОПОЛІС»  та затверджено рішенням наглядової ради.

Нами, як зовнішніми аудиторами, був здійснений запит до найвищого управлінського персоналу страховика щодо використання роботи внутрішнього аудитора у відповідності до МСА 610«Використання роботи внутрішніх аудиторів», але дані щодо роботи внутрішнього аудитора ( плани роботи, звіти, тощо ), нами не були отримані.

 

Таким чином, аудитором підтверджується адекватність організації внутрішнього аудиту (контролю), а щодо проведення страховиком внутрішнього аудиту, думка не висловлюється.

4.5. запровадження страховиком системи управління ризиками

Управління ризикамив Страховій компанії описується в Примітці  16. «Управління фінансовими і страховими ризиками» до річної фінансової звітності за 2015 рік, де вказано:

«Функціяуправління ризикамив Страховій компанії здійснюєтьсястосовно фінансовихризиків(кредитного, ринковоготаризикуліквідності), атакожопераційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризиквключаєринковий ризик(у тому числі валютний ризик, ризикпроцентної ставкита іншийціновийризик), кредитний ризикіризикліквідності. Страхова компанія не вважаєціризикиістотними, отже, не встановлюєконкретні завданняі нерозробляєполітикуз управлінняцимиризиками. Управління операційнимитаюридичними ризикамиспрямованона забезпечення належного функціонуваннявнутрішніхпроцедуртаполітикидля скорочення цихризиків до мінімуму.

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування – це ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок цього непередбачуваним.

Страхова компанія контролює страховий ризик шляхом:

 • стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Страхова компанія встановлює ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які воно може відшкодувати, і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів проводиться з метою всебічного аналізу пов’язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків з точки зору майбутніх доходів.
 • укладання відповідних договорів перестрахування.Страхова компанія прагне диверсифікувати діяльність з перестрахування, використовуючи як договори облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування. Крім того, політика Страхової компанії передбачає максимальне утримання ризику відповідальності по окремих страхових продуктах.

Страхова компанія здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентраціюстрахового ризику за напрямками страхової діяльності. Відповідна інформація представлена ​​в Примітці 12».

Таким чином, на думку аудитора, страховиком запроваджена система управління ризиками.

 

5. Інші питання

 

5.1.Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав  розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та  управління,  спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

 

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ТДВ “СК “АГРОПОЛІС” внаслідок шахрайства.

 

5.2.Під час виконання завдання   аудитор  здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Аудитором  було виконане завдання з надання достатньої впевненості щодо відповідності  річних звітних даних страховика  ТДВ “СК “АГРОПОЛІС” за 2015 рік вимогам «Порядку  складання звітних даних страховиків», затвердженого  Розпорядженням Держфінпослуг України від 03.02.04. № 39  ( у редакції розпорядження  Держфінпослуг  від 15.09.2005  N 4619 ), зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України   23.04.2004р. за N 517/9116  ( із змінами ).

За наслідками виконання цього завдання аудитором була висловлена не модифікована  думка.

 

Аудитор не  отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацію, що міститься в Річних звітних даних страховика ТДВ “СК “АГРОПОЛІС” за 2015 рік, і подається до Комісії.

 

 

 

 

6. Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Лисенко»
Код за ЄДРПОУ 35796588
Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (АПУ) Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4169, видане рішенням АПУ від 26.06.2008 р. № 191/3, термін чинності продовжений Рішенням АПУ № 271/3 від 30.05.2013р. до 30.05.2018р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю № 0122 видане рішенням АПУ № 231/6 від 26.05.2011р.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000147 від 13.08.2013р., строком дії з 13.08.2013р. до 30.05.2018р.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого Нацкомфінпослуг Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія ( без серії ) реєстраційний  №0105 від 13.02.2014р., строком дії з 13.02.2014р. до 30.05.2018р.
Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Лисенко Ольга Олександрівна, сертифікат аудитора серії А №000656, виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р., строком дії до 25.01.2020 р.
Лазоренко Майя Володимирівна, сертифікат аудитора серії А №000468, виданий рішенням АПУ № 39 від 30.11.1995р., строком дії до 30.11.2019р.
Конишева Юлія Олександрівна, сертифікат аудитора серії А №005658, виданий рішенням АПУ № 130  від 25.12.2003р., строком дії до 25.12.2018р.
Місцезнаходження 36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, вул. Кучеренка, буд. 4, кв. 49
Адреса офісу 36020, м.Полтава, вул.Котляревського, 1/27, к.518
Телефон

e – mail:0505582871

auditlysenko@gmail.com

 

7.Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту

Договір №2/2016/СК

вiд 01.03. 2016 р.Дата початку i дата закінчення проведення аудиту01.03.2016 р. – 31. 03.2016р.

 

 

Аудитор                                                           ____________    Лазоренко М.В.

сертифікат серії А №000468,виданий рішенням АПУ                               ( підпис )

№ 39 від 30.11.95р., строком дії до 30.11.2019р.

дипломМССБА (ICCAA ) 20.12.2004р

DipIFR (rus) ACCA

 

Директор ТОВ «АФ «Лисенко»

сертифікат аудитора серії А №000656,виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.96р., строком дії до 25.01.2020 р.

сертифікований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифікат № 0003193, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.04.2005р.

диплом по МСФЗ ( IFRS ) виданий Інститутом сертифікованих фінансових менеджерів ( ICFM) 20.02.2013р.

(підпис)

 

 

Лисенко О.О.

 

31.03.2016 року

36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, к.518

Контрольна сума D37D36198E20AE8FBD3E49CDF1B1C9AE629A5D3A
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 16 лютого 2016 р.
Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АГРОПОЛІС” за ЄДРПОУ 38451237
Територія Україна за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Інші види страхування за КОПФГ
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників _____ Контрольна сума D37D36198E20AE8FBD3E49CDF1B1C9AE629A5D3A
Адреса, телефон 03150 КИЇВ, КИЇВ 150, АНРІ БАРБЮСА, буд.5, корп.-, оф.(кв.)55
044 2466540 ,2870376
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма N 1   Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 115 104
первісна вартість 1001 128 128
накопичена амортизація 1002 13 24
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 5 3
первісна вартість 1011 8 8
знос 1012 3 5
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 120 107
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 189 33
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 22 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9790 9790
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 11935 2169
Готівка 1166 2 1
Рахунки в банках 1167 11935 2168
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 91 10
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 91 10
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 22027 12002
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 22147 12109
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11450 11450
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 11035 1507
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1069 -1279
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 21416 11678
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 418 264
у тому числі:резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 66 49
резерв незароблених премій 1533 352 215
інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 418 264
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 110 107
розрахунками з бюджетом 1620 41 11
у тому числі з податку на прибуток 1621 41 11
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 0 0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 127 49
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 35 0
Усього за розділом IІІ 1695 313 167
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 22147 12109
Керівник СЄДОВ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ___________________
(підпис)
Головний бухгалтер Виговська Леся Миколаївна ___________________

 

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 16 лютого 2016 р.
Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АГРОПОЛІС” за ЄДРПОУ 38451237
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік
Форма №3     Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 515 638
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 9790 169
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 583 506
Праці 3105 75 116
Відрахувань на соціальні заходи 3110 33 48
Зобов’язань з податків і зборів 3115 17 0
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 41 43
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 0 0
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 2 23
Витрачання на оплату авансів 3135 0 0
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 156 140
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0
Інші витрачання 3190 9790 186
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -392 -255
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 188 115
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 0 0
необоротних активів 3260 0 0
Виплати за деривативами 3270 0 0
Витрачання на надання позик 3275 0 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0 0
Інші платежі 3290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 188 115
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 1472 11035
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 0 0
Погашення позик 3350 35 0
Сплату дивідендів 3355 0 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0 0
Інші платежі 3390 11000 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -9563 11035
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -9767 10895
Залишок коштів на початок року 3405 11935 1040
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2168 11935
Керівник СЄДОВ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ___________________
(підпис)
Головний бухгалтер Виговська Леся Миколаївна ___________________
(підпис)
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 16 лютого 2016 р.
Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АГРОПОЛІС” за ЄДРПОУ 38451237
Звіт про власний капітал
за 2015 рік
Форма №4     Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Інші резерви Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 4000 11450 0 11035 0 -1069 0 0 0 21416
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 11450 0 11035 0 -1069 0 0 0 21416
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -210 0 0 0 -210
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -9528 0 0 0 0 0 -9528
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 -9738
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -9528 0 -210 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 11450 0 1507 0 -1279 0 0 0 11678
Керівник СЄДОВ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ___________________
(підпис)
Головний бухгалтер Виговська Леся Миколаївна ___________________
(підпис)

Примітки до річної фінансової звітності

станом на 31.12.2015року

Товариства з додатковою відповідальністю

«СтраховаКомпанія «АГРОПОЛІС»

 

 


ЗМІСТ

 

 

 

 

1          Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2          Економічне середовище, у котрому Компанія здійснює свою діяльність…………………………………………………. 3

3          Стислий виклад принципів облікової політики……………………………………………………………………………………………. 4

4          Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики………………………………………… 11

5          Застосування МСФЗ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

6          Нові облікові положення…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

7          Грошові кошти та їх еквіваленти……………………………………………………………………………………………………………….. 14

8          Депозити в банках………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

9          Страхові та інші фінансові зобов’язання…………………………………………………………………………………………………. 15

10        Страхові резерви та доля перестраховика у страхових резервах…………………………………………………………. 15

11        Власний капітал …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

12        Аналіз страхових премій, виплат за видами страхування за 2015 рік…………………………………………………… 16

13        Оцінка договорів страхування……………………………………………………………………………………………………………………. 17

14        Адміністративні та інші операційні витрати…………………………………………………………………………………………….. 17

15        Податки на прибуток…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

16        Управління фінансовими і страховими ризиками……………………………………………………………………………………. 17

17        Управління капіталом…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

18        Умовні та інші зобов`язання………………………………………………………………………………………………………………………. 19

19         Справедлива вартість фінансових інструментів……………………………………………………………………………………… 19

20        Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки…………………………………………………………………….. 19

21         Оцінка адекватності страхових зобов’язань…………………………………………………………………………………………….. 20

 

 


1           Вступ

Дана фінансова звітність за МСФЗ за 2015 фінансовий рік підготовлена  ТДВ СК «АГРОПОЛІС» (далі- «Страхова компанія»)  у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

ТДВ СК «АГРОПОЛІС» була створена 17жовтня 2012 року.Страхова компанія має безстрокові ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення страхування від нещасного випадку серії АЕ №198654, страхування наземного транспорту (крім залізничного) серії АЕ№198690, страхування майна серії АЕ №198689,страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищсерії АЕ №198688,страхування сільськогосподарської продукції серії АЕ №198691,страхуваннявідповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту,відповідальності власників повітряного транспорту,відповідальності власників водного транспорту) серія  АЕ №198687.

Основна діяльність. Основний вид діяльності Страхової компанії – надання страхових послуг на території України. Послуги Страхової компанії включають страхування від нещасних випадків, страхування наземного транспорту (крім залізничного),страхування майна,страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ,страхування сільськогосподарської продукції, страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту,відповідальності власників повітряного транспорту,відповідальності власників водного транспорту) .

.

 

Юридична та фактична адреса Страхової компанії: вул.Анрі Барбюса, 5, офіс 55 Київ, 03150, Україна.

 

2                Економічне середовище, укотромуСтрахова компаніяпроводить свою діяльність

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, відносно високу інфляцію і високі процентні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов’язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

ЕкономікаУкраїнисхильна до впливуринковихколиваньізниження темпів економічного зростанняу світовій економіці.Безліч потрясінь в економіці очевидні.Вони включають в себе девальвацію іноземної валюти й різке погіршення у споживчих та інвестиційних секторах,що спровоковано війною Кремля зУкраїною.Війна коштує життя мирних громадян та військових,знищує громадянську та промислову інфраструктуру. Інфляційні ризики залишаються високими в найближчій перспективі,відображаючи насамперед значний рівень невизначеності щодо подальшого розвитку подій на сході України.

Податкове, валютне тамитне законодавствовУкраїнідопускає різні тлумаченнятачастозмінюється.

2 грудня 2010 року ПарламентУкраїниприйнявновий Податковий кодекс. Податковий кодекснабув чинності 1січня 2011 року,арозділ, що стосуєтьсяподаткунаприбуток підприємств, набув чинностіз 1 квітня2011 року.Однієюз основнихзмін, передбачених Податковим кодексом, було істотне зниженняставкиоподаткування: 23%наперіодз 1 квітня 2011року по 1 січня 2012 року,21%на2012 рік,19%на2013 рік і16%, починаючи з 2014 року. Але цього не сталося,ставка податку на прибуток в 2015 році залишилась 18 відсотків.

Подальший економічний розвитокУкраїни значною міроюзалежитьвідефективностіекономічних, фінансовихтамонетарнихзаходів, які вживаютьсяУрядом, атакожвідзмін у податковій, юридичній, регулятивнійтаполітичнійсферах.

Керівництвоне може передбачитивсітенденції, якіможутьвпливатинастраховийсекторта інші галузі економіки, атакожте, який вплив (за наявності такого) вониможуть надатинамайбутнійфінансовий станСтрахової Компанії. Керівництвовпевнене, щовоновживає всі необхідні заходидлязабезпечення стабільної діяльностітарозвиткуСтрахової Компанії.

3                Стислий виклад принципів облікової політики

Основа підготовки.Фінансова звітність Компанії була підготовлена згідно МСФЗ  станом на 31 грудня 2015 року.

Основніпринципиоблікової політики, застосовані припідготовці цієїфінансової звітності, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

Фінансові інструменти-основні терміниоцінки.Якзазначено нижче, залежно відкласифікаціїфінансові інструментиобліковуються за справедливою вартістюабоамортизованою вартістю.

Справедлива вартість-цесума, наяку можна обміняти активабоза допомогою якоїможнаврегулюватизобов’язанняпід час здійснення угодиназагальнихумовахміж добре обізнаними,незалежнимисторонами, які діють надобровільній основі. Справедлива вартістьявляє собою поточну цінупопитудляфінансовихактивівтацінупропозиціїдляфінансових зобов’язань, що котуються наактивному ринку. Увідношенніактивівізобов’язань ізвзаємно компенсуючимринковим ризикомТовариствоможевикористовуватисередні ринкові цінидлявизначення справедливої вартостіпозиційзівзаємнокомпенсуючимиризикамитазастосовуватидо чистої відкритої позиціївідповідну цінупопитуабоцінупропозиції. Фінансовий інструментвважаєтьсякотируванимнаактивному ринку, якщокотирування євільнотарегулярнодоступниминафондовій біржічивіншійорганізації, іціцінивідображають дійсніірегулярніринковіоперації, що здійснюютьсяназагальнихпідставах.

Длявизначення справедливої вартості фінансовихінструментів, за якимивідсутняінформація про ринкові ціниіз зовнішніх джерел, використовуютьсятакі методи оцінки,якмодельдисконтування грошових потоків,модель, заснована наданихостанніхугод, здійсненихміж непов’язанимисторонами, абоаналіз фінансової інформаціїпро об’єкти інвестування.

Витрати на проведенняоперації-цедодаткові витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням, емісієюабо вибуттям фінансового інструмента. Додаткові витрати-цевитрати, які небулибпонесені,якби операціяне відбулася. Витрати на проведенняоперації включаютьвинагороду й комісійні, сплаченіагентам(включаючи співробітників, які виступають в якостіторгових агентів), консультантам, брокерамідилерам, збори, що сплачуютьсярегулюючим органамта фондовим біржам, атакожподаткиізбори, що стягуютьсяприперереєстраціїправавласності. Витрати на проведенняопераціїне включаютьпреміїабодисконтиза борговими зобов’язаннями, витратина фінансування, внутрішніадміністративні витратиабовитрати на зберігання.

Амортизована вартістьявляє собоювартістьприпочатковому визнанніфінансовогоінструментамінусвиплати основного боргуплюснараховані відсотки, адляфінансовихактивів-мінусбудь-яке зменшеннявартостідлявідображенняпонесенихзбитків від знецінення.Нараховані відсоткивключають амортизаціювідстроченихприпервісному визнаннівитрат на проведенняопераціїтабудь-якихпремійабодисконтувідсуми погашенняіз використаннямметоду ефективної процентної ставки. Нарахованийпроцентний дохідтанарахованіпроцентні витрати, включаючиякнарахованийкупон, такіамортизований дисконтабопремію(у тому числі відстроченукомісіюприпервісному визнанні, принаявності такої), не відображаються окремо, авключаються до балансової вартостівідповіднихстатейбалансу.

Метод ефективної ставки відсотка – це метод визнання процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної відсоткової ставки (ефективної ставки відсотка) від балансової вартості інструмента. Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка точно дисконтує розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (не включаючи майбутніх збитків за кредитами) протягом терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну, до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна ставка відсотка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни відсотка, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, зазначену для даного інструмента, або за іншими змінними факторам, не встановлюваними в залежності від ринкового значення. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну обігу інструменту. Розрахунок дисконтованої вартості включає всі комісійні та збори, сплачені та отримані сторонами контракту, і складають невід’ємну частину ефективної ставки відсотка.

Первісне визнанняфінансових інструментів.Всіфінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістючерезприбуток або збиток, первіснообліковуються за справедливою вартістю. Всііншіфінансові інструменти первісновизнаютьсяза справедливою вартістюплюсвитрати на проведенняоперації. Справедливу вартістьприпервісному визнаннінайкраще підтверджуєцінаоперації. Прибуток або збитокприпервісному визнаннівиникаєлишетоді, коли єрізниця між справедливою вартістюта ціноюоперації, якуможутьпідтвердитиіснуючіпоточніринкові операції зтакимижінструментамиабометодиоцінки, дляякихвикористовуєтьсятількивідкритаринковаінформація.

Всіопераціїіз придбання та продажуфінансовихактивів, що передбачають поставкупротягомперіоду, визначеного законодавствомаботрадиціямиринку(договори «звичайної» купівлі-продажу), визнаютьсянадатуздійснення угоди,тобтонадату, колиСтрахова компаніязобов’язуєтьсяпридбати або продатифінансовий актив. Всі інші операціїз придбанняфінансовихінструментіввизнаютьсятоді, колисуб’єкт господарської діяльностістаєстороноюдоговорущодо придбання фінансового інструмента.

Припинення визнання фінансовихактивів.

Страхова компаніяприпиняє визнанняфінансовихактивів, коли(а) активипогашеніабоправанагрошовіпотокивіднихіншим чиномзакінчилисяабо(б) колиСтрахова компаніяпередалаправанагрошовіпотокивідфінансовихактивівабоуклало угодущодо передачі, іприцьому(I) такожпередало,восновному, всі ризики та вигодиволодіння активомабо(II) не передавалоі незберігало, восновному, всі ризики та вигодиволодіння, алене збереглоконтроль. Контрользберігається, коликонтрагентне має практичної можливостіповністюпродатиактивнезв’язаноїстороні, не накладаючиприцьомуобмеженьна продаж.

Знеціненняфінансовихактивів, що обліковуються за амортизованою вартістю.Збитки від знецінення визнаютьсяу складіприбутку або збиткувміру їхнього виникненнязарезультатом однієї абобільшеподій(«події збитку»), що відбулися після первісного визнанняфінансового активуівпливаютьнавеличинучистрокирозрахунковихмайбутніх грошових потоків,що пов’язані зфінансовим активом абоізгрупамифінансовихактивів, якщоїхможнаоцінитиз достатнім рівнем надійності. ЯкщоСтрахова компаніявизначає, щоне існуєоб’єктивнихознак знеціненнядляфінансового активу, оціненогонаіндивідуальній основі, незалежновідтого, чи єактивіндивідуальносуттєвимчи ні, вінвключаєтьсядо групи фінансових активівіз подібнимихарактеристикамикредитногоризику,і ця групаоцінюєтьсянапредмет знеціненнянаколективнійоснові. Основним чинником, якийвраховуєСтрахова компаніяприоцінціфінансового активунапредмет знецінення,єйогопростроченийстатус.

Нижче наведеноінші основнікритерії, напідставіякихвизначаєтьсянаявністьоб’єктивних ознакзбитку від знецінення:

 • простроченнябудь-якогочергового платежу, прицьомунесвоєчасна оплатане можепояснюватисьзатримкоюуроботірозрахунковихсистем;
 • позичальникзазнає суттєвихфінансових труднощів, щопідтверджуєотриманаТовариствомфінансова інформаціяпозичальника;
 • ймовірність банкрутствачи фінансовоїреорганізаціїпозичальника;
 • платоспроможність позичальникапогіршиласявнаслідокзмінзагальнонаціональнихабомісцевих економічних умов, якічинять впливнадіяльністьпозичальника.

Дляколективноїоцінкизнеціненняфінансові активигрупуютьсяза схожимихарактеристикамикредитногоризику. Ціхарактеристикивідносятьсядо оцінкимайбутніх грошових потоківдлягруптакихактивівісвідчать про здатністьдебіторівпогаситивсіналежні сумивідповідно до контрактнихумовувідношенніоцінюванихактивів.

Майбутні грошові потокивгрупіфінансовихактивів, якіколективнооцінюютьсянапредмет знецінення,визначаютьсянаосновіконтрактнихгрошових потоків, пов’язаних ізцими активами, танаосновідосвідукерівництва щодопрострочених сум, що виникнуть у майбутньомуврезультатіминулихзбитковихподій, атакожуспішногоповерненняпростроченої заборгованості. Даніминулих роківкоригуються з урахуваннямпоточнихіснуючихданихдлявідображеннявпливупоточнихумов, якіне впливалинапопередні періоди, ідляусунення впливуминулихумов, якіне існуютьвданий час.

Якщоумовизнеціненогофінансового активу, що обліковується за амортизованою вартістю, переглядаютьсячиіншим чиномзмінюютьсявнаслідокфінансовихтруднощівпозичальникачиемітента, знеціненнятакогоактивуоцінюєтьсяіз використаннямефективної ставки відсотка, що використовувалася дозмінийогоумов.

Збитки від знецінення визнаютьсяшляхом створеннярезервуврозмірі, необхідномудля зменшеннябалансової вартості активу дотеперішньої вартості очікуванихмайбутніх грошових потоків(невраховуючимайбутніх, ще непонесенихкредитних збитків), дисконтованихза первісноюефективною ставкою відсотка дляданогоактиву. Розрахуноктеперішньої вартості очікуванихмайбутніх грошових потоківвідфінансового активу, забезпеченого заставою, відображаєгрошовіпотоки, що можуть виникнути врезультаті звернення щодо стягненняпредмету заставизамінусомвитратна отриманнятареалізацію застави, незалежновідтого, наскільки ймовірнозвернення щодостягнення предмету застави.

Якщовнаступному періодісумазбитку від знеціненнязменшується, іце зменшенняможебутиоб’єктивновіднесенедо події, що насталапісля визнаннязнецінення(як, наприклад, підвищення кредитного рейтингудебітора), раніше відображенийзбиток від знеціненнясторнуєтьсяшляхом коригуванняствореного резервучерезприбуток або збиток.

Активи, погашення яких неможливе, списуютьсяза рахунок сформованогорезерву під знеціненняпісля завершеннявсіхнеобхіднихпроцедурщодовідшкодуванняіпісля визначенняостаточноїсуми збитку.

Грошовікошти та їх еквіваленти.Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 6 місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Депозитивбанках.Депозитивбанкахобліковуються амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення.

Дебіторська заборгованістьтапередплата.Дебіторська заборгованістьобліковується за принципом нарахуванняівідображається заамортизованою вартістю. Дебіторська заборгованістьвизнається в разі виникненняюридичного правана отриманняплатежузгідно з договором. Передплатавизнаєтьсянадатуплатежута відображається у звітіпро сукупнідоходи післянаданняпослуг.

Якщо уСтрахової Компаніїіснує об’єктивне свідченнятого, щодебіторська заборгованістьіпередоплатане будуть відшкодовані,Страхова Компаніястворюєвідповіднийрезерв на знеціненнятазменшує чистубалансову вартістьдебіторської заборгованостійпередоплатидовартостіїхвідшкодування. Знеціненнявідображається у звітіпро сукупнідоходи. Страхова Компаніязбираєоб’єктивні свідчення щодознеціненнядебіторської заборгованостіта передплатпостраховій діяльності, використовуючиті жметодита оціночнірозрахунки, щойу випадку знеціненняфінансовихактивів, які обліковуютьсяза амортизованою вартістю.

Страхова Компаніяаналізуєдебіторську заборгованістьіпередплатинапредмет знеціненнящоквартальноокремо по кожномуконтрагенту. Узалежності від умовдоговорів страхування, строківісумгрошових коштів, отриманих входіпогашеннязазначених сум, Компаніястворюєрезерв на знеціненняпо кожному боржнику.

Обладнання та іншіосновні засоби.Обладнання та іншіосновні засобиобліковуються за первісною вартістюза вирахуванням накопиченої амортизаціїтарезерву на знецінення, якщонеобхідно.

Витратина незначнийремонт й технічне обслуговуваннявідносятьсянавитратив міруїх здійснення. Вартістьзамінизначнихкомпонентівобладнаннятаінших основних засобівкапіталізується, акомпоненти, щобули замінені, списуються.

Накінецькожногозвітного періодукерівництвооцінюєнаявністьознак знеціненняобладнаннятаінших основних засобів. Якщотакіознакизнеціненняіснують, керівництвоСтрахової компаніїоцінюєвідшкодовану суму, якадорівнює справедливій вартостіактивумінусвитратина продажабовартостійоговикористання,взалежності відтого, яка з них вища.Балансова вартістьактивузменшується досуми його очікуваного відшкодування,азбиток від знеціненнявизнаєтьсяу складіприбутку чи збитку зарік. Збиток від знеціненняактиву, визнаний у попередніх періодах, сторнується, якщовідбулися зміниврозрахунках, щозастосовувалисядлявизначення вартостівикористання активу абойогосправедливої вартостімінусвитратина продаж.

Прибуток та збиткивід вибуттяобладнаннятаінших основних засобів, визначені якрізниця між сумоюнадходженьвід вибуттята балансовою вартістюактивунадатувибуттявідображаються у складіприбутку чи збитку зарік(в інших операційнихдоходах або витратах).

Амортизація. Амортизація устаткуванняй іншихосновних засобіврозраховуєтьсялінійнимметодомдлярозподілуїхпервісної вартості доліквідаційноївартості протягом строкуїхексплуатаціїза такими нормами:

 

Строки експлуатації, років

Машини та обладнання

3-5

Транспортні засоби

3-5

Інші основні засоби

3-5

 

Ліквідаційна вартістьактиву-церозрахункова сума, якубСтрахова компаніяотрималавданий часвідвибуття активу, за вирахуваннямвитратнареалізацію, якбиактиввжебуву томувіцітав томустані, якіочікуютьсявкінці термінуйогоексплуатації. Ліквідаційна вартістьітерміни експлуатаціїактивівпереглядаютьсята, за необхідності, коригуютьсянакінецькожногозвітного періоду.

Нематеріальні активи.Нематеріальні активи Страхової компанії включають капіталізоване комп’ютерне програмне забезпечення. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним методом протягом розрахункового строку служби активів. Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 5 років. Ліцензії на здійснення страхової діяльності з необмеженим терміном дії не амортизуються і щорічно переглядаються на наявність ознак невизначеності строку їх використання та можливого зменшення корисності активу.

 

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.

 

Операційна оренда. КолиСтрахова компаніявиступаєвроліорендаряврамкахдоговоруоренди, за якимвсі ризики та вигоди, притаманні володіннюактивом, восновномуне передаютьсяорендодавцем , загальна сумаорендних платежіввідноситьсянаприбуток або збитокіз використанням методурівномірного списанняпротягом строку оренди.

Оренда, включенавіншідоговори, виділяється, якщо(а) виконання договору пов’язанез використаннямконкретногоактивуабоактивівта(б) договір передбачає передачуправана використанняактиву.

Податкинаприбуток. Податкинаприбутоквідображеніу фінансовій звітностівідповідно до законодавства, якевступиловдіюабомає бути введеновдіюстаномнакінець звітного періоду. Витратиз податку на прибутоквключаютьпоточний податокі відстрочений податоківизнаютьсяу складіприбутку чи збитку зарік, крім випадків, коливонивідносяться до операцій,визнанихвіншихсукупних доходахабобезпосередньоу складікапіталу, втому жабо іншомуперіоді.

Поточнийподаток-цесума, яку, як очікується, необхідно буде сплатитиабовідшкодуватиу податкових органівщодооподатковуваного прибуткучизбитків поточного тапопередніх періодів. Якщофінансова звітністьзатверджується доподачівідповіднихподаткових декларацій, оподатковуваний прибуток абоподатковий збитоквизначаютьсярозрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на прибуток, відображеніу складіадміністративнихта інших операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно перенесених із минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно довиключенняприпервісному визнанні, відстрочені податкине визнаютьсявідноснотимчасових різницьприпочатковому визнанніактиву або зобов’язаннявразіоперації, що не є об’єднаннямкомпаній, колитака операціяприїїпервісному визнанніне впливаєнінафінансовий, ні на податковий прибуток. Суми відстрочених податківрозраховуються за ставками оподаткування, яківведенівдіюабоповинні бути введенівдіюстаномнакінець звітного періодуіякі, як очікується, будутьзастосовуватисявперіодах, коли буде реалізовано тимчасова різницяабовикористанийперенесенийподатковий збиток. Відстрочені податкові активипо тимчасовихрізницях, що зменшуютьоподатковувану базу,таперенесеніподатковізбитки визнаютьсялишевтіймірі, вякійіснує імовірність отриманняоподатковуваного прибутку, відносноїякоїможнабудереалізуватитимчасові різниці.

Невизначеніподатковіпозиції. КерівництвооцінюєневизначеніподатковіпозиціїСтрахової Компаніїнакінецькожногозвітного періоду. Зобов’язання, що відображаютьсяу відношенніподатків, визначаютьсякерівництвомякподатковіпозиціїіз невисокоюімовірністю того, щоїхвдасться відстоятиувипадку, якщотакіпозиціїбудуть оскарженіподатковими органами, напідставітлумаченняТовариствомподаткового законодавства, що вступило абопрактичновступиловсилунакінець звітного періоду, ібудь-якоговідомого рішеннясудовихабо іншихорганівз подібних питань. Зобов’язаннязі штрафів,відсотківіподатків, окрім податкунаприбуток, визнаютьсянапідставі розрахованихкерівництвомвитрат, необхіднихдляврегулюваннязобов’язаньнакінець звітного періоду.

Резерви за зобов’язаннямита платежами.Резерви за зобов’язаннямита платежами-ценефінансовізобов’язання, сумайтермінякихне визначені. Вонинараховуються, колиСтрахова Компаніямаєпоточнеюридичнеабоконструктивнезобов’язання,що виникло внаслідок минулих подій, та існуєймовірність, щодляпогашеннятакогозобов’язаннязнадобитьсявідтікресурсів, якіпередбачаютьекономічні вигоди, асумуцьогозобов’язанняможнарозрахуватиз достатнім ступенем точності.

Кредиторська заборгованістьза основною діяльністюта інша кредиторська заборгованість.Кредиторська заборгованістьза основною діяльністюнараховується, коликонтрагентвиконав свої зобов’язанняза договором, івраховуєтьсяза амортизованою вартістю.

Визнання доходів і витрат.Процентні доходи та витративраховуютьсядлявсіхборгових інструментівза принципом нарахуванняіз застосуваннямметоду ефективної ставки відсотка. Цейметодвключаєдо складупроцентнихдоходів і витраттарозноситьнавесьперіоддіїусі комісії, які сплачуються абоодержуютьсяучасникамиконтракту, які є невід’ємною частиноюефективної ставки відсотка, витрати на проведенняоперації, атакож усі іншіпреміїтадисконти.

Комісії, які є невід’ємною частиноюефективної ставки відсотка, включають платежіза надання, одержуваніабоякі виплачуютьсяорганізацієюпристворенніабопридбанніфінансового активу,абовидачіфінансового зобов’язання, наприклад, комісіїзаоцінку кредитоспроможності, узгодження умов інструментутаза обробку документівпооперації.

Якщовиникає сумнівщодо можливості погашеннябанківських депозитівабо інших боргових інструментів, їхвартістьзменшується дотеперішньої вартостіочікуваних грошових потоків,після чогопроцентний дохідвідображається з урахуваннямефективної ставки відсотказаданим інструментом, що використовувалася длярозрахункузбитку від знецінення.

Всіінші збори, комісійні та інші статті доходів і витратзазвичайвраховуютьсяза принципом нарахуваннязалежновідступеня завершеностіконкретної операції, якаоцінюєтьсяякспіввідношенняфактично наданогообсягупослугізагального обсягупослуг, якімають бути надані.

Операції страхування. Договори страхування – це договори, які передбачають передачу істотного страхового ризику. Такі договори також можуть передбачати передачу фінансового ризику. У цілому, Страхова компанія визначає істотний страховий ризик як імовірність того, що при настанні страхової події їй доведеться виплатити страхове відшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% більша за суму страхового відшкодування в разі, якщо страхова подія не настає. Страховий ризик існує, коли на момент підписання договору Страхова компанія не впевнена в таких аспектах: настання страхової події, дата настання страхової події та сума відшкодування по страховій події.

Інвестиційні контракти-цеконтракти, які передбачаютьпередачуфінансового ризику, алене передбачаютьпередачузначногостраховогоризику.

Якщоконтрактвіднесенийдо категоріїстраховихконтрактів, вінзалишаєтьсятакимдо тих пір, поки не припинятьсявсіправатазобов’язання по ньомуабоне закінчитьсятермінїхдії, навітьякщостраховий ризикістотнозменшуєтьсяпротягом цього періоду. Однакінвестиційні контрактиможутьбутирекласифіковановстраховіконтрактипісляїхвступувсилувтому випадку, якщорівеньстраховогоризикузначно підвищується.

Премії зароблені. Після вступу договору в силу премії враховуються як отримані в момент початку дії страхового захисту та вважаються заробленими на пропорційній основі протягом строку дії відповідного страхового покриття за договором страхування.

Резерв незароблених премій. Резерв незароблених премій являє собою частину отриманих премій, що стосується незавершеного терміну дії страхового покриття за договорами страхування, які існують станом на кінець звітного періоду, розраховану на пропорційно-тимчасовій основі.Розраховується методом 1/365 – «proratatemporis».

Відшкодування виплачені. Страхові відшкодування виплачені у звіті про сукупні доходи включають суми відшкодувань і відповідні витрати на врегулювання, кошти щодо яких були перераховані пред’явникам вимог або постачальникам послуг.

Резерв на покриття збитків. Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки остаточних збитків і включає резерв заявлених, але не виплачених збитків і резерв збитків які виникли, але ще не заявлені. В обидва вищевказаних резерва включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кінець звітного періоду. Його розрахунок здійснюється на основі інформації, отриманої Страховою Компанієюв ході розслідування страхових випадків після закінчення звітного періоду. Резерв збитків які виникли, але ще не заявлені здійснюється із застосуванням математично-статистичних методів для аналізу розвитку збитків у страхуванні і розраховується методом фіксованого відсотка: у розмірі 10 відсотків від заробленої премії з попередніх чотирьох кварталів,які передують звітній даті.. В обидва вищевказаних резерва включаються витрати на фактичних виплат і витрат на врегулювання в попередніх роках. Методи таких розрахунків і визначення остаточної суми резервів постійно аналізуються та оновлюються. Коригування, здійснювані в результаті такого аналізу, відображаються у звіті про сукупні доходи по мірі їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі виплати надходять і розглядаються досить швидко.

Тест адекватностізобов`язань. За станом на кінець кожного звітного періоду Страхова компанія проводить тести адекватності зобов’язань для перевірки адекватності договірних зобов’язань за вирахуванням відповідних неамортизованих відстрочених аквізиційних витрат. При проведенні цих тестів використовуються поточні оцінки майбутніх грошових потоків, витрат на врегулювання та адміністративних витрат, а також інвестиційного доходу від активів, які забезпечують зазначені зобов’язання. Будь відсутня сума негайно відноситься на прибуток або збиток: спочатку списуються неамортизованого відстрочені аквізиційні витрати, а потім створюється резерв на покриття збитків, що виникають в результаті тестування адекватності зобов’язань (резерв непередбачуваного ризику).

Перестрахування. У ході нормальної діяльності Страхова компанія передає ризики в перестрахування. Політика Страхової компанії передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового продукту. Договори, які Страхова компанія укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має право на відшкодування збитків по одному або більше договорів, виданих Страховою компанією та відповідають вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори перестрахування. Договори, що не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових активів.

Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Страхову компаніювід її зобов’язань перед власниками страхових договорів. Активи перестрахування включають суми до отримання від перестрахувальних компаній по виплачених відшкодувань, включаючи відповідні витрати на врегулювання. Кредиторська заборгованість по перестрахуванню являє собою зобов’язання Страхової компанії передати перестраховикам премії з перестрахування.

Страхова компанія регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення. Якщо існує об’єктивне свідчення того, що актив перестрахування знецінено, Страхова компанія зменшує балансову вартість цього активу до його вартості відшкодування і визнає у звіті про сукупні доходи відповідний збиток від знецінення. Страхова компанія збирає об’єктивні свідчення знецінення активу перестрахування з використанням тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів, враховуються за амортизованою вартістю. Збиток від знецінення також розраховується на підставі аналогічного методу, який застосовується до цих фінансових активів.

Відстрочені аквізиційні витрати. Аквізиційні витрати, які включають витрати на виплату комісійних страховим агентам, заробітну плату і деякі інші витрати на здійснення страхової діяльності, які є змінними і виникають у зв’язку з придбанням або продовженням страхових договорів, відносяться на витрати майбутніх періодів і амортизуються протягом періоду, за який будуть зароблені відповідні премії отримані. Відстрочені аквізиційні витрати розраховуються окремо по кожному напрямку діяльності і аналізуються по кожному напрямку діяльності в момент видачі страхового поліса або в кінці кожного звітного періоду, щоб переконатися в можливості їх відшкодування на основі майбутніх оцінок.

 

Описстраховихпродуктів.ДіяльністьСтрахової компаніїпредставлена наступними основнимивидамистраховихпродуктів:

Cтрахування майна.Договори страхування майна передбачають страховий захист клієнтів від ризику пошкодження або знищення майна в наслідок ризиків,передбачених договороми та правилами страхування.

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.Договори страхування майна передбачаютьстраховий захиствід вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ клієнтівСтрахової компанії.

Страхування від нещасних випадків.Договориіндивідуальногострахування передбачаютьстраховий захист клієнтівСтрахової компаніївідризикусмерті, інвалідностітатравматичнихтілесних ушкодженьурезультатінещасних випадків. Якправило, термін діїцихстрахових договорівстановить від 2місяців до року.

Страхуванняназемного транспорту (крім залізничного). Договори страхування передбачають страховий захист клієнтів Страхової компанії від викрадення транспортного засобу,ДТП, противоправних дій третіх осіб, стихійного лиха,пожежі,вибуху та інше,передбачене договороми страхування та правилами страхування.

Страхуваннявідповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту,відповідальності власників повітряного транспорту,відповідальності власників водного транспорту).Договори страхуванняпередбачають страховий захист клієнтів Страховох компанії від невиконання контрагентом Страхувальника строків та умов,передбачених угодою,невиконанняконтрагентом Страхувальника своїх договорнихзобов”язань в наслідок противоправних дій третіх осіб,та інше,передбачене договороми страхування та правилами страхування

Страхуваннясільськогосподарської продукції.Договори страхуванняпередбачають страховий захист клієнтів Страхової компанії в випадках загибелі посівів в період перезимівлі та виплати витрат , фактично понесених на вирощування культур.Страховий захист клієнтів на весняно-літній період страхування втрати урожаю та недобору урожаю в наслідок погодно-кліматичних умов.Страхування тварин від нещасних випадків,пожежі та інфекційних та інших хвороб.

Переоцінка іноземної валюти. Функціональною валютою Компанії є національна валюта України – гривня.
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) за станом на кінець відповідного звітного періоду. Прибуток та збитки, що виникають у результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки від курсових різниць). Перерахунок по обмінним курсам на кінець року не застосовується до немонетарних статей.

Взаємозаліки. Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями.

Витрати на персонал та відповідні відрахування. Зарплата, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, щорічні відпускні та лікарняні, преміальні і негрошові пільги нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надаються працівникам Страхової компанії. Страхова компанія не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої ділової практики, зобов’язань з виплати пенсій або аналогічних виплат, крім платежів згідно з державним планом із встановленими внесками.

4                    Важливі оцінки і професійні судження призастосуванніобліковоїполітики

Страхова компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань у наступному фінансовому році. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансових звітах, і оцінки, які можуть призвести до значних коректувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:

Резерв на покриття збитків і витрати на врегулювання збитків. У відповідності з діючими законодавчими і нормативними актами, які регулюють страхову діяльність, а також МСФЗ, Страхова компанія зобов’язана створювати резерви на покриття збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, що виникають в результаті діяльності Страхова компанія по загальному страхуванню і у зв’язку з припиненням діяльності з перестрахування з її колишніми третіми сторонами. Ці резерви являють собою очікувані остаточні витрати на виплату відшкодувань по страхових подіях, які настали до закінчення звітного періоду, але які все ще залишаються невиплаченими за станом на кінець звітного періоду. Страхова компанія створює резерви за напрямками діяльності, видам і сумам страхового покриття, а також по рокам настання страхових подій. Резерви на покриття збитків відносяться до двох категорії: резерв заявлених, але не виплачених битків і резерв збитків понесених, але ще не заявлених.

Товариство створює резерви на покриття заявлених збитків на основі оціночних майбутніх виплат для покриття заявлених збитків по загальній страховій діяльності. Оціночні розрахунки Товаристваї засновані на фактах, які є наявними у момент резервування. Як правило, при створенні цих резервів дисконтування не проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням інфляції), а також інші фактори, які можуть впливати на суми відповідних резервів, одні з яких є суб’єктивними, а інші залежать від майбутніх подій. При визначенні суми резервів Страхова компанія враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків, існуючі суми невиплачених відшкодувань і види страхового покриття. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервів Страхової компанії. Протягом періоду між датою повідомлення про настання страхової події і датою остаточної виплати відшкодування можуть відбуватися зміни обставин, які можуть призвести до зміни суми створених резервів. Відповідно, Страхова компанія регулярно переглядає та переоцінює суми відшкодувань і резервів. Суми, які остаточно виплачуються на покриття збитків та витрат на коригування збитків, можуть істотно відрізнятися від сум першоначально створених резервів.

Як правило, при створенні резервів збитків понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування Страховою компанією не проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на покриття збитків по страхових подіях, які вже настали, але про яких ще не було заявлено. Ці резерви створюються для відображення оціночних витрат, необхідних для остаточної виплати відшкодувань на покриття цих ще не заявлених збитків. Оскільки ці збитки ще не заявлені, Страхова компанія використовує історичну інформацію та статистичні моделі за напрямками діяльності, видами і сумами страхового покриття для розрахунку резервів збитків понесених, але ще не заявлених. При оцінці резервів збитків понесених, але ще не заявлених Товариство також використовує дані про тенденції заявлених збитків, суттєвості сум збитків, збільшенні ризику, а також враховує інші фактори. Страхова компанія переглядає оцінку цих резервів після отримання додаткової інформації та фактичних повідомлень про виникнення збитків. При створенні резервів Страхової компанії важливим аспектом є час, необхідний для отримання повідомлення про настання страхової події та виплати відповідного відшкодування. Повідомлення по короткострокових страхових зобов’язаннях по відшкодуванню збитків, наприклад, тих, які виникають в результаті  майна, зазвичай надходять відразу після настання страхової події. Відповідні відшкодування, як правило, виплачуються протягом кількох місяців з моменту повідомлення про настання страхового випадку. У Страхової компанії відсутні значні довгострокові напрямки діяльності.

 

5                    Застосування МСФЗ

Фінансова звітність Страхової компанії за 2013 фінансовий рік була першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність Страхової компанії за 2015 фінансовий рікє річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.

6                Нові облікові положення

Були опубліковані наступні нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Компанією в річних періодах, починаючи з 1 січня 2015 року або в більш пізніх періодах. Компанія не використала дострокове застосування цих стандартів і тлумачень.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти Частина 1: Класифікація та оцінка». МСФЗ 9, випущений в листопаді 2009 року, замінює розділи МСБО (IAS) 39, що відносяться до класифікації та оцінки фінансових активів. Додаткові зміни були внесені в МСФЗ 9 у жовтні 2010 року у відношенні класифікації та оцінки фінансових зобов’язань і в грудні 2011 року у відношенні  зміни дати набрання чинності, що встановлена ​​як річні періоди, що починаються 1 січня 2015 або після цієї дати,  додавання вимоги про розкриття інформації про перехід на цей стандарт. Основні відмінності стандарту наступні:

 • Фінансові активи повинні класифікуватися за двома категоріями оцінки: оцінювані згодом за справедливою вартістю та оцінювані згодом за амортизованою вартістю. Вибір методу оцінки повинен бути зроблений при первісному визнанні. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими інструментами компанії та від характеристик договірних потоків грошових коштів по інструменту.
 • Інструмент згодом оцінюється за амортизованою вартістю тільки у тому випадку, коли він є борговим інструментом, а також  бізнес-модель Товариства орієнтована на утримання даного активу для цілей отримання контрактних грошових потоків, та одночасно  контрактні грошові потоки за цим активу являють собою лише виплати основної суми і відсотків (тобто фінансовий інструмент має тільки “базові характеристики кредиту”). Всі інші боргові інструменти повинні оцінюватися за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
 • Всі пайові інструменти повинні згодом оцінюватися за справедливою вартістю. Пайові інструменти, утримувані для торгівлі, оцінюватимуться за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Для решти пайових інвестицій під час первісного визнання може бути прийняте остаточне рішення про відображення нереалізованого та реалізованої прибутку або збитку від переоцінки за справедливою вартістю у складі іншого сукупного доходу, а не у складі прибутків або збитків. Доходи і витрати від переоцінки не переносяться на рахунки прибутків або збитків. Це рішення може прийматися індивідуально для кожного фінансового інструменту. Дивіденди мають відображатися у складі прибутків або збитків, оскільки вони являють собою прибутковість інвестицій.
 • Більшість вимог МСФЗ (IAS) 39 і у відношенні класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основною відмінністю є вимога до компанії розкривати ефект змін власного кредитного ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, у складі іншого сукупного доходу.

Прийняття МСФЗ (IFRS) 9 є обов’язковим з 1 січня 2015 року, дострокове застосування дозволяється. В даний час керівництво Страхової компанії оцінює вплив цих змін на її фінансову звітність.

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань – Зміни до МСФЗ (IAS) 32 (випущено в грудні 2011 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються 1січня2014 або після цієї дати). Дана зміна вводить керівництво по застосуванню МСФЗ (IAS) 32 з метою усунення суперечностей, виявлених при застосуванні деяких критеріїв взаємозаліку. На думку керівництва Страхової компанії, зазначені зміни не матимуть впливу на її фінансову звітність.

Якщо вище не зазначено інше, очікується, що дані нові стандарти і інтерпретації істотно не вплинуть на фінансову звітність Страхової компанії.

7                Грошовікошти та їхеквіваленти

У тисячах українських гривень

31 грудня 2014р.

31 грудня 2015 р.

     
 

Грошові кошти укасі

2

1

Грошові кошти на банківськихрахунках

11935

2168

 

 

 

Всьогогрошових коштів та їх еквівалентів

11935

2169

     

Нижче у таблиціподанозведенуінформацію щодогрошових коштів та їх еквівалентівза кредитною якістюна основі рейтингівза національною шкалою, наданих рейтинговими агентствами « Рюрік»,«IBI Rating», «Кредит-Рейтинг»:

У тисячах українських гривень

31 грудня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

     
Не прострочені і не знецінені    
- рейтинг uaA- та вище

-

-

- рейтинг від uaBBB- до uaBBB+

11935

2168

- рейтинг uaBB+та нижче

-

-

- без рейтингу

-

-

 

 

Всього грошових коштів на їх еквівалентів, за вирахування грошових коштів у касі

11935

2168

     

Грошові кошти та їх еквіваленти не мають забезпечення.

Станом на 31 грудня 2014 року у Компанії було 5 банків-контрагентів.Совокупка сума залишків складала11935 тисяч гривень.

8           Депозити в банках

У тисячах українських гривень

31 грудня 2014 р.

31 грудня 2015 р.

     
Депозити в гривнях

11842

2091

Депозити в доларах США

-

-

 

 

Всього депозитів в банках

11842

2091

     

Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо депозитів в банках за кредитною якістю на основі рейтингів за національною шкалою, наданих рейтинговими агентствами Standard andPoor’s, Moody’s, Fitch або «Кредит-Рейтинг»:

У тисячах українських гривень

31 грудня 2014 р.

31 грудня 2015 р.

     
Не прострочені і не знецінені    
- рейтинг uaA- та вище

-

-

- рейтинг від uaBBB- до uaBBB+

11842

2091

- рейтинг uaBB+ та нижче

-

-

- без рейтингу

-

-

 

 

Всього депозитів в банках

11842

2091

     

Процентна ставка за банківськими депозитами в гривнях складає21,5 -29 % річних в залежності від датирозміщення та погашення депозитів.

Станом на 31 грудня 2015 року  у Компанії було 5 банках-контрагентах.Сукупна сума залишків на депозитних рахунках складає2091 тисяч гривень).

9  Страхові та інші фінансові зобов’язання

Страхові та інші фінансовізобов’язання складаються знаступнихкомпонентів:

У тисячах українських гривень

31 грудня 2014 р.

31 грудня2015 р.

Поточна кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги

110

107

Страхове відшкодування до сплати

20

18

Премії за перестрахуванням до виплати

107

31

Інша кредиторська заборгованість

35

-

З оплати праці та страхування

-

-

З бюджетом

41

11

 

Всього страхових та інших фінансових зобов’язань

313

167

 

 

 

10                 Страховірезерви та доля перестраховика у страхових резервах

У тисячах українських гривень

31 грудня 2014 р.

31 грудня 2015 р.

     
Загальні суми    
Резерв незароблених премій

352

215

Резерв заявлених,але не виплачених збитків

14

8

Резерв збитків які виникли,але не заявлені

52

41

 

Всього страхових резервів, загальна сума

418

264

 

 

 

 

Часткаперестраховика

Резерв незароблених премій

(91)

(10)

Резерв заявлених,але не виплачених збитків

-

-

Резерв збитків які виникли,але не заявлені

-

-

 

Всього частка перестраховика у страхових резервах

(91)

(10)

 

 

 

 

Чисті суми

Резерв незароблених премій

261

205

Резерв заявлених,але не виплачених збитків

14

8

Резерв збитків які виникли,але не заявлені

52

41

 

Всього страхових резервів, чиста сума

327

254

     

 

 

 

11 Власний капітал.

У тисячах українських гривень, крімкількості акцій

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Нерозподілений прибуток

Всього

 

На 31 грудня 2014 р.

11450

11035

(1069)

21416

 

На 31 грудня 2015 р.

11450

1507

(1279)

11678

         

12            Аналіз страхових премій, виплат за видами страхування  за 2015рік

 

У тисячах українських гривень

дДДддд с

Добровільне страхування від нещасних випадків

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровільне страхування на земного транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровільне страхування  від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровільнестрахування майна

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровільне страхування

відповідальності

перед

третіми

особами

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

             
Премії отримані, загальна сума       - 404 2 2 -  

408

- пряме страхування

-

394

2

2

-

398

- вхідне перестрахування

-

10

-

-

-

10

 

 

Частки страхових платежів ,які сплачуються перестраховикам

 

-

11

-

-

-

 

11

 

 

Страхові виплати/ відшкодування

-

72

-

-

-

 

72

 

 

Частки страхових виплат,компенсовані перестраховиком

 

-

-

-

-

-

 

-

 

 

13            Оцінка договорів страхування

Методи, використані при прийнятті рішень про припущення.  Найбільш істотні ризики Товариства пов’язані зі страховими відшкодуваннями, які виплачуються по договорах страхування наземного транспорту (крімзалізничного).  Географічна концентрація цих ризиків спостерігається в Україні.

Для оцінки зобов’язань з виплати відшкодувань Страхова компанія використовує допущення, засновані на власній аналітиці. Аналітичні дані Страхової компанії надходять переважно з її щоквартальних звітів про виплату страхових відшкодувань.

 

.

14            Адміністративні таіншіопераційні витрати

У тисячах українських гривень

Прим.

2015 рік

 

Витрати на персонал

123

Оренда

20

Консультаційні та інші послуги

342

Витратні та інші матеріали

3

Аудиторськы послуги

12

Знос та амортизація

13

Банківські комісії

3

ІТ-витрати

6

Нотаріальні  витрати

1

Витрати на відрядження

-

Інші адміністративні витрати

181

Інші витрати

18

 

 

Всього адміністративних та інших операційних витрат

 

722

 

 

До складувитратнаперсоналвключенийєдинийсоціальний і внесоквпенсійнийфондусумі30тисяч гривень.

15            Податки на прибуток

Витрати з податкунаприбуток від страхової діяльності( 3%) від валових страхових премій за 2015 рік 11тис.грн.

Витрат з податку на прибуток від іншої діяльності не пов”язаної зі страхуванням за 2015 рік не має,так як страхова компанія має збиток 210 тис.грн.

Страхова компаніясплачує податокнаприбуток від страхової діяльностіза ставкою3% .  Податок від іншої діяльності  непов”язаної зі страхуванням за ставкою 18%.

16            Управлінняфінансовими істраховими ризиками

Функціяуправління ризикамивСтраховій компаніїздійснюєтьсястосовно фінансовихризиків(кредитного, ринковоготаризикуліквідності), атакожопераційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризиквключаєринковий ризик(у тому числі валютний ризик, ризикпроцентної ставкита іншийціновийризик), кредитний ризикіризикліквідності. Страхова компанія не вважаєціризикиістотними, отже, не встановлюєконкретні завданняі нерозробляєполітикуз управлінняцимиризиками. Управління операційнимитаюридичними ризикамиспрямованона забезпечення належного функціонуваннявнутрішніхпроцедуртаполітикидля скорочення цихризиків до мінімуму.

Кредитнийризик.Страхова компаніяпіддаєтьсякредитному ризику, якийвизначаєтьсяякризиктого, щоодна сторонафінансового інструментупонесе збитоквнаслідок невиконанняіншою стороною своїх зобов’язань. Основні статті, у зв’язкуз якими уСтрахової компанії виникаєкредитний ризик, -цегрошові коштитадепозити в банках.

 

 

Максимальний рівенькредитногоризикуСтрахової компанії, вцілому, відбиваєтьсявбалансовій вартостіфінансовихістраховихактивів у балансі.

Найбільшзначна концентрація кредитногоризикуСтрахової компаніївиникаєу зв’язку з поточноюдебіторською заборгованістю, загальною сумою9790тисяч гривень . Беручи до увагиприродуцьогоконтрагента, Страхова компаніявважає, щотака концентраціякредитногоризикуне призведе до підвищенняйогорівня.

Ринковий ризик.Страхова компаніяпіддаєтьсяринковимризикам, яківиникаютьу зв’язку звідкритими позиціямипопроцентних ставках, якісхильні до впливузагальних і специфічнихколивань ринку.

Валютний ризик.Валютний ризик – церизикзмінивартості фінансового інструментавнаслідокколивань валютних курсів. Страхова компаніяпроводитьопераціїтількивгривнях, отже,воно непіддавалася впливувалютногоризикуза станомна 31 грудня2015 року.

Ризик процентної ставки. Страхова компаніяпіддається ризикуу зв’язкуз впливом коливаньдомінуючихрівнівринкової процентної ставкинаїїфінансовий стантагрошовіпотоки. Процентнамаржаможезбільшуватисяврезультатітакихзмін, алеможетакожзменшуватисяабоприноситизбиткивразі непередбаченихзмін. УСтрахової компаніївідсутняофіційнооформленаполітикаіпроцедуридляуправлінняризикомпроцентної ставки, оскількикерівництво вважає, щоцей ризикдлядіяльностіСтрахової компаніїє несуттєвим. Інформаціяпро процентніактиви і зобов’язанняСтрахової компаніїпредставлена у Примітці8.За станом на кінецькожногозвітного періодууСтрахової компаніїне булофінансовихактивівзі змінною процентною ставкоюабопроцентнихзобов’язань. Станомна 31 грудня 2015 року  змінипроцентних ставок ненадалибвпливунаприбуток або збитокі/абокапіталСтрахової компанії.

Ризик ліквідності.Ризик ліквідності-церизиктого, щопідприємствозіткнетьсяз труднощами при виконанніфінансових зобов’язань. Страхова компаніящодня стикається звимогами оплативідпостачальників товарівіпослугтазаявамиклієнтівпро страхові випадки. Страхова компанія  маєдостатньокоштівдля виконання більшостіперерахованих вимог. Крім того, надходженнягрошових коштів, пов’язані з доходомвідстрахових премій, також є джерелом грошових ресурсівдлявиконання поточних зобов’язань. Станомна 31 грудня 2015року  всіфінансові зобов’язанняСтрахової компаніїпогашаютьсяза вимогоюабопротягом 1 місяцяпіслязакінчення звітного періоду. Недисконтованігрошовіпотокиза фінансовими зобов’язаннямизгідно з договорамидорівнюютьбалансовій вартості. Термін погашеннявсіхстраховихактивівізобов’язаньСтрахової компаніїне перевищуєодногороку.

 

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування – це ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок цього непередбачуваним.

 

Страхова компаніяконтролює страховий ризик шляхом:

 • стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Страхова компанія встановлює ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які воно може відшкодувати, і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів проводиться з метою всебічного аналізу пов’язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків з точки зору майбутніх доходів.
 • укладання відповідних договорів перестрахування.Страхова компанія прагне диверсифікувати діяльність з перестрахування, використовуючи як договори облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування. Крім того, політика Страхової коспанії передбачає максимальне утримання ризику відповідальності по окремих страхових продуктах.

Страхова компанія здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності. Відповідна інформація представлена ​​в Примітці 12.

 

17     Управління капіталом

Управління капіталом Страхової компанії спрямовано на досягнення наступних цілей:  дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і  забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Страхова компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду Страхова компанія аналізує наявну суму власного капіталу.
На Страхову компанію поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу – це мінімальна сума статутного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. Страхова компанія дотримувалась всіх зовнішніх вимог до капіталу у 2015 році.

18            Умовні та інші зобов`язання

Українське податкове адміністрування поступово посилюється, у тому числі підвищується ризик перевірок операцій, які не мають чіткої фінансово-господарської мети або виконаних за участю контрагентів, які не дотримуються вимог податкового законодавства. Відповідні органи мають право перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх завершення. За певних обставин перевірки можуть охоплювати більш тривалий період.

19            Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансовихактивівтазобов’язань, що відображаються за амортизованою вартістю, за станомна 31 грудня 2015року  приблизнодорівнює їх балансовій вартості. Справедлива вартістьвизначалась звикористаннямметоду дисконтованих грошових потоківіінформації щодопоточних ринковихпроцентних ставок.

20            Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки

ДляцілейоцінкиМСБО 39 «Фінансовіінструменти: визнання таоцінка» встановлюєтакі категоріїфінансовихактивів: (а) кредититадебіторська заборгованість, (б) фінансові активидляподальшого продажу, (в) фінансові активи, утримувані до погашення та (г) фінансовіактивиза справедливою вартістю, зміниякої відносятьсянафінансовий результат. Категорія«фінансові активи за справедливою вартістю, зміниякої відносятьсянафінансовий результат» маєдві підкатегорії: (i) активи, віднесені до цієї категоріїприпочатковому визнанні, та (ii) фінансовіактиви, утримуванідляторгівлі.

 

21            Оцінкаадекватностістраховихзобов’язань.

 

Оцінкастраховихрезервів на 31.12.2015 (далі –«звітна дата»)Товаристваз додатковоювідповідальністю “СТРАХОВАКОМПАНІЯ “АГРОПОЛІС”, розрахованавідповідно до міжнароднихстандартівфінансовоїзвітності (далі –МСФЗ) та тестуванняїхадекватностізобов’язанням на звітну дату.

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страховіконтракти» страховик повинен на кожнузвітну дату оцінюватиадекватністьсвоїхстраховихзобов’язань, використовуючи для цьогопоточніоцінкимайбутніхрухівгрошовихкоштів за страховими контрактами. Якщоцяоцінкапоказує,щобалансовавартістьйогостраховихзобов’язань за вирахуваннямвідповіднихвідстроченихаквізиційнихвитрат та відповіднихнематеріальнихактивів, є неадекватною в контекстірозрахунковихпоказниківмайбутніхрухівгрошовихкоштів, нестачунеобхідноповністювизнавати у звіті про прибутки та збитки.

Результатипроведення тесту адекватностістраховихрезервівнезаробленихпремійнаведені у наступнійтаблиці.

# Показник /
Класризику
Клас 1 Клас 2 Разом

1

Валовірезервинезаробленихпремій на звітну дату

212,4

2,7

215,1

2

Відкладеніаквізиційнівитрати

0,0

0,0

0,0

3

Нетто-резервинезаробленихпремій на звітну дату

212,4

2,7

215,1

4

Незаробленіпремії

265,5

3,4

268,9

5

Оцінказбитковості

34,7%

11,5%

34,4%

6

Очікуванівиплати

-92,1

-0,4

-92,4

7

Рівеньвитрат на врегулювання (у збитках)

0,0%

0,0%

0,0%

8

Очікуванімайбутнівитрати на врегулювання

0,0

0,0

0,0

9

Рівеньмайбутніхвитрат на збут

0,0%

0,0%

0,0%

9

Очікуванімайбутнівитрати на збут

0,0

0,0

0,0

10

Рівеньопераційнихвитрат

42,8%

42,8%

42,8%

11

Очікуванімайбутнііншіопераційнівитрати

-113,7

-1,4

-115,1

12

Очікуванідоходи

0,0

0,0

0,0

13

в т.ч. відреалізаціірегреснихвимог

0,0

0,0

0,0

14

Очікуванакомбінованазбитковість

77,5%

54,3%

77,2%

15

Очікуванівитрати

-205,7

-1,8

-207,6

16

Результаттесту

6,7

0,9

7,5

17

Адекватністьрезервівнезаробленихпремій

так

так

так

18

Додатковий резерв ризику, що не минув

0,0

0,0

0,0

 

Висновок  актуарія: Редька А.В. Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх №03-009 від 24.01.2013, дійсне до 24.01.2016

Систематичних недоліків та/або невідповідності МСФЗ прийнятої Компанією методології формування резервів збитків, що заявлені та не врегульовані та збитків, що виникли та не заявлені, не виявлено. Резерв незароблених премій сформовано в адекватному обсязі.

Розмір сформованих страхових резервів та розмір страхових резервів з урахуванням тесту адекватності зобов’язань наведено у наступній таблиці.

# Резерв Сформовано на звітну дату (тис.грн.) Розмір з урахуванням тесту адекватностізобовязань

1

незаробленихпремій

215,1

215,1

2

збитків, щовиникли, але не заявлені

41,2

41,2

3

збитків, щозаявлені, але не виплачені

8,0

8,0

 

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                  Сєдов К.В.

 

 

Головний бухгалтер                                              Виговська Л. М.